Bli kund Annonsera
tisdag 23 juli 2024
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 9 juni 2024,

Avdragsrätt för rådgivningstjänster vid aktieavyttring

Det är normalt att rådgivningstjänster förvärvas i samband med överlåtelse av dotterbolagsandelar. I ljuset av att överlåtelse av dotterbolagsandelar är mervärdesskattefri uppkommer frågan om möjligheten att dra av ingående mervärdesskatt för de förvärvade rådgivningstjänsterna. Mot bakgrund av den tudelade praxis som finns på området försöker studenten Hemen Yazdanfar bringa klarhet i vilka förutsättningar som behöver vara uppfyllda för att avdragsrätt ska föreligga för ingående mervärdesskatt på sådana rådgivningstjänster.

VERKTYG

»
Tipsa en vän

Allmänt om avdrag för ingående mervärdesskatt

En av grundpelarna i mervärdesskattesystemet är möjligheten för företag att göra avdrag för ingående mervärdesskatt. Avdragsrätten för ingående mervärdesskatt är nämligen en så pass central del av mervärdesskatterätten att det kan hävdas att den är en av de byggstenar som gör mervärdesskatten till en mervärdesskatt. Utan möjligheten att göra avdrag för ingående mervärdesskatt belastas istället de beskattningsbara personernas verksamhet med mervärdesskattekostnader, något som riskerar att strida mot den neutralitet som eftersträvas inom mervärdesskattesystemet (jfr mål C-37/05, Ghent Coal Terminal, p. 18).

Den neutralitet som eftersträvas i avdragshänseende är endast kopplad till ekonomisk verksamhet som i sig är skattepliktig. Ingående mervärdesskatt som enbart har samband med antingen en icke-ekonomisk verksamhet eller en från skatteplikt undantagen transaktion är däremot inte avdragsgill. Saken kommer till uttryck i huvudregeln om avdrag för ingående mervärdesskatt enligt 13 kap. 6 § mervärdesskattelagen (2023:200) och artikel 168 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt. Av huvudregeln följer att avdrag kan medges för förvärv eller import i en ekonomisk verksamhet som medför mervärdesskatteskyldighet. För att avdragsrätt ska föreligga krävs det att ifrågavarande varor eller tjänster har ett tillräckligt starkt samband med den ekonomiska verksamhet som den beskattningsbara personen bedriver. EU-domstolen har närmare bestämt uttryckt kravet på samband som att det antingen måste finnas ett direkt och omedelbart samband med en eller flera skattepliktiga utgående transaktioner eller bolags samlade ekonomiska verksamhet (se mål C-42/19, Sonaecom, p. 41).

Avdragsrätt för redovisningstjänster vid företagsöverlåtelser

Rättsutvecklingen avseende möjligheten att dra av ingående mervärdesskatt för rådgivningskostnader som uppkommit i samband med avyttring av dotterbolagsandelar har skett successivt genom rättspraxis från både EU-domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Första gången EU-domstolen tog ställning till avdragsrätt för ingående skatt i samband med avyttring av dotterbolagsandelar var i mål C-4/94 BLP. I rättsfallet hade ett moderbolag sålt en större mängd aktier i ett dotterbolag i syfte att reglera redan uppkomna skulder. I samband med avyttringen förvärvade moderbolaget mervärdesskattepliktiga rådgivningstjänster för vilka det senare ansökte om avdrag för ingående mervärdesskatt. EU-domstolen anförde att det avgörande för att medge avdrag är förekomsten av ett direkt och omedelbart samband mellan förvärven och skattepliktig utgående transaktion. Inte ens om det yttersta syftet bakom försäljningen av dotterbolagsandelarna är att förbättra den mervärdesskattepliktiga ekonomiska verksamheten kan avdrag beviljas. Till följd av att aktieförsäljnngen hade varit kostnadsdrivande för förvärvet av redovisningstjänsterna ansåg domstolen att ett direkt och omedelbart samband förelåg med aktieförsäljningen och alltså inte moderbolagets skattepliktiga ekonomiska verksamhet. Något avdrag för ingående mervärdesskatt avseende de förvärvade redovisningstjänsterna beviljades därför inte.

Liknande ståndpunkt har intagits i flera tidigare svenska rättsfall på området. I RÅ 2003 ref. 36 och RÅ 2010 ref. 56, som gällde moderbolags rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt avseende rådgivningstjänster som förvärvats i samband med en försäljning av dotterbolagsandelar, medgav domstolen inte avdrag med hänvisning till att rådgivningsstjänsterna ansågs ha ett direkt och omedelbart samband med den skattefria aktieförsäljningen. I likhet med mål C-4/94 BLP gjorde inte HFD någon närmare bedömning kring om rådgivningskostnaderna ingått som kostnadskomponenter i moderbolagets samlade ekonomiska verksamhet eller om kostnaderna ingått som kostnadskomponenter i aktieförsäljningen. Istället indikerar de tämligen kortfattade domskälen att HFD enbart gjort en bedömning kring om det förelegat ett direkt och omedelbart samband mellan rådgivningstjänsterna och specifika utgående transaktioner. Enbart den omständigheten att rådgivningstjänsterna förvärvats till följd av aktieavyttringen synes nämligen enligt domstolen per se utesluta möjligheten till avdrag för rådgivningstjänster.

Konsekvensen av rättsfallen C-4/94 BLP, RÅ 2003 ref. 36 och RÅ 2010 ref. 56 där någon närmare hänsyn inte tas till de förvärvade rådgivningstjänsternas samband med den samlade ekonomiska verksamheten blir att möjligheten till avdrag för rådgivningstjänster begränsas till det yttersta (jfr Ek, Mikael, Avdragsrätt för ingående mervärdesskatt vid förvärv av tjänster i samband med aktieavyttringar. En ständigt återkommande diskussion, SvSkT 2024:1, s. 16). De aktuella rådgivningstjänsterna har nämligen förvärvats i anslutning till aktieavyttringen och därför föreligger det i stort sett aldrig något direkt och omedelbart samband mellan de förvärvade rådgivningstjänsterna och specifika utgående mervärdesskattepliktiga transaktioner. Istället föreligger det ett allmänt samband med den skattefria aktieförsäljningen vilket resulterar i att det i princip blir omöjligt för moderbolaget att göra avdrag för den ingående mervärdesskatten.

Den funktionella bedömning som myntades i C-4/94 BLP och som följdes av de nyss nämnda svenska rättsfallen, där kravet på samband med moderbolagets ekonomiska verksamhet avgjordes med utgångspunkt i vilken verksamhet som är drivande för uppkomsten av rådgivingskostnaderna, går det inte att finna stöd för i samtliga rättsfall på området. Särskilt framträdande är detta i det uppmärksammade rättsfallet HFD 2017 ref. 20, även känt som Sveaskogsmålet och HFD 2023 ref. 41. I rättsfallen uttalade HFD att även om det inte föreligger ett direkt och omedelbart samband mellan rådgivningskostnader som uppkommit i samband med en avyttring av aktier och specifika skattepliktiga utgående transaktioner kan avdrag för ingående mervärdesskatt ändå medges. Så är fallet om rådgivningskostnaderna utgör en del av moderbolagets allmänna omkostnader och att det därigenom kan påvisas ett direkt och omedelbart samband mellan rådgivningskostnaderna och moderbolagets samlade ekonomiska verksamhet. Vid bedömningen av om ett sådant samband föreligger kan hänsyn tas till det yttersta syftet med aktieförsäljningen och om motivet bakom försäljningen varit att effektivisera moderbolagets verksamhet och att frigöra kapital för den kvarvarande ekonomiska verksamheten. Vidare krävs enligt HFD att rådgivningskostnaderna inte övervältras på köparen av dotterbolaget utan istället ingår i priset på de varor och tjänster som tillhandahålls inom ramen för den ekonomiska verksamheten.

Uttalandena som HFD gör i Sveaskogsmålet och 2023 års fall ligger mer i linje med EU-domstolens senare praxis. I mål C-29/08 SKF avsåg prövningen möjligheten att dra av ingående mervärdesskatt hänförlig till rådgivningstjänster som hade förvärvats i samband med en aktieavyttring. Här konstaterade EU-domstolen bland annat att en grundläggande förutsättning för förekomsten av ett direkt och omedelbart samband med den samlade ekonomiska verksamheten är att rådgivningskostnaderna ingått i priset på de varor och tjänster som tillhandahållits inom ramen för den ekonomiska verksamheten. I övrigt avgörs förekomsten av ett sådant samband genom en samlad bedömning av samtliga omständigheter rörande transaktionerna i fråga (se mål C-29/08, SKF, p. 60, 71–72). Det har vidare bekräftats av annan EU-praxis att detta ska avgöras med utgångspunkt i rådgivningstjänsternas objektiva innehåll och där det yttersta syftet med förvärvet tas i beaktande (C‑104/12, Becker, p. 22, 23, 29 och 33. Se även mål C‑126/14 Sveda, p. 29).

Det faktum att rättspraxis vad beträffar avdragsrätten för rådgivningstjänster vid aktieavyttring har skiftat till att mer eller mindre grunda sig på en ekonomisk bedömning får innebära att utgången i rättsfallen C-4/94 BLP, RÅ 2003 ref. 36 och RÅ 2010 ref. 56 inte längre speglar gällande rättsläge. Detta synes dessutom vara den härskande uppfattningen i doktrinen (jfr t.ex. Ek, Mikael, Avdragsrätt för ingående mervärdesskatt vid förvärv av tjänster i samband med aktieavyttringar. En ständigt återkommande diskussion, SvSkT 2024:1, s. 13; Senyk, Mariya, Har rätten till avdrag för ingående mervärdesskatt utvidgats i svensk praxis under det senaste decenniet? – en översikt över rättspraxis från HFD och jämförelse med utvecklingen av EUD:s praxis, Skattenytt 2024, s. 183 f.; Kristoffersson, Eleonor, Avdrag för ingående mervärdesskatt vid försäljning av dotterbolag, JP Infonet, 2 november 2023). Än klarare blir detta när rättsfallen ses i ljuset av den neutralitet som eftersträvas inom avdragsrätten. Som ovan nämns är saken den att konsekvensen av en funktionell bedömning, där det direkta och omedelbara sambandet avgörs med utgångspunkt i vilken verksamhet som är drivande för förvärvandet av rådgivningstjänsterna, är att avdragsrätten för rådgivningstjänster som förvärvas i samband med aktieavyttring i princip utesluts. Med anledning av att avdragsrätt hade förelegat för ingående mervärdesskatt om samma rådgivningstjänster hade förvärvats i den löpande ekonomiska verksamheten torde ett sådant rättsläge vara icke-neutralt.

Avslutande ord

Den rättsutveckling som skett ifråga om möjligheten att dra av ingående mervärdesskatt avseende rådgivningskostnader som uppkommit i samband med försäljning av dotterbolagsandelar har skett successivt. Från den funktionella bedömning där det direkta och omedelbara sambandet avgörs med utgångspunkt i vilken verksamhet som varit mest kostnadsdrivande har bedömningen blivit mer ekonomiskt inriktad. Numera tas hänsyn till om rådgivningskostnaderna ingår i kostnadskomponenterna för de produkter och tjänster som tillhandahålls inom moderbolagets samlade ekonomiska verksamheten. Gör den inte det föreligger inte heller någon avdragsrätt för moderbolaget för den ingående mervärdesskatten.

Det numera gällande rättsläget speglar mer den neutralitet som eftersträvas inom vårt mervärdesskattesystem. Genom att låta de nämnda ekonomiska faktorerna styra avdragsrätten för ingående mervärdesskatt avseende rådgivningskostnader som uppkommit i samband med försäljning av dotterbolagsandelar har avdragsrätten för sådana kostnader utvidgats. Även om den utvidgade avdragsrätten i vart fall teoretiskt sett kan innebära utökade kostnader för staten är det nuvarande rättsläget därför mer ändamålsenligt än det tidigare. Under alla omständigheter är trots allt det yttersta syftet med avdragsrätten att garantera fullständig neutralitet beträffande skattebördan för all ekonomisk verksamhet.

IMY får ny GD

Regeringen har utsett chefjuristen Eric Leijonram till ny generaldirektör och chef för Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Han tillträder tjänsten den 1 oktober.

Ny generaldirektör för Ekobrottsmyndigheten

Regeringen har beslutat att utse Rikard Jermsten till ny generaldirektör och chef för Ekobrottsmyndigheten. Anställningen gäller från och med den 1 oktober.

Foto Gamma-Man

Amicusyttrande tillåts

Institutet för mänskliga rättigheter skickade i maj in ett så kallat amicus curiae-yttrande till Högsta domstolen för att belysa sambandet mellan mänskliga rättigheter och klimatförändringarna i Auroramålet och domstolen beslutade den 3 juli att tillåta yttrandet.

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 4 juli utnämnt 14 nya domare.

Nya delägare till Vinge

Vinge har utnämnt fyra nya delägare och en ny counsel på sitt kontor i Stockholm.

Foto Micheal Erhardsson

Nya lagar i juli

Vid halvårsskiftet den 1 juli trädde en rad nya lagar och förordningar i kraft.

Rättspsykatriska under-sökningar i mordmål

Södertörns tingsrätt har beslutat att rätts-psykiatrisk undersökning ska genomföras av två av de personer som står åtalade för inblandning i mord i Västberga och Tullinge i oktober 2023.

Enkätundersökning

Svara på frågor om nyhetstjänsten

Infotorg Juridiks nyhetstjänst vill gärna höra dina åsikter om vår rapportering av juridiska nyheter och genomför därför en enkätundersökning.

InfoTorg - Juridik - Kommentar 2 kommentarer

STUDENTARTIKEL

Fast etableringsställe vid exklusiva avtal

EU-domstolen har nyligen meddelat ett förhandsavgörande rörande tolkningen av begreppet fast etableringsställe enligt artikel 44 i mervärdesskattedirektivet. Studenten Hemen Yazdanfar undersöker hur pass långtgående slutsatser som kan dras av förhandsavgörandet och vilken betydelse domen har för svensk rätt.

Ny styrelseordförande i Pensionsmyndigheten

Justitierådet Anders Perklev förordnas som ordförande i styrelsen för Pensionsmyndigheten från och med den 1 juli 2024.

Sanktionsavgift mot Avanza

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) utfärdar en sanktionsavgift på 15 miljoner kronor mot Avanza Bank AB.

Nya domare utsedda

Regeringen har den 20 juni utnämnt sju nya domare, varav bland annat två justitieråd i Högsta domstolen.

Foto Stuart Miles

IMY vill utreda bakgrundskontroller

Integritetsskyddsmyndigheten vill att det tillsätts en utredning med uppdrag att säkerställa en lämplig balans mellan behovet av att utföra bakgrundskontroller och skyddet för den personliga integriteten.

Juridiklärare prisas

Fyra skickliga universitetslärare tilldelas i år Stockholms universitets pedagogiska pris Årets lärare. En av dessa är Christina Ramberg, professor i civilrätt och ämnesföreståndare för allmän förmögenhetsrätt vid Juridiska institutionen.

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 5 juni utnämnt sex nya domare.

STUDENTARTIKEL

Avdrag för rådgivning vid aktieavyttring

Det är normalt att rådgivningstjänster förvärvas i samband med överlåtelse av dotterbolags-andelar. I ljuset av att överlåtelse av dessa andelar är momsfri uppkommer frågan om möjligheten att dra av ingående moms för de förvärvade rådgivningstjänsterna. Studenten Hemen Yazdanfar försöker bringa klarhet i vilka förutsättningar som behöver vara uppfyllda för att avdragsrätt ska föreligga.

DOMARBLOGGEN

Svensk domare i Kosovo

Domaren Mats Persson är utsänd till Kosovo som rättslig rådgivare och om sitt arbete där skriver han nu på Södertörns tingsrätts Domarblogg.

Foto GAMMA-MAN

Domstolsverket kom-menterar JO:s kritik

JO riktar kritik mot Domstolsverkets införande av DiBa, verksamhetsstödet för hantering av brottmålsavgöranden i tingsrätt. Även om flertalet av de problemområden som JO lyfter fram numera är åtgärdade tar Domstolsverket till sig av kritiken.

Snabbare lagföring för unga i hela landet

Regeringen har nu beslutat om att utöka ett tidigare uppdrag om försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål för lagöverträdare under 18 år. Försöksverksamheten ska fortsätta och byggas ut till samtliga polisregioner i landet.

Vd utsatte kvinna för sexuella trakasserier

Diskrimineringsombudsmannen, DO, begär att ett bolag i Storstockholmsområdet ska betala 100 000 kronor i diskrimineringsersättning till en anställd kvinna som har utsatts för sexuella trakasserier av bolagets vd.

STUDENTARTIKEL

Aktiekapitalets vara eller icke vara

Aktiekapitalets vara eller icke vara i privata aktiebolag har sedan lång tid tillbaka varit uppe för debatt. Med anledning av detta granskar studenten Hemen Yazdanfar kapitalkravet för privata aktiebolag med fokus på borgenärssyftet.

Bank diskriminerade döva personer

Diskrimineringsombudsmannen, DO, anser att det var diskriminering när en bank nekade två personer som är döva att utföra bankärenden.

Nio nya partners

Skattebyrån CauseyWestling har valt in nio nya partners.

Foto Högsta domstolen

Nytt justitieråd föreslås

Rättschefen Katrin Hollunger Wågnert föreslås nu bli nytt justitieråd i Högsta domstolen.

DOMARBLOGGEN

EU-rätten och Sverige

Den 9 juni är det EU-val och i upptakten till detta får EU:s lagar ovanligt stor uppmärk-samhet. Om EU-rätten och hur den blir till handlar Södertörns tingsrätt domarblogg den här veckan.

Ny ordförande i Lindahls

Lindahls har utsett Mårten Steen till ny ordför-ande. Han axlar ansvaret efter Johan Herrström, Managing Partner i Malmö.

Foto Inbj

Kritik mot förslag om prövningstillstånd

Domstolsverkets förslag om utökat prövnings-tillstånd är problematiskt. Det anser Sveriges Advokatsamfund.

Framtida konkursforum

Samtliga tingsrätter och hovrätter ska även fortsättningsvis ska vara behöriga att handlägga konkursfrågor. Det anser Domstolsverket, som nu redovisat sitt regeringsuppdrag.

Foto ANDREY POPOV

31 nya advokater

Sveriges advokatsamfund antog 31 nya ledamöter vid sitt sammanträde den 16 maj.

Foto David Naylor

Uppsalaforskare prisas

Johanna Chamberlain, docent vid Uppsala universitet, är 2024 års mottagare av Stig Strömholms pris för humanistisk rätts- och samhällsvetenskaplig forskning.

Bättre insatser vid barns grova brottslighet

Riksrevisionens granskning visar att statens insatser vid grov brottslighet bland barn inte är tillräckligt effektiva, och att det behövs en tydligare nationell styrning.

Yttrande lämnas in i Auroramålet

Institutet för mänskliga rättigheter har inkommit med ett så kallat amicus-yttrande till Högsta domstolen i Auroramålet i syfte att klargöra målets betydelse för de mänskliga rättigheterna.

Ny delägare i MAQS

Junli Shu lämnar Setterwalls och ansluter som ny delägare i MAQS Advokatbyrå.

Åklagare prisas

Åklagaren Lisa dos Santos får Natur & Kulturs debattbokspris för boken "Älskade bror – en rapport från gängvåldets Sverige", som skildrar gängkriminaliteten ur en åklagares perspektiv.

DOMARBLOGGEN

Om skyddet för den allmänna rösträtten

Inför det kommande EU-valet, skriver tings-notarien Jonas Ene om de straffbestämmelser som ska skydda den allmänna rösträtten.

Ny vice ordförande i Försäkringskassan

Regeringen har beslutat att förordna den före detta lagmannen Anita Linder som vice ordförande i Försäkringskassan.

Foto Jiri Hera

Åklagarnas arbete med brottsvinster

Ett av Åklagarmyndig-hetens viktigaste och prioriterade uppdrag är att begränsa vinster av brott och brottslig verksamhet.

Foto STELLASALANDER

Professor i civilrätt blir ny universitetsrektor

Regeringen har beslutat att anställa Mia Rönnmar som rektor vid Malmö universitet.

Får granska söktjänster

I ett nytt rättsligt ställningstagande gör IMY bedömningen att myndigheten är behörig att inleda tillsyn mot söktjänster med utgivnings-bevis med anledning av klagomål från enskilda.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt