Bli kund Annonsera
lördag 3 juni 2023
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 14 december 2022,

En ökad betydelse av ESG och hållbarhets-due diligence vid investeringar

Företag står idag inför en ökad press för att upprätthålla en högre standard vad gäller deras arbete med hållbarhet, inte minst för att attrahera investerare. Om detta skriver Jeanette Jönsson, advokat på Wistrand, i en praktikerartikel.
Advokat Jeanette Jönsson
Foto: Wistrand

VERKTYG

»
Tipsa en vän

Betydelsen av ett företags arbete med ESG, vilket står för Environmental, Social and Governance, har ökat markant inom företagstransaktioner under de senaste åren. Företag står idag inför en ökad press för att upprätthålla en högre standard vad gäller företagens arbete med just hållbarhet, inte minst för att attrahera investerare. Därtill har EU-kommissionen antagit ett förslag till ett nytt EU-direktiv om Corporate Sustainability Due Diligence, vilket avser medföra krav på företag att införa due diligence-processer för att tillförsäkra mänskliga rättigheter och hållbart miljöarbete i företagets värdekedja.

EU:s förslag till krav på hållbarhets-due diligence

Under de senaste åren har lagstiftningsarbetet inom hållbarhet utvecklats i snabb takt, detta för att åstadkomma förutsättningar för hållbara investeringar och för att påverka företags arbete med och för en klimatomställning samt för företag att ta socialt ansvar. Den lagstiftning som vi hittills sett inom hållbarhet har primärt syftat till att förbättra investerares tillgång till information inom olika hållbarhets­aspekter i syfte att investerare ska kunna fatta välgrundade investeringsbeslut. EU-kommissionens förslag till direktiv om tillbörlig aktsamhet för företag i fråga om hållbarhet (corporate sustainablity due diligence) är ett exempel på lagstiftning som avser åstadkomma just detta.

Det nya direktivet syftar till att införa bindande regler för företag för att främja ett hållbart och ansvarsfullt agerande av företag i globala värdekedjor. Förslaget är att de nya reglerna ska gälla för företag inom EU som:

(i) har fler än 500 anställda och har en global nettoomsättning om mer än 150 miljoner euro (kategori 1); eller

(ii) har fler än 250 anställda och har en global nettoomsättning om mer än 40 miljoner euro samt vars omsättning till mer än hälften är hänförlig till vissa särskilda sektorer (såsom t.ex. textilier, kläder och skor, skog, jordbruk, livsmedel och dryck, mineraler och metall) (kategori 2).

Därtill ska även andra företag utanför EU omfattas av reglerna om sådana företags omsättning genereras inom EU och deras omsättning ligger i linje med ovan angivna omsättningsgränser. Enligt EU-kommissionens förslag ska direktivet först bli tillämpbart för företag inom kategori 1 och två år därefter bli tillämpbart för företag inom kategori 2.

Förslaget uppställer krav på företag att vidta flertalet åtgärder för att visa tillbörlig aktsamhet i värdekedjan, vilket omfattar bland annat krav på att upprätta en specifik due diligence-policy som ska innehålla en s.k. code of conduct som ska följas av anställda och andra företag i samma koncern.

Därtill ska företag vidta åtgärder för att identifiera faktiska och potentiella negativa effekter för mänskliga rättigheter och miljö, dels i den egna verksamheten, dels i etablerade affärsrelationer inom företagets egna värdekedja. Företag ska därefter även agera på ett sätt som förhindrar eller begränsar sådana negativa effekter. Exempel på sådana typer av åtgärder som företag kan behöva vidta är antagande av åtgärdsplaner, införande av avtalsvillkor och stöd till samarbetspartners, men det kan även vara att avsluta eller inte ingå vissa avtalsrelationer som bryter mot direktivets uppställda krav.

Enligt förslaget ska tillsynen för efterlevnaden av direktivet vara statlig. Sanktioner som aktualiseras vid företags brott mot reglerna i direktivet föreslås vara omsättningsbaserade böter och skadestånd.

Ett ökat fokus på ESG vid investeringar och vad som väntar framgent

Tidigare har ESG utgjort något av ett mindre och vagt definierat begrepp inom transaktionsjuridiken, där företags arbete med denna typ av frågor inte utgjort ett fokusområde för investerare. Utvecklingen har dock gått snabbt och idag kan vi se att ESG har utvecklats till ett väldefinierat begrepp och blivit ett stort fokus för investerare i samband med förvärv av företag. I en transaktion kan vi idag se ett ökat fokus på att t.ex. granska företags väsentliga avtal ur ett ESG-perspektiv, där ett målbolags policys och hållbarhetsarbete har betydelse för såväl den legala riskbedömningen som värdet på målbolaget.

Idag bedömer många investerare ESG vara nyckeln till företags framtida tillväxtutsikter. Vi ser att företag blir mer och mer medvetna om relevansen av att upprätthålla hållbarhet i både kund- och leverantörsled samt att många företag numera får krav från kunder eller leverantörer att kunna uppvisa att de uppfyller krav hänförliga till just hållbarhetsarbete.

Även avyttringar av företag kan idag motiveras av en rädsla av att företag och dess verksamhet är oförenliga med långsiktiga ESG- och hållbarhetsmål, där investerare inte längre ser en tillväxtförmåga p.g.a. brister i arbetet med hållbarhet. På samma sätt kan även ett förvärv av ett företag vara ESG-drivet, dvs. investerare kan välja att förvärva och/eller investera i ett företag mot bakgrund av att sådan investerare ska uppfylla interna ESG-mål uppsatta inom investerarens egna koncern eller inom investerarens fond.

Trots att det kommer att dröja ett antal år innan förslaget till direktiv om hållbarhets-due diligence blir bindande och gällande regler inom EU, finns det en vinning för företag att redan nu påbörja ett arbete med att se över hur den egna verksamheten arbetar med hållbarhet samt hur företaget kan förbättra hållbarhetsarbetet, inte minst i förhållande till sina leverantörer och kunder, t.ex. avseende risker relaterade till mänskliga rättigheter, anti-korruption och miljö. Sammanfattningsvis kan det konstateras att företag som kan uppvisa goda rutiner och processer inom ESG och hållbarhet, kommer framgent att ses som attraktiva investeringar.

Foto Vladimír Cerešnák

Få fällande domar om grov fridskränkning mot barn

Endast fyra procent av anmälningarna om grov fridskränkning mot barn 2019 ledde till att någon blev fälld för brottet. Detta trots att polis och åklagare ofta lade ner stora resurser på att utreda. Det framgår av en ny Brå-rapport.

Vinge utser delägare, counsels och advisors

Sex nya delägare, sju nya counsels, en chefsekonom och en senior advisor har utsetts vid Vinges Stockholmskontor.

Foto clearstock

Fler avtjänar fängelsedom i häkte

Under 2022 skedde en stor ökning av antalet personer som dömts till fängelse, men som istället fick avtjäna straffet i häkte. Det visar ny statistik från Brå över kriminalvård och lagförda.

Foto Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Jurist ny HR-direktör

Daniela Eriksson har anställts som HR-direktör i Regeringskansliet. Hon tillträdde den 29 maj.

Missgynnande när bygg-företag avslutade snick-ares provanställning

Diskrimineringsombudsmannen (DO) begär nu att ett byggföretag ska betala skadestånd till en man vars provanställning avbröts efter att han varit hemma för vård av sitt allvarligt sjuka barn.

Foto © Harvepino

Även domare kan tjänstgöra utomlands

Inom Sveriges Domstolar gör cirka tio personer utlandstjänstgöring varje år. En av dem är Anders Cedhagen, kammarrättsråd vid Kammarrätten i Göteborg.

Ny VD på Glimstedt

Advokatbyrån Glimstedt Sverige har fått en ny VD, Frida Keyling.

Två nya MP på Lindahl

Advokatfirman Lindahl har utsett två nya Managing Partners som därmed också tar plats i byråns styrelse.

Foto Andrey Popov

Ny taxa hotar inte rättssäkerheten

I en skrivelse till Domstolsverket framför Sveriges advokatsamfund kritik mot den nya taxan i förordnandemål som införs den 1 juni. I Domstolsverkets svar på skrivelsen tillbakavisas kritiken om att taxan skulle hota rättssäkerheten.

Foto Helder Almeida

Unesco utser nytt svenskt världsminne

År 1766 antog Sverige som första land i världen en lag som reglerade rätten till det fria ordet – tryckfrihetsförordningen och denna har nu utsetts till världsminne av Unesco.

Advokater och organiserad brottslighet

Åklagarmyndigheten har hållit ett medieseminarium om ett mål där två tidigare advokater dömdes för grova brott efter att ha haft nära samröre med grov organiserad brottslighet.

Foto stocksnapper

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 17 maj utnämnt två nya domare.

DOMARBLOGGEN

Sitta ting – en viktig er-farenhet för alla jurister

I veckans inlägg på Domarbloggen intervjuas Matilda Bergström som var notarie på Södertörns tingsrätt för snart elva år sedan. Notarietiden gav henne både en bred teoretisk bas att stå på och många vänner för livet.

Foto Wavebreakmedia

41 nya advokater

Styrelsen för Sveriges advokatsamfund antog 41 nya ledamöter vid sitt senaste sammanträde.

Tioårsjubilerande byrå vill sponsra passioner

För att uppmuntra - och underlätta för - sina anställda att ha en balans i livet har advokat-byrån Hansen, i samband med att byrån fyller tio år, lanserat initiativet "Passionsfonden".

Sex personer åtalas för flera grova våldsbrott

Åklagare i Stockholm har väckt åtal mot sex personer för ett flertal grova våldsbrott i januari.

Foto Luiba Tandit | Dreamstime.com

Nytt kollektivavtal för advokatbyråer

Almega Tjänsteföretagen har idag träffat kollektivavtal med fackförbundet Akavia för advokat- och juristbyråer.

PRAKTIKERARTIKEL

Ökat konsumentskydd för kryptoinvesteringar

Den 20 april 2023 röstade EU-parlamentet om godkännande av den så kallade MICA-förordningen. MiCa, eller Markets in Crypto Assets, är en EU-rättsakt som tar sikte på införande av en EU-gemensam lagstiftning avseende kryptotillgångar. Den förväntas att få stor påverkan på samtliga marknadsaktörer inom området. Det skriver Justus Pettersson & Lars Törner Larsson, Wistrand Advokatbyrå.

Avhandling prisas av Högskoleföreningen

Högskoleföreningen i Stockholm har utsett Alexandra Johansson, universitetslektor och jur.dr. i skatterätt vid Stockholms universitet som mottagare till utmärkelsen för mest framstående vetenskapliga prestation inom den Juridiska fakulteten under 2019-2022.

DOMARBLOGGEN

Några tankar kring domares yttrandefrihet

På Europadagen, den 9 maj, publicerar Domarbloggen ett inlägg som handlar om Europarådets rådgivande organ (CCJE) och arbetet med att ta fram en vägledning för domares yttrandefrihet.

Avbruten provanställ-ning var diskriminering

Diskrimineringsombudsmannen riktar i ett beslut krav mot ett serviceföretag efter att bolaget avbröt provanställningen för en kvinna som var sjukskriven till följd av graviditet.

Foto © Robyn Mackenzie | Dreamstime.com

Juridiklektor prisas

Jan Leidö, lektor vid Juridiska institutionen, tilldelas Umeå studentkårs pedagogiska pris 2023, med motiveringen att han visat ett outtröttligt engagemang för varje students utveckling och för sin passion för ämnet.

PRAKTIKERARTIKEL

Beskattningstidpunkten för utdelning från ut-ländskt fåmansföretag

Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom den 26 april 2023 prövat en fråga om beskattningstidpunkten för en utdelning från ett utländskt fåmansföretag och om denna dom skriver Johan Linder Säverman, Wistrand Advokatbyrå, i en ny praktikerartikel.

Foto David Naylor

Juristprogrammet i Uppsala populärast

Nu är första antagningen klar inför höstterminen 2023. Uppsala universitet är det universitet i landet som fått flest anmälningar och precis som förra året har flest sökt juristprogrammet, följt av läkarprogrammet och ekonomie kandidatprogrammet.

Provokation som för-mildrande omständig-het i svensk straffrätt

I en ny avhandling från Stockholms universitet utforskar jur. dr. Maria Rasmussen de straffrättsliga förutsättningarna för att bedöma provokation som en förmildrande omständighet i fall av våldsbrott.

PRAKTIKERARTIKEL
Foto Voy

Hållbarhetsredovisning - nya regler för ökad transparens och informationsgivning

Den 5 januari trädde det nya direktivet för företagens hållbarhetsrapportering. Regleringen syftar till att förbättra befintliga regler om icke-finansiell informationsgivning och därmed underlätta omställningen till en hållbar ekonomi, men medför betydande förändringar i rapporteringskraven för hållbarhetsinformation för de bolag som omfattas. Om det skriver Niclas Rockborn, Partner och Camilla Hedner, Senior Associate, Gernandt & Danielsson i en ny praktikerartikel.

Ny taxa i förordnandemål

Den 1 juni 2023 införs en ny taxa i förordnandemål. Taxan förväntas enligt Domstolsverket leda till en förenklad handläggning av ersättningsanspråk i förordnandemål och att statens kostnader för rättsliga biträden minskar.

Ny hedersdoktor i Stockholm

Stockholms universitet har tilldelat professor Birke Häcker en hedersdoktorsexamen i juridik.

Riksåklagaren över-klagar dom om synner-ligen grov misshandel

Riksåklagaren har överklagat en uppmärk-sammad hovrättsdom till Högsta domstolen och yrkat att en man i Hudiksvall ska dömas för mord istället för synnerligen grov misshandel på sin före detta sambo.

Foto Roland Magnusson

Föreslås bli ny AD-chef

Domarnämnden föreslår nu Catharina Nordlander som ny ordförande i Arbetsdomstolen.

Överklagar dom om beslag av minneskort

Vice riksåklagare överklagar nu ett hovrättsbeslut om beslag av ett minneskort till en kamera.

PRAKTIKERARTIKEL

Ingen vägledning ges om hyresundantaget

Avtal om hyra av fastighet har uttryckligen undantagits från tillämpningsområdet för lagen om offentlig upphandling (3 kap. 19 §). Den närmare innebörden av detta s.k. hyresundantag och hur lagen i övrigt ska tillämpas, t.ex. i fall då en byggnad ska uppföras för en upphandlande myndighets räkning och sedan hyras av myndigheten, har varit föremål för prövning i flera fall under senare tid. Det saknas dock i stor utsträckning vägledande avgöranden på området. Det skriver Johan Linder Säverman, Wistrand Advokatbyrå, om i en ny praktikerartikel.

Foto Högsta domstolen

Nya justitieråd i HD

Anders Perklev och Margareta Brattström tillträder som nya justitieråd i Högsta domstolen.

DOMARBLOGGEN

Domstolarnas arbete vid brott mot barn

Hur jobbar polisen, socialtjänsten och åklagaren vid brott mot barn? Det fick medarbetare på Södertörns tingsrätt veta mer om under en föreläsning nyligen och om detta handlar veckans inlägg på Domarbloggen.

Foto Wavebreakmedia

Nya domare

Regeringen har den 13 april utnämnt åtta hovrättsråd och två chefsrådmän.

PRAKTIKERARTIKEL

Granskning av utländ-ska direktinvesteringar

I linje med EU-kommissionens uppmaning till medlemsländerna att införa harmoniserade och koordinerade granskningssystem av investeringar i känsliga verksamheter, lämnade regeringen nyligen en lagrådsremiss avseende ett nytt granskningssystem och anmälnings-skyldighet för utländska direktinvesteringar. Om detta skriver advokaternaa Niclas Rockborn, Foad Hoseinian och Pierre Olsson, Gernandt & Danielsson i en ny praktikerartikel.

Åklagare begär hov-rättsdom överklagad

Kammaråklagare Birgitta Fernlund har formellt begärt att hovrättens dom från den 30 mars rörande ett mordåtal - och där hovrätten ändrade Hälsinglands tingsrätts dom - ska överklagas till Högsta domstolen.

Allt fler felaktiga uppgifter stoppas

Skatteverket stoppar allt fler felaktiga inkomstuppgifter och falska individuppgifter. Det innebär en stor besparing för samhället och hindrar bedrägerier mot utbetalande myndigheter och banker.

Foto Roland Lundgren

Ny rättschef i UD

Regeringen har utsett Helena Swenzén till rättschef i Utrikesdepartementet.

21 nya domare

Regeringen har den 5 april utnämnt 21 nya domare.

Migrationsverket ber om undantag från förvaltningslagen

Migrationsverket, Domstolsverket och tre förvaltningsdomstolar föreslår att man tillfälligt ska pausa prövningen av ärenden där enskilda begär att deras ärende ska avgöras, så kallad dröjsmålstalan.

Framgångsrik samverkan mot organiserad brottslighet

I en ny rapport om myndigheters samverkan mot organiserad brottslighet slås det fast att myndigheternas gemensamma arbete har haft ett framgångsrikt år.

Nytt rättsligt ställnings-tagande om statslöshet

I ett nytt ställningstagande klargör Migrationsverket hur statslöshet ska definieras och hur myndigheten ska utreda frågan.

Petra Lundh föreslås bli ny hovrättspresident

Efter att Anders Perklev lämnade sin befattning som hovrättspresident i höstas för att bli nytt justitieråd i Högsta domstolen, föreslås nu Riksåklagare Petra Lundh ta över hans tjänst.

Advokatsamfundet stämmer nätsajt

Sveriges advokatsamfund har beslutat att lämna in en stämningsansökan mot det bolag och den person som står bakom webbplatsen advokatguiden.se.

Foto Wavebreakmedia

Sveriges Domstolar populärast bland studenter

Sveriges domstolar är Sveriges mest attraktiva arbetsgivare bland juriststudenter enligt undersökningsföretaget Universums årliga undersökning.

Kampanj för fler icke-politiska nämndemän

Domstolsverket genomför nu en kommuni-kationskampanj inför årets nämndemannaval och uppmanar till en mer allsidig samman-sättning samt att fler nämndemän rekryteras utanför partipolitiken.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt