Bli kund Annonsera
söndag 14 april 2024
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 14 december 2022,

En ökad betydelse av ESG och hållbarhets-due diligence vid investeringar

Företag står idag inför en ökad press för att upprätthålla en högre standard vad gäller deras arbete med hållbarhet, inte minst för att attrahera investerare. Om detta skriver Jeanette Jönsson, advokat på Wistrand, i en praktikerartikel.
Advokat Jeanette Jönsson
Foto: Wistrand

VERKTYG

»
Tipsa en vän

Betydelsen av ett företags arbete med ESG, vilket står för Environmental, Social and Governance, har ökat markant inom företagstransaktioner under de senaste åren. Företag står idag inför en ökad press för att upprätthålla en högre standard vad gäller företagens arbete med just hållbarhet, inte minst för att attrahera investerare. Därtill har EU-kommissionen antagit ett förslag till ett nytt EU-direktiv om Corporate Sustainability Due Diligence, vilket avser medföra krav på företag att införa due diligence-processer för att tillförsäkra mänskliga rättigheter och hållbart miljöarbete i företagets värdekedja.

EU:s förslag till krav på hållbarhets-due diligence

Under de senaste åren har lagstiftningsarbetet inom hållbarhet utvecklats i snabb takt, detta för att åstadkomma förutsättningar för hållbara investeringar och för att påverka företags arbete med och för en klimatomställning samt för företag att ta socialt ansvar. Den lagstiftning som vi hittills sett inom hållbarhet har primärt syftat till att förbättra investerares tillgång till information inom olika hållbarhets­aspekter i syfte att investerare ska kunna fatta välgrundade investeringsbeslut. EU-kommissionens förslag till direktiv om tillbörlig aktsamhet för företag i fråga om hållbarhet (corporate sustainablity due diligence) är ett exempel på lagstiftning som avser åstadkomma just detta.

Det nya direktivet syftar till att införa bindande regler för företag för att främja ett hållbart och ansvarsfullt agerande av företag i globala värdekedjor. Förslaget är att de nya reglerna ska gälla för företag inom EU som:

(i) har fler än 500 anställda och har en global nettoomsättning om mer än 150 miljoner euro (kategori 1); eller

(ii) har fler än 250 anställda och har en global nettoomsättning om mer än 40 miljoner euro samt vars omsättning till mer än hälften är hänförlig till vissa särskilda sektorer (såsom t.ex. textilier, kläder och skor, skog, jordbruk, livsmedel och dryck, mineraler och metall) (kategori 2).

Därtill ska även andra företag utanför EU omfattas av reglerna om sådana företags omsättning genereras inom EU och deras omsättning ligger i linje med ovan angivna omsättningsgränser. Enligt EU-kommissionens förslag ska direktivet först bli tillämpbart för företag inom kategori 1 och två år därefter bli tillämpbart för företag inom kategori 2.

Förslaget uppställer krav på företag att vidta flertalet åtgärder för att visa tillbörlig aktsamhet i värdekedjan, vilket omfattar bland annat krav på att upprätta en specifik due diligence-policy som ska innehålla en s.k. code of conduct som ska följas av anställda och andra företag i samma koncern.

Därtill ska företag vidta åtgärder för att identifiera faktiska och potentiella negativa effekter för mänskliga rättigheter och miljö, dels i den egna verksamheten, dels i etablerade affärsrelationer inom företagets egna värdekedja. Företag ska därefter även agera på ett sätt som förhindrar eller begränsar sådana negativa effekter. Exempel på sådana typer av åtgärder som företag kan behöva vidta är antagande av åtgärdsplaner, införande av avtalsvillkor och stöd till samarbetspartners, men det kan även vara att avsluta eller inte ingå vissa avtalsrelationer som bryter mot direktivets uppställda krav.

Enligt förslaget ska tillsynen för efterlevnaden av direktivet vara statlig. Sanktioner som aktualiseras vid företags brott mot reglerna i direktivet föreslås vara omsättningsbaserade böter och skadestånd.

Ett ökat fokus på ESG vid investeringar och vad som väntar framgent

Tidigare har ESG utgjort något av ett mindre och vagt definierat begrepp inom transaktionsjuridiken, där företags arbete med denna typ av frågor inte utgjort ett fokusområde för investerare. Utvecklingen har dock gått snabbt och idag kan vi se att ESG har utvecklats till ett väldefinierat begrepp och blivit ett stort fokus för investerare i samband med förvärv av företag. I en transaktion kan vi idag se ett ökat fokus på att t.ex. granska företags väsentliga avtal ur ett ESG-perspektiv, där ett målbolags policys och hållbarhetsarbete har betydelse för såväl den legala riskbedömningen som värdet på målbolaget.

Idag bedömer många investerare ESG vara nyckeln till företags framtida tillväxtutsikter. Vi ser att företag blir mer och mer medvetna om relevansen av att upprätthålla hållbarhet i både kund- och leverantörsled samt att många företag numera får krav från kunder eller leverantörer att kunna uppvisa att de uppfyller krav hänförliga till just hållbarhetsarbete.

Även avyttringar av företag kan idag motiveras av en rädsla av att företag och dess verksamhet är oförenliga med långsiktiga ESG- och hållbarhetsmål, där investerare inte längre ser en tillväxtförmåga p.g.a. brister i arbetet med hållbarhet. På samma sätt kan även ett förvärv av ett företag vara ESG-drivet, dvs. investerare kan välja att förvärva och/eller investera i ett företag mot bakgrund av att sådan investerare ska uppfylla interna ESG-mål uppsatta inom investerarens egna koncern eller inom investerarens fond.

Trots att det kommer att dröja ett antal år innan förslaget till direktiv om hållbarhets-due diligence blir bindande och gällande regler inom EU, finns det en vinning för företag att redan nu påbörja ett arbete med att se över hur den egna verksamheten arbetar med hållbarhet samt hur företaget kan förbättra hållbarhetsarbetet, inte minst i förhållande till sina leverantörer och kunder, t.ex. avseende risker relaterade till mänskliga rättigheter, anti-korruption och miljö. Sammanfattningsvis kan det konstateras att företag som kan uppvisa goda rutiner och processer inom ESG och hållbarhet, kommer framgent att ses som attraktiva investeringar.

STUDENTARTIKEL

Ett urholkat anställningsskydd?

Studenten Zack Norén granskar hur arbetsbristuppsägningar i rättspraxis står sig i jämförelse med LAS ursprungliga syfte.

Foto Andrey Popov

Ersättning utreds

En särskild utredare ska nu se över regelverket för ersättning till rättsliga biträden

DOMARBLOGGEN

Om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

FN: s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning fyller femton år i år och om den handlar det senaste inlägget på Domarbloggen.

Foto © Harvepino

Förordnandetaxan fungerar väl

Domstolsverket har nu gjort en uppföljning av den taxa i förordnandemål som infördes den 1 juni 2023.

Bar diskriminerade gravid kvinna

Diskrimineringsombudsmannen, DO, anser att det var diskriminering när en restaurang- och sportbar nekade en gravid kvinna fortsatt timanställning.

Foto Syda Productions

Otillräckliga åtgärder för barns rättigheter

Sverige skrev under barnkonventionen för mer än 30 år sedan och 2020 gjordes den till svensk lag. Enligt Riksrevisionens har staten emellertid inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att konventionen ska få genomslag i praktiken.

PRAKTIKERARTIKEL

Sanningen om könstillhörighetslagen

Den 17 april ska riksdagen besluta om en ny könstillhörighetslag som ska göra det enklare att ändra juridiskt kön. Vad innebär det egentligen – rent rättsligt?

Busschaufför utsatte resenär för trakasserier

Diskrimineringsombudsmannen, DO, begär att ett regionalt länstrafikbolag ska betala diskrimineringsersättning till en kvinna för trakasserier. Enligt DO har trakasserierna haft samband med etnisk tillhörighet.

Turn Energy rekryterar Legal Counsel

Solenergibolaget Turn Energy har anställt juristen Hanna Tynkkynen.

Foto Inbj

Nya domare

Regeringen har den 4 april 2024 utnämnt sju nya domare.

DOMARBLOGGEN

Om laglighetsprövning

Varför finns det laglighetsprövning i förvaltnings-domstolarna och hur går denna till. Om det handlar senaste inlägget på Domarbloggen.

Ny lagman i Stockholm

Regeringen har den 27 mars utnämnt Göran Lundahl till lagman i Stockholms tingsrätt.

MSA studenternas po-puläraste arbetsgivare

För femte gången erövrar Mannheimer Swartling titeln som den mest attraktiva arbetsgivaren när juriststudenterna rankar sina kommande potentiella arbetsplatser.

Foto G. Fessy, EU-domstolen

Ny EU-domare föreslås

Efter att ha genomfört intervjuförfarande förslår nu Domarnämnden att Fredrik Schelin utses till Sveriges domare i EU-domstolen.

Jurist blir ledamot i Fondtorgsnämnden

Chefsjuristen Anders Sjöborg förordnas som ledamot i Fondtorgsnämnden.

DOMARBLOGGEN

Häktning av barn

Om lagens särskilda krav för häktning av barn handlar det senaste inlägget på Domarbloggen.

Foto ANDREY POPOV

52 nya advokater

Styrelsen för Sveriges advokatsamfund antog 52 nya ledamöter vid sitt sammanträde den 14 mars. 35 advokater har utträtt ur samfundet.

Det gångna året i Advokatsamfundet

Advokatsamfundets verksamhetsberättelse för år 2023 har nu publicerats.

Wistrand ingår i CMS

Efter mer än 100 år som svensk advokatbyrå integreras Wistrand Advokatbyrå med CMS och blir därfär CMS Wistrand.

Foto Andrey Popov

Nya domare

Regeringen har den 14 mars utnämnt fem nya domare.

DOMARBLOGGEN

Domarbloggen växer

Domarbloggen kommer framöver att kunna ge en ännu mer komplett inblick i svenskt rättsväsende. Detta då Förvaltningsrätten respektive Kammarrätten i Stockholm från och med nu medverkar som gästskribenter.

Ny delägare till Hammarskiöld

Sanna Isaksson har anslutit till Hammarskiöld som ny delägare med fokus på Private M&A och Private Equity-transaktioner.

Uteslutning av advokat

Advokatsamfundets disciplinnämnd har uteslutit en advokat ur samfundet. Bristerna har handlat om att advokaten åsidosatt sitt oberoende, antagit uppdrag trots att intressekonflikt förelegat och inte övervakat en biträdande jurist.

Foto Vinge

Ny VD för Vinge

Louise Brorsson Salomon, som är delägare på Vinge, efterträder under våren Maria-Pia Hope som varit VD sedan 2012.

DOMARBLOGGEN
Foto © tomloel

Vittnesstöd i domstolar

En kanske mindre känd, men ändå viktig, del i domstolarnas verksamhet är vittnesstödet och om detta handlar det senaste inlägget på Domarbloggen.

Åtalas för krigsbrott

En man i 50-årsåldern åtalas nu för två fall av krigsförbrytelser i Syrien under 2015.

Foto © Valentin Armianu

Domstolar vill ha bättre registerkontroller

Domstolsverket vill se utökade möjligheter till registerkontroller i samband med anställning och har därför lämnat en hemställan till regeringen om detta.

Nya arvsregler utreds

Regeringen har tillsatt en utredning som ska göra en bred översyn av reglerna om arv och testamente.

Få förändringar i nämndemannakåren

Trots insatser för att föryngra och bredda nämndemannakåren har det endast skett marginella förändringar bland nämndemännen sedan förra valet.

Ny MP på Lindahl

Från den 1 mars har Advokatfirman Lindahls kontor i Uppsala en ny Managing Partner.

Foto GAMMA-MAN

Många utmaningar för landets domstolar

Domstolsverket har nu lämnat in sitt budget-underlag för 2025-2027 till regeringen. I underlaget lyfts särskilt frågor rörande domstolarnas förutsättningar att även fortsatt kunna avgöra mål snabbt och rättssäkert.

Ny MP på Harvest

Harvest Advokatbyrå har utsett Gustav Sälgström till ny Managing Partner. Han efterträder Amin Bell som kvarstår som partner.

Foto Per Groth

Ny Riksåklagare

Regeringen har utsett Katarina Johansson Welin till ny riksåklagare.

Åtalas för två fall av allmänfarlig ödeläggelse

Åklagaren har väckt åtal mot två personer för delaktighet i en sprängning i Uppsala i december förra året. En av personerna åtalas även för att ha placerat en sprängladdning i ett flerfamiljshus i Upplands-Bro i november.

DOMARBLOGGEN
Foto OLEKSANDR PRYKHODKO

Domstolsutveckling inom Europarådet

Karin Wennberg Boberg och Björn Lindén på Domstolsverket är engagerade som svenska experter för arbetet inom Europarådets kommitté för domstolsutveckling och om detta arbete handlar det senaste inlägget på Domarbloggen.

Foto Twonix

Jurister som engagerar i sociala medier

I den nyligen publicerade "Maktbarometern: Juridik", framgår vilka som engagerar och når flest svenskar på våra största sociala medier. Högst upp i flera medier kommer Ardalan Shekarabi och Elisabeth Massi Fritz.

Bank missgynnade föräldraledig kvinna

Diskrimineringsombudsmannen, DO, anser att Klarna Bank missgynnade en kvinnlig anställd i samband med föräldraledighet och begär nu att banken betalar 135 000 kronor i skadestånd till kvinnan.

Foto Valery Voennyy

Året som gått i HFD

Högsta förvaltningsdomstolens verksamhetsberättelse för 2023 innehåller bland annat rättsfall i korthet, statistik samt artiklar som beskriver verksamheten och vardagen för medarbetarna på domstolen.

STUDENTARTIKEL

En tvär rättsveten- skaplig reflektion

Myndighetsutövning förekommer som rekvisit inom flertalet vitt skilda rättsområden. Med det i åtanke är det förvånande att det inte är klart vad rekvisitet omfattar. I denna artikel gör studenten Zack Norén ett försök att precisera begreppet.

Foto Sten-Åke Stenberg

HD:s verksamhet 2023

Högsta domstolen har nu publicerat sin verksamhetsberättelse för 2023. Den innehåller bland annat en presentation av två nya justitieråd och texter om den ombyggnation som genomfördes i Bondeska palatset under året

Inkomna mål ökade under 2023

Under 2023 ökade antalet inkomna mål till domstolarna. Det visar årsredovisningen från Sveriges Domstolar. Redovisningen visar också på fortsatta prioriteringar avseende digitalisering, kompetensförsörjning och säkerhet.

DEBATT

Är en uranrusch möjlig?

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari vill tillåta uranbrytning i Sverige. Mellan 1960 och 2018 skedde ingen uranbrytning trots att det var lagligt. Ska uran brytas, finns ett minfält av hinder som måste övervinnas.

Foto Europeiska unionens domstol

Ny svensk EU-domare ska rekryteras

Domarnämnden har beslutat att gå vidare med fyra sökanden till tjänsten som Sveriges domare vid EU-domstolen i Luxemburg.

Kammarrätten skärper säkerheten

Kammarrätten i Stockholm inrättar från och med den 22 februari en fast säkerhetskontroll.

Åklagaren avslutar Estonia-ärende

Åklagaren har beslutat att inte återuppta den tidigare nedlagda förundersökningen och inte heller inleda förundersökning i samband med Estonias förlisning.

Nya domare

Regeringen har den 15 februari 2024 utnämnt fem nya domare.

Bostadsbolag diskriminerade kvinna

Diskrimineringsombudsmannen, DO, anser att det var diskriminering när ett bostadsbolag nekade en kvinna en hyresrätt eftersom hennes inkomst bygger på sjukersättning.

Inbetalda återkrav från gärningspersoner ökar

Brottsoffermyndigheten betalar ut brottskadeersättning till brottsoffer och kräver sedan tillbaka beloppet från gärningspersonerna. Under 2023 ökade andelen inbetalda återkrav med 18 procent, vilket motsvarar cirka 9 miljoner kronor.

Foto David Naylor, Uppsala universitet

Vinterpromotion vid Uppsala universitet

Nyligen genomfördes Uppsala universitets årliga vinterpromotion. För Juridiska fakultetens räkning installerades bland annat de två hedersdoktorerna professor, dr Vesna Rijavec och Anders Eka, justitieråd och ordförande i Högsta domstolen.

Årets Advokatbyrå

Vinnarna av Årets Advokatbyrå inom ett antal olika kategorier presenterades nyligen på ett lunchevent på Berns i Stockholm.

Foto Andrey Popov

Förbättrade möjligheter till delgivning

Domstolsverket, Kronofogdemyndigheten och Försäkringskassan har till Justitiedepartementet lämnat en hemställan om att regeringen närmare låter utreda och överväga förbättrade möjligheter till delgivning.

Kommun missgynnade föräldraledig kvinna

Det var ett missgynnande som är förbjudet enligt föräldraledighetslagen när en kvinna inte fick tillbaka sitt tidigare arbete när hon återgick i tjänst efter föräldraledigheten, slår Diskrimineringsombudsmannen, DO, fast.

DOMARBLOGGEN

Tingsfiskaler på kurs

I det senaste inlägget på Södertörns tingsrätts blogg skriver tingsfiskalen Sofia Holje om en utbildning vid Nationellt forensiskt centrum (NFC) som tingsrättens fiskaler har gått på.

Ny JO-granskning av Migrationsverket

Trots att JO vid upprepade tillfällen granskat och uttalat kritik om Migrationsverkets handläggningstider har ett stort antal anmälningar fortsatt komma med klagomål om detta. Därför inleder JO nu en ny granskning.

Nya domare

Regeringen har den 1 februari utnämnt 16 domare.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt