Bli kund Annonsera
tisdag 23 juli 2024
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 4 juni 2024,

Domstolsverket kommenterar JO:s kritik

JO riktar i ett beslut kritik mot Domstolsverkets införande av DiBa, verksamhetsstödet för hantering av brottmålsavgöranden i tingsrätt. Även om flertalet av de problemområden som JO lyfter fram numera är åtgärdade tar Domstolsverket till sig av den kritik som framförs i beslutet.

VERKTYG

»
Tipsa en vän

I juni 2023 beslutade JO att utreda Domstolsverkets införande av DiBa med särskild inriktning på hur systemet tillgodoser domstolarnas självständighet enligt regeringsformen och intresset av rättssäkerhet. JO publicerade sitt beslut den 30 maj och tonvikten i både granskningen och den kritik som framförs ligger på förhållandena vid driftsättningen i oktober 2022 och hur systemet fungerade då.

JO:s beslut fokuserar på tre huvudområden: påtalade fel och brister i DiBa som påverkat domarens möjligheter att utforma domen, domens läsbarhet och begriplighet samt det digitala avgörandet och angränsande frågor.

Alla de delar som lyftes fram av JO var, skriver nu Domstolsverketm sedan tidigare kända för verket och är antingen åtgärdade, på gång att åtgärdas eller sedan tidigare analyserade. JO:s beslut kommer emellertid föranleda nya analyser av vissa utvecklingsärenden för att säkerställa att det som framkommit omhändertas.

Påtalade fel och brister i DiBa som påverkat domarens möjligheter att utforma domen

I denna del har JO bland annat framfört kritik mot brister vad gäller hanteringen av så kallade konsumtionsdomar och för målsäganden att biträda åtal. Dessa delar åtgärdades enligt Domstolsveret i maj 2024. Det finns ett ärende kring hantering av alternativa yrkanden men det är inte klart när detta kommer att genomföras. Under hösten 2024 kommer det dock att lanseras en fritextlösning för enskilt anspråk som möjliggör registrering av alternativa yrkanden i skadeståndsdelen.

Vad gäller vissa av de frågor som lyftes rörande partsställning och redovisning av personuppgifter har frågan om redovisning av vårdnadshavare i domslutet åtgärdats. Även problemen med tvångsmedelsbeslut är sedan tidigare åtgärdade. De delar som gäller möjligheten att sortera brott respektive sortera brott och person finns med på listan över sådant som behöver åtgärdas.

Det är, konstaterar Domstolsverket, emellertid inte i nuläget klart när detta kan ske. Avseende skadeståndsbesluten kommer detta att åtgärdas under hösten 2024. Frågan om hänvisning till lagrum är under utredning, men eftersom en eventuell ändring påverkar vissa myndigheter inom den samverkan som sker kring rättsväsendets digitalisering (RD-samverkan) kräver det även en dialog med berörda myndigheter.

Domens läsbarhet och begriplighet

Inom detta område berörde JO delvis sådana aspekter som åtgärdats inom ramen för de förändringar av domens utseende som skedde mot slutet av 2023. Förbättrad funktionalitet i fråga om domslut i mål med många brottsmisstankar infördes i maj 2024.

När det gäller presentation av yrkanden i övrigt är det något som, likt frågan ovan om hänvisning till lagrum, berör RD-samverkan. Frågorna analyseras för närvarande inom Domstolsverket men något planerat arbete kring detta finns därmed inte med undantag för ovan nämnd fritextlösning för enskilt anspråk.

Det digitala avgörandet och angränsande frågor

De sekretessfrågor som JO lyfter med koppling till innehållet i XML-filen åtgärdades i nära anslutning till driftsättningen. Vad gäller det som i beslutet anförs rörande funktionaliteten avseende rättelser finns ett fokus på att göra rättelsefunktionen tydligare för domaren att använda.

Det finns enligt Domstolsverket emellertid inga planerade åtgärder i nuläget, utan en djupare analys av JO:s beslut kommer att ske i denna del för att utreda om ytterligare åtgärder är behövliga.

Slutsatser och arbetet framåt

JO uttalar att hon är positivt inställd till att domstolarna tillvaratar de möjligheter som den tekniska utvecklingen ger och att detta medför många fördelar såväl för den dömande verksamheten som för enskilda. Hon påtalar vidare att det är ofrånkomligt att digitala verksamhetsstöd innehåller vissa bestämda förval och beslutsmallar.

JO anför i anslutning till detta att det samtidigt är centralt att digitala lösningar är förenliga med relevant rättslig reglering och att de utformas med iakttagande av grundläggande principer i en rättsstat. Trots de brister som JO har identifierat framförs att införandet av DiBa inte står i direkt strid med regleringen i RF om domstolars och domares självständighet. JO anser emellertid att det står klart att DiBa inte har gett den enskilda domaren fullgoda förutsättningar att utöva sitt ämbete.

Även om flertalet av de problemområden som JO lyfter fram numera är åtgärdade säger sig Domstolsverket givetvis ta till sig av den kritik som framförs i beslutet. DiBa är ett mycket stort och komplext system och att införa ett nytt verksamhetsstöd är förenat med risker. Domstolsverket har ända sedan driftsättningen löpande arbetat intensivt med förändringar och förbättringar och kommer även fortsättningsvis att göra det.

IMY får ny GD

Regeringen har utsett chefjuristen Eric Leijonram till ny generaldirektör och chef för Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Han tillträder tjänsten den 1 oktober.

Ny generaldirektör för Ekobrottsmyndigheten

Regeringen har beslutat att utse Rikard Jermsten till ny generaldirektör och chef för Ekobrottsmyndigheten. Anställningen gäller från och med den 1 oktober.

Foto Gamma-Man

Amicusyttrande tillåts

Institutet för mänskliga rättigheter skickade i maj in ett så kallat amicus curiae-yttrande till Högsta domstolen för att belysa sambandet mellan mänskliga rättigheter och klimatförändringarna i Auroramålet och domstolen beslutade den 3 juli att tillåta yttrandet.

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 4 juli utnämnt 14 nya domare.

Nya delägare till Vinge

Vinge har utnämnt fyra nya delägare och en ny counsel på sitt kontor i Stockholm.

Foto Micheal Erhardsson

Nya lagar i juli

Vid halvårsskiftet den 1 juli trädde en rad nya lagar och förordningar i kraft.

Rättspsykatriska under-sökningar i mordmål

Södertörns tingsrätt har beslutat att rätts-psykiatrisk undersökning ska genomföras av två av de personer som står åtalade för inblandning i mord i Västberga och Tullinge i oktober 2023.

Enkätundersökning

Svara på frågor om nyhetstjänsten

Infotorg Juridiks nyhetstjänst vill gärna höra dina åsikter om vår rapportering av juridiska nyheter och genomför därför en enkätundersökning.

InfoTorg - Juridik - Kommentar 2 kommentarer

STUDENTARTIKEL

Fast etableringsställe vid exklusiva avtal

EU-domstolen har nyligen meddelat ett förhandsavgörande rörande tolkningen av begreppet fast etableringsställe enligt artikel 44 i mervärdesskattedirektivet. Studenten Hemen Yazdanfar undersöker hur pass långtgående slutsatser som kan dras av förhandsavgörandet och vilken betydelse domen har för svensk rätt.

Ny styrelseordförande i Pensionsmyndigheten

Justitierådet Anders Perklev förordnas som ordförande i styrelsen för Pensionsmyndigheten från och med den 1 juli 2024.

Sanktionsavgift mot Avanza

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) utfärdar en sanktionsavgift på 15 miljoner kronor mot Avanza Bank AB.

Nya domare utsedda

Regeringen har den 20 juni utnämnt sju nya domare, varav bland annat två justitieråd i Högsta domstolen.

Foto Stuart Miles

IMY vill utreda bakgrundskontroller

Integritetsskyddsmyndigheten vill att det tillsätts en utredning med uppdrag att säkerställa en lämplig balans mellan behovet av att utföra bakgrundskontroller och skyddet för den personliga integriteten.

Juridiklärare prisas

Fyra skickliga universitetslärare tilldelas i år Stockholms universitets pedagogiska pris Årets lärare. En av dessa är Christina Ramberg, professor i civilrätt och ämnesföreståndare för allmän förmögenhetsrätt vid Juridiska institutionen.

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 5 juni utnämnt sex nya domare.

STUDENTARTIKEL

Avdrag för rådgivning vid aktieavyttring

Det är normalt att rådgivningstjänster förvärvas i samband med överlåtelse av dotterbolags-andelar. I ljuset av att överlåtelse av dessa andelar är momsfri uppkommer frågan om möjligheten att dra av ingående moms för de förvärvade rådgivningstjänsterna. Studenten Hemen Yazdanfar försöker bringa klarhet i vilka förutsättningar som behöver vara uppfyllda för att avdragsrätt ska föreligga.

DOMARBLOGGEN

Svensk domare i Kosovo

Domaren Mats Persson är utsänd till Kosovo som rättslig rådgivare och om sitt arbete där skriver han nu på Södertörns tingsrätts Domarblogg.

Foto GAMMA-MAN

Domstolsverket kom-menterar JO:s kritik

JO riktar kritik mot Domstolsverkets införande av DiBa, verksamhetsstödet för hantering av brottmålsavgöranden i tingsrätt. Även om flertalet av de problemområden som JO lyfter fram numera är åtgärdade tar Domstolsverket till sig av kritiken.

Snabbare lagföring för unga i hela landet

Regeringen har nu beslutat om att utöka ett tidigare uppdrag om försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål för lagöverträdare under 18 år. Försöksverksamheten ska fortsätta och byggas ut till samtliga polisregioner i landet.

Vd utsatte kvinna för sexuella trakasserier

Diskrimineringsombudsmannen, DO, begär att ett bolag i Storstockholmsområdet ska betala 100 000 kronor i diskrimineringsersättning till en anställd kvinna som har utsatts för sexuella trakasserier av bolagets vd.

STUDENTARTIKEL

Aktiekapitalets vara eller icke vara

Aktiekapitalets vara eller icke vara i privata aktiebolag har sedan lång tid tillbaka varit uppe för debatt. Med anledning av detta granskar studenten Hemen Yazdanfar kapitalkravet för privata aktiebolag med fokus på borgenärssyftet.

Bank diskriminerade döva personer

Diskrimineringsombudsmannen, DO, anser att det var diskriminering när en bank nekade två personer som är döva att utföra bankärenden.

Nio nya partners

Skattebyrån CauseyWestling har valt in nio nya partners.

Foto Högsta domstolen

Nytt justitieråd föreslås

Rättschefen Katrin Hollunger Wågnert föreslås nu bli nytt justitieråd i Högsta domstolen.

DOMARBLOGGEN

EU-rätten och Sverige

Den 9 juni är det EU-val och i upptakten till detta får EU:s lagar ovanligt stor uppmärk-samhet. Om EU-rätten och hur den blir till handlar Södertörns tingsrätt domarblogg den här veckan.

Ny ordförande i Lindahls

Lindahls har utsett Mårten Steen till ny ordför-ande. Han axlar ansvaret efter Johan Herrström, Managing Partner i Malmö.

Foto Inbj

Kritik mot förslag om prövningstillstånd

Domstolsverkets förslag om utökat prövnings-tillstånd är problematiskt. Det anser Sveriges Advokatsamfund.

Framtida konkursforum

Samtliga tingsrätter och hovrätter ska även fortsättningsvis ska vara behöriga att handlägga konkursfrågor. Det anser Domstolsverket, som nu redovisat sitt regeringsuppdrag.

Foto ANDREY POPOV

31 nya advokater

Sveriges advokatsamfund antog 31 nya ledamöter vid sitt sammanträde den 16 maj.

Foto David Naylor

Uppsalaforskare prisas

Johanna Chamberlain, docent vid Uppsala universitet, är 2024 års mottagare av Stig Strömholms pris för humanistisk rätts- och samhällsvetenskaplig forskning.

Bättre insatser vid barns grova brottslighet

Riksrevisionens granskning visar att statens insatser vid grov brottslighet bland barn inte är tillräckligt effektiva, och att det behövs en tydligare nationell styrning.

Yttrande lämnas in i Auroramålet

Institutet för mänskliga rättigheter har inkommit med ett så kallat amicus-yttrande till Högsta domstolen i Auroramålet i syfte att klargöra målets betydelse för de mänskliga rättigheterna.

Ny delägare i MAQS

Junli Shu lämnar Setterwalls och ansluter som ny delägare i MAQS Advokatbyrå.

Åklagare prisas

Åklagaren Lisa dos Santos får Natur & Kulturs debattbokspris för boken "Älskade bror – en rapport från gängvåldets Sverige", som skildrar gängkriminaliteten ur en åklagares perspektiv.

DOMARBLOGGEN

Om skyddet för den allmänna rösträtten

Inför det kommande EU-valet, skriver tings-notarien Jonas Ene om de straffbestämmelser som ska skydda den allmänna rösträtten.

Ny vice ordförande i Försäkringskassan

Regeringen har beslutat att förordna den före detta lagmannen Anita Linder som vice ordförande i Försäkringskassan.

Foto Jiri Hera

Åklagarnas arbete med brottsvinster

Ett av Åklagarmyndig-hetens viktigaste och prioriterade uppdrag är att begränsa vinster av brott och brottslig verksamhet.

Foto STELLASALANDER

Professor i civilrätt blir ny universitetsrektor

Regeringen har beslutat att anställa Mia Rönnmar som rektor vid Malmö universitet.

Får granska söktjänster

I ett nytt rättsligt ställningstagande gör IMY bedömningen att myndigheten är behörig att inleda tillsyn mot söktjänster med utgivnings-bevis med anledning av klagomål från enskilda.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt