Bli kund Annonsera
fredag 24 maj 2024
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 22 mars 2023,
Moa Lidén
Foto: Sandra Gunnarsson

Vill ta ny bevisforskning till rättssalen

Finns det bättre metoder att bedöma en persons ålder, om en människa ljuger eller vems dna som finns på en brottsplats? Det är frågeställningar i några av studierna man kommer att göra i det nya forskningsnätverket EB-CRIME vid Uppsala Universitet. Förhoppningen är att kunna ge åklagare och domare mer kött på benen när de gör sina bedömningar i olika brottmål.

VERKTYG

»
Tipsa en vän

– De här bevisen bygger på discipliner som vi jurister inte vet något om, det kan handla om psykologi, genetik, om medicin eller it och där sitter vi och bedömer, åklagare och domare, på daglig basis utan att ha speciellt mycket kött på benen, förklarar Moa Lidén, doktor i juridik och psykologi vid Juridiska institutionen och projektledare för EB-CRIME.

För att ge praktiker, så som jurister och poliser, mer kunskap har Moa Lidén tillsammans med ett antal forskare inom olika discipliner gått ihop och startat nätverket EB-CRIME, centrum för evidensbaserad straffrätt. Där kommer man analysera ett antal bevis som är vanliga i domstolar idag.

Hur gammal är barnsoldaten?

I nätverket kommer man bland annat titta lite närmare på åldersbedömningar. För att avgöra hur gammal en person är använder man traditionellt sett forensiska metoder och tittar på tänder, knän och nyckelben.

– Vi vet att det finns en felmarginal i de bedömningarna. Frågeställningen vi är intresserad av är då om det finns bättre metoder?

Forskarna kommer här att jämföra tre olika sätt att avgöra ålder: Marie Allen kommer titta på dna-metylering, Moa Lidén kommer att studera hur bra vi människor är på att bedöma ålder och Anders Hast ska använda sig av AI-teknik som läser av ansiktsbilder för att se om det kan vara ett bättre sätt att avgöra hur gammal någon är.

– Det här är något som framförallt har blivit relevant mot bakgrund av att man inte alltid har identifierat individerna man ska åldersbedöma, utan kanske bara har ett foto. Det kan vara påstådda barnsoldater till exempel, hur gamla är de?

Kan AI berätta när någon ljuger?

I nätverket kommer de också att studera mänskliga utsagor. Att veta om någon talar sanning är oftast centralt i en rättegång. Men hur vet man det? Detta kommer de undersöka bland annat genom att låta människor få ljuga och tala sanning. Sedan ska både människliga bedömare och AI få analysera utsagorna. Är människa eller dator bäst på att avslöja lögner? 

- Jag skulle bli väldigt förvånad om AI:n funkar jättebra. Men är den bara bättre än vad mänskliga bedömare är då är det skäl i sig att reflektera över användandet av sån teknik.

En stor blodfläck på asfalt

För att ta reda på vems dna som finns på en brottsplats används olika metoder för att analysera bland-dna. Finns en metod som är bättre än de andra? Det ska de undersöka i EB-CRIME. Foto: Getty images

Forskningen måste nå rättssalen

Totalt kommer nätverket att analysera sex olika typer av bevis. Förhoppningen är att studierna ska ligga till grund för riktlinjer kring hur man arbetar med bevis inom polis och domstol.

– Vi måste lära oss att kommunicera den tillgängliga forskningen så att praktiker kan fatta beslut på basis av den. Det ska inte bara stanna vid de olika institutionerna. I den bemärkelsen är EB-CRIME unikt, att vi tar steget in i rättssalen.

Vill göra unga jurister mer förberedda på arbetet i domstol

Juriststudenter idag lär sig inte att bevisvärdera eftersom det inte ingår i deras utbildning. Moa Lidén har dock redan planer på att införa ett moment på juristprogrammet i Uppsala. Förhoppningen är att förmedla den kunskap kring bevisvärdering som kommer att ges ur nätverkets forskning och som hon själv saknade när hon fick sitt första jobb vid en domstol.

– Man läser 4,5 år juridik om principer och paragrafer. Sen hamnar man på domstol och sitter där och funderar, var är juridiken? De flesta målen är inte speciellt komplexa juridiskt. Utan det är bevisningen som är svår. Det är helt uppenbart att det rör sig om en misshandel, men kan det bevisas? Den biten skulle vara häftig att bidra till, att hjälpa nya jurister att värdera bättre.

Foto Inbj

Kritik mot förslag om prövningstillstånd

Domstolsverkets förslag om utökat prövnings-tillstånd är problematiskt. Det anser Sveriges Advokatsamfund.

Framtida konkursforum

Samtliga tingsrätter och hovrätter ska även fortsättningsvis ska vara behöriga att handlägga konkursfrågor. Det anser Domstolsverket, som nu redovisat sitt regeringsuppdrag.

Foto ANDREY POPOV

31 nya advokater

Sveriges advokatsamfund antog 31 nya ledamöter vid sitt sammanträde den 16 maj.

Foto David Naylor

Uppsalaforskare prisas

Johanna Chamberlain, docent vid Uppsala universitet, är 2024 års mottagare av Stig Strömholms pris för humanistisk rätts- och samhällsvetenskaplig forskning.

Nya domare

Regeringen har den 23 maj utnämnt sex nya domare.

Bättre insatser vid barns grova brottslighet

Riksrevisionens granskning visar att statens insatser vid grov brottslighet bland barn inte är tillräckligt effektiva, och att det behövs en tydligare nationell styrning.

Yttrande lämnas in i Auroramålet

Institutet för mänskliga rättigheter har inkommit med ett så kallat amicus-yttrande till Högsta domstolen i Auroramålet i syfte att klargöra målets betydelse för de mänskliga rättigheterna.

Ny delägare i MAQS

Junli Shu lämnar Setterwalls och ansluter som ny delägare i MAQS Advokatbyrå.

DOMARBLOGGEN

Om skyddet för den allmänna rösträtten

Inför det kommande EU-valet, skriver tings-notarien Jonas Ene om de straffbestämmelser som ska skydda den allmänna rösträtten.

Åklagare prisas

Åklagaren Lisa dos Santos får Natur & Kulturs debattbokspris för boken "Älskade bror – en rapport från gängvåldets Sverige", som skildrar gängkriminaliteten ur en åklagares perspektiv.

Ny vice ordförande i Försäkringskassan

Regeringen har beslutat att förordna den före detta lagmannen Anita Linder som vice ordförande i Försäkringskassan.

Foto Jiri Hera

Åklagarnas arbete med brottsvinster

Ett av Åklagarmyndig-hetens viktigaste och prioriterade uppdrag är att begränsa vinster av brott och brottslig verksamhet.

Nya domare

Regeringen har den 16 maj utnämnt 15 nya domare.

DOMARBLOGGEN

Straffskärpning för brott i nätverksmiljö

Veckans inlägg på Domarbloggen handlar om den straffskärpningsregel för brott i kriminella nätverk som infördes för snart ett år sedan.

Foto STELLASALANDER

Professor i civilrätt blir ny universitetsrektor

Regeringen har beslutat att anställa Mia Rönnmar som rektor vid Malmö universitet.

46 nya advokater

Sveriges advokatsamfund antog 46 nya ledamöter vid sitt senaste sammanträde.

Får granska söktjänster

I ett nytt rättsligt ställningstagande gör IMY bedömningen att myndigheten är behörig att inleda tillsyn mot söktjänster med utgivnings-bevis med anledning av klagomål från enskilda.

RÅ vill genomföra fler bakgrundskontroller

Riksåklagaren har lämnat en begäran till regeringen om att kunna genomföra utökade bakgrundskontroller av fler medarbetare än vad som är möjligt i dag.

Klartecken för ny domstolsbyggnad

Regeringen har gett tillstånd till Domstolsverkets begäran om att ingå hyresavtal för en ny domstolsbyggnad i Växjö.

Foto TOMAS PICH

Ny domarutnämning

Johan Sjöö har av regeringen utnämnts att vara lagman i Malmö tingsrätt. 

DOMARBLOGGEN

En vanlig dag i kammarrätten

Förvaltningsmålen handlar om frågor som i stort och smått berör oss alla och det samhälle vi lever i, men trots detta är rapporteringen därifrån betydligt lägre än från den allmänna domstolarna.

Foto Boris Breytman

Förslag till ny president i Svea hovrätt

Efter att intervjuförfarande nu har genomförts konstaterar Domarnämnden att justitiekanslern Mari Heidenborg är lämplig för anställning som hovrättspresident i Svea hovrätt.

Foto Högsta domstolen

Stefan Lind- skog till CMS Wistrand

Stefan Lindskog, tidigare justitieråd i Högsta domstolen, ansluter till CMS Wistrand som senior rådgivare.

Klimatförändringarnas påverkan på juridiken

Vad betyder klimatförändringarna för rätten och juristprofessionen? Det var temat för dagen när Climate Change Counsel och JP Infonet höll i en konferens om rätten och klimatförändringarna.

Lindahl rekryterar arbetsrättsspecialist

Advokatfirman Lindahl rekryterar advokaten och arbetsrättsspecialisten Elin Pettersson. Hon tillträder den 29 april till Lindahls kontor i Uppsala.

Nya ledamöter i brotts-skadeersättningsnämnd

Regeringen har nu beslutat om en ny sammansättning i Brottsoffermyndighetens nämnd för brottsskadeersättning.

Foto Stuart Miles

Digitaliseringens på-verkan på lagstiftningen

Vad krävs av framtida lagstiftning för att kunna följa med den snabba tekniska och digitala utvecklingen, och riskerar vi att demokrati ersätts av teknokrati? Detta analyseras i en studie av professor Peter Wahlgren vid Stockholms Universitet.

Foto Vinge

Vinge prisades i London

Vinge tog nyligen emot fyra utmärkelser vid Managing IP EMEA Awards 2024 i London.

Kriminell mc-miljö växer i Sverige

I en ny nulägesrapport om den kriminella mc-miljön konstateras bland annat att denna miljö fortsätter att växa.

Delphi arrangerade GDPR-dag

För femte året i rad anordnade Advokatfirman Delphi i veckan GDPR-dagen i Göteborg.

Ny chefsjurist på Alecta

Karin Cederbaum blir ny chefsjurist och chef för avdelning Juridik på Alecta.

DOMARBLOGGEN

DNA som bevisning

Om DNA-bevisning i olika typer av brottmål handlar det senaste inlägget på Domarbloggen.

Jurist får pris

Upphandlingsjurist Fredrik Rogö har fått utmärkelsen Årets inköpare 2024.

Misstänkt samband mellan tre sprängningar

Åklagarna ser ett samband mellan de sprängningar som inträffade i Hässelby, Linköping och Storvreta i slutet av september 2023, och händelserna kopplas till en konflikt mellan kriminella nätverk. Förundersökningarna har nu därför samordnats.

STUDENTARTIKEL

Ett urholkat anställningsskydd?

Studenten Zack Norén granskar hur arbetsbristuppsägningar i rättspraxis står sig i jämförelse med LAS ursprungliga syfte.

Foto Andrey Popov

Ersättning utreds

En särskild utredare ska nu se över regelverket för ersättning till rättsliga biträden

PRAKTIKERARTIKEL

Sanningen om könstillhörighetslagen

Den 17 april ska riksdagen besluta om en ny könstillhörighetslag som ska göra det enklare att ändra juridiskt kön. Vad innebär det egentligen – rent rättsligt?

Foto © Harvepino

Förordnandetaxan fungerar väl

Domstolsverket har nu gjort en uppföljning av den taxa i förordnandemål som infördes den 1 juni 2023.

DOMARBLOGGEN

Om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

FN: s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning fyller femton år i år och om den handlar det senaste inlägget på Domarbloggen.

Bar diskriminerade gravid kvinna

Diskrimineringsombudsmannen, DO, anser att det var diskriminering när en restaurang- och sportbar nekade en gravid kvinna fortsatt timanställning.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt