Bli kund Annonsera
lördag 3 juni 2023
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 17 januari 2023,

Rekordstora GDPR-sanktionsavgifter förra året

Advokatbyrån DLA Piper har publicerat sin årliga rapport om GDPR-sanktionsavgifter och personuppgiftsincidenter. Rapporten visar på ytterligare ett rekordår för sanktionsavgifter med en ökning på 50 procent i Europa. Om det skriver Jennie Nilsson, advokat och ansvarig delägare för dataskydd på DLA Piper i Sverige, i en ny praktikerartikel.
Advokat Jennie Nilssson

VERKTYG

»
Tipsa en vän

Den Europeiska tillsynsmyndigheter har utfärdat GDPR-sanktionsavgifter på totalt 1,64 miljarder euro sedan den 28 januari 2022. Vår rapport omfattar alla 27 EU-medlemsstater samt Storbritannien, Norge, Island och Liechtenstein.

Sociala medier i fokus

Sociala medier har varit i fokus, och höga sanktionsavgifter har utfärdats mot Meta Platforms Ireland Ltd. ("Meta"). Facebook och Instagrams profilering av användare och tillämpning av den rättsliga grunden "avtal" som stöd för att samla in stora mängder personuppgifter underkändes av den Europeiska dataskyddsstyrelsen ("EDPB"). Avgörandena väcker frågor om den datadrivna affärsmodellen mellan konsumenter och tjänsteleverantörer och hur "gratis" onlinetjänster ska finansieras framöver.

Trehundra anmälda personuppgiftsincidenter per dag

DLA Pipers rapport visar även att antalet personuppgiftsincidenter som har anmälts till tillsynsmyndigheterna har minskat något jämfört med föregående år. Den genomsnittliga dagliga rapporteringen sjönk från 328 anmälningar per dag till 300 per dag**. Detta skulle kunna bero på att organisationer blir mer försiktiga med att anmäla incidenter till tillsynsmyndigheter av rädsla för granskningar, sanktionsavgifter och skadeståndsanspråk.

AI och dataskydd

Samtidigt som dataskyddsfrågor kopplade till reklam och sociala medier har dominerat rubrikerna under året finns ett växande fokus på artificiell intelligens ("AI") och användning av personuppgifter för att träna AI. Mest framträdande från den aktuella perioden är flera utredningar av ansiktsigenkänningsföretaget Clearview AI som ägt rum till följd av klagomål från organisationer för digitala rättigheter, inklusive Max Schrems organisation My Privacy is None of your Business (NOYB) och som resulterat i att flera sanktionsavgifter utfärdats. I takt med att AI och maskininlärningsplattformar blir allt vanligare förutspår rapporten fler granskningar med fokus på både leverantörer och användare av AI under nästa år.

Det finns enligt vår bedömning fortfarande osäkerhet kring hur AI-tekniker ska användas. För att skapa bättre förutsättningar behövs mer klargörande avgöranden och vägledande uttalanden kring hur nuvarande regelverk ska tolkas i sammanhanget, inte minst i ljuset av nya regler om AI, som kommer att gälla tillsammans med GDPR.

Överföring av personuppgifter utanför EU

Rapporten tar även upp några anmärkningsvärda beslut som fattats av tillsynsmyndigheter under året gällande krav på tredjelandsöverföringar av personuppgifter, i enlighet med det så kallade Schrems II-målet samt kapitel V i GDPR. Tillsynsmyndigheter har hävdat att det inte är möjligt att anta ett riskbaserat tillvägagångssätt vid bedömningar av tillåtlighet av överföringar av personuppgifter till länder utanför EU/EES.

Att anta ett absolutistiskt synsätt för överföring av personuppgifter och helt förbjuda all överföring av personuppgifter, oavsett hur obetydlig risken för skada är, riskerar att skada konsumenterna. Dataöverföringar har många fördelar för konsumenter och för samhället, genom att ge tillgång till onlinetjänster som gynnar många människor. Vi hoppas att tillsynsmyndigheterna omprövar detta synsätt.

Jennie Nilsson, advokat och ansvarig delägare för dataskydd på DLA Piper i Sverige

........................................................................................................................

Rapporten i korthet:

- Europeiska tillsynsmyndigheter har utfärdat sanktionsavgifter på 1,64 miljarder euro sedan 28 januari 2022, en ökning med 50 % jämfört med föregående år.

- Betydande sanktionsavgifter som utfärdats mot Meta IE av den irländska dataskyddsmyndigheten (DPC) sätter fokus på den datadrivna affärsmodellen mellan konsumenter och leverantörer av onlinetjänster; "gratis" tjänster i utbyte mot konsumenternas personuppgifter som sedan kan användas för att skapa lönsamma profiler för reklam. Avgifterna utmanar grunden i denna modell.

- Årets högsta sanktionsavgift på 405 miljoner EUR ålades Meta Platforms Ireland Limited av DPC, kopplat till Instagram och olika påstådda brister avseende skydd för underårigas personuppgifter.

- Det genomsnittliga antalet anmälda personuppgiftsincidenter per dag sjönk något, från 328 anmälningar per dag till 300 anmälningar per dag**, vilket skulle kunna bero på att organisationer kan ha blivit mer försiktiga med att anmäla incidenter av rädsla för granskningar, sanktionsavgifter och skadeståndsanspråk. Nederländerna är även detta år det land med flest antal anmälningar om personuppgiftsincidenter per 100 000 invånare.

- Luxemburg ligger kvar i toppen för de högsta GDPR-sanktionsavgifterna som ålagts sedan 25 maj 2018 med en sanktionsavgift på 746 miljoner EUR. Men Irland är på väg att komma ikapp och intar 2:a, 3:e, 4:e, 5:e och 6:e platserna avseende länders utfärdade sanktionsavgifter, efter ett mycket hektiskt år för DPC.

- Med så många tech-bolag baserade i Irland eller Luxemburg och de europeiska tillsynsmyndigheternas fortsatta fokus på denna sektor förutspår DLA Piper att Irland och Luxemburg sannolikt kommer att ligga kvar i toppen många år framöver.

DLA Pipers rapport omfattar alla 27 EU-medlemsstater, plus Storbritannien, Norge, Island och Liechtenstein. Det är inte alla jurisdiktioner som publicerar information om utfärdade sanktionsavgifter. Det är möjligt att fler avgifter har utfärdats och inte publicerats. Storbritannien lämnade EU den 31 januari 2020. Storbritannien har implementerat GDPR i var och en av jurisdiktionerna inom Storbritannien (England, Nordirland, Skottland och Wales). Vid tidpunkten för denna rapport motsvarar Storbritanniens GDPR i allt väsentligt EU:s GDPR, men det finns förslag på att ändringar ska genomföras under 2023. Det återstår att se i vilken utsträckning dessa förändringar kommer att avvika från EU:s GDPR.

Det är inte alla länder som omfattas av denna rapport som offentliggör statistik om personuppgiftsincidenter, och många lämnade data för endast en del av den period som omfattas av denna rapport. Vi har därför behövt extrapolera uppgifterna för att täcka hela perioden. Det är möjligt att några av de rapporterade överträdelserna hänför sig till de regler som gällde före GDPR. Eftersom ett antal dataskyddstillsynsmyndigheter nu har lämnat årsrapporter för 2021 har vissa siffror i förra årets rapport som tidigare extrapolerats uppdaterats i denna rapport.

Foto Vladimír Cerešnák

Få fällande domar om grov fridskränkning mot barn

Endast fyra procent av anmälningarna om grov fridskränkning mot barn 2019 ledde till att någon blev fälld för brottet. Detta trots att polis och åklagare ofta lade ner stora resurser på att utreda. Det framgår av en ny Brå-rapport.

Vinge utser delägare, counsels och advisors

Sex nya delägare, sju nya counsels, en chefsekonom och en senior advisor har utsetts vid Vinges Stockholmskontor.

Foto clearstock

Fler avtjänar fängelsedom i häkte

Under 2022 skedde en stor ökning av antalet personer som dömts till fängelse, men som istället fick avtjäna straffet i häkte. Det visar ny statistik från Brå över kriminalvård och lagförda.

Foto Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Jurist ny HR-direktör

Daniela Eriksson har anställts som HR-direktör i Regeringskansliet. Hon tillträdde den 29 maj.

Missgynnande när bygg-företag avslutade snick-ares provanställning

Diskrimineringsombudsmannen (DO) begär nu att ett byggföretag ska betala skadestånd till en man vars provanställning avbröts efter att han varit hemma för vård av sitt allvarligt sjuka barn.

Foto © Harvepino

Även domare kan tjänstgöra utomlands

Inom Sveriges Domstolar gör cirka tio personer utlandstjänstgöring varje år. En av dem är Anders Cedhagen, kammarrättsråd vid Kammarrätten i Göteborg.

Ny VD på Glimstedt

Advokatbyrån Glimstedt Sverige har fått en ny VD, Frida Keyling.

Två nya MP på Lindahl

Advokatfirman Lindahl har utsett två nya Managing Partners som därmed också tar plats i byråns styrelse.

Foto Andrey Popov

Ny taxa hotar inte rättssäkerheten

I en skrivelse till Domstolsverket framför Sveriges advokatsamfund kritik mot den nya taxan i förordnandemål som införs den 1 juni. I Domstolsverkets svar på skrivelsen tillbakavisas kritiken om att taxan skulle hota rättssäkerheten.

Foto Helder Almeida

Unesco utser nytt svenskt världsminne

År 1766 antog Sverige som första land i världen en lag som reglerade rätten till det fria ordet – tryckfrihetsförordningen och denna har nu utsetts till världsminne av Unesco.

Advokater och organiserad brottslighet

Åklagarmyndigheten har hållit ett medieseminarium om ett mål där två tidigare advokater dömdes för grova brott efter att ha haft nära samröre med grov organiserad brottslighet.

Foto stocksnapper

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 17 maj utnämnt två nya domare.

DOMARBLOGGEN

Sitta ting – en viktig er-farenhet för alla jurister

I veckans inlägg på Domarbloggen intervjuas Matilda Bergström som var notarie på Södertörns tingsrätt för snart elva år sedan. Notarietiden gav henne både en bred teoretisk bas att stå på och många vänner för livet.

Foto Wavebreakmedia

41 nya advokater

Styrelsen för Sveriges advokatsamfund antog 41 nya ledamöter vid sitt senaste sammanträde.

Tioårsjubilerande byrå vill sponsra passioner

För att uppmuntra - och underlätta för - sina anställda att ha en balans i livet har advokat-byrån Hansen, i samband med att byrån fyller tio år, lanserat initiativet "Passionsfonden".

Sex personer åtalas för flera grova våldsbrott

Åklagare i Stockholm har väckt åtal mot sex personer för ett flertal grova våldsbrott i januari.

Foto Luiba Tandit | Dreamstime.com

Nytt kollektivavtal för advokatbyråer

Almega Tjänsteföretagen har idag träffat kollektivavtal med fackförbundet Akavia för advokat- och juristbyråer.

PRAKTIKERARTIKEL

Ökat konsumentskydd för kryptoinvesteringar

Den 20 april 2023 röstade EU-parlamentet om godkännande av den så kallade MICA-förordningen. MiCa, eller Markets in Crypto Assets, är en EU-rättsakt som tar sikte på införande av en EU-gemensam lagstiftning avseende kryptotillgångar. Den förväntas att få stor påverkan på samtliga marknadsaktörer inom området. Det skriver Justus Pettersson & Lars Törner Larsson, Wistrand Advokatbyrå.

Avhandling prisas av Högskoleföreningen

Högskoleföreningen i Stockholm har utsett Alexandra Johansson, universitetslektor och jur.dr. i skatterätt vid Stockholms universitet som mottagare till utmärkelsen för mest framstående vetenskapliga prestation inom den Juridiska fakulteten under 2019-2022.

DOMARBLOGGEN

Några tankar kring domares yttrandefrihet

På Europadagen, den 9 maj, publicerar Domarbloggen ett inlägg som handlar om Europarådets rådgivande organ (CCJE) och arbetet med att ta fram en vägledning för domares yttrandefrihet.

Avbruten provanställ-ning var diskriminering

Diskrimineringsombudsmannen riktar i ett beslut krav mot ett serviceföretag efter att bolaget avbröt provanställningen för en kvinna som var sjukskriven till följd av graviditet.

Foto © Robyn Mackenzie | Dreamstime.com

Juridiklektor prisas

Jan Leidö, lektor vid Juridiska institutionen, tilldelas Umeå studentkårs pedagogiska pris 2023, med motiveringen att han visat ett outtröttligt engagemang för varje students utveckling och för sin passion för ämnet.

PRAKTIKERARTIKEL

Beskattningstidpunkten för utdelning från ut-ländskt fåmansföretag

Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom den 26 april 2023 prövat en fråga om beskattningstidpunkten för en utdelning från ett utländskt fåmansföretag och om denna dom skriver Johan Linder Säverman, Wistrand Advokatbyrå, i en ny praktikerartikel.

Foto David Naylor

Juristprogrammet i Uppsala populärast

Nu är första antagningen klar inför höstterminen 2023. Uppsala universitet är det universitet i landet som fått flest anmälningar och precis som förra året har flest sökt juristprogrammet, följt av läkarprogrammet och ekonomie kandidatprogrammet.

Provokation som för-mildrande omständig-het i svensk straffrätt

I en ny avhandling från Stockholms universitet utforskar jur. dr. Maria Rasmussen de straffrättsliga förutsättningarna för att bedöma provokation som en förmildrande omständighet i fall av våldsbrott.

PRAKTIKERARTIKEL
Foto Voy

Hållbarhetsredovisning - nya regler för ökad transparens och informationsgivning

Den 5 januari trädde det nya direktivet för företagens hållbarhetsrapportering. Regleringen syftar till att förbättra befintliga regler om icke-finansiell informationsgivning och därmed underlätta omställningen till en hållbar ekonomi, men medför betydande förändringar i rapporteringskraven för hållbarhetsinformation för de bolag som omfattas. Om det skriver Niclas Rockborn, Partner och Camilla Hedner, Senior Associate, Gernandt & Danielsson i en ny praktikerartikel.

Ny taxa i förordnandemål

Den 1 juni 2023 införs en ny taxa i förordnandemål. Taxan förväntas enligt Domstolsverket leda till en förenklad handläggning av ersättningsanspråk i förordnandemål och att statens kostnader för rättsliga biträden minskar.

Ny hedersdoktor i Stockholm

Stockholms universitet har tilldelat professor Birke Häcker en hedersdoktorsexamen i juridik.

Riksåklagaren över-klagar dom om synner-ligen grov misshandel

Riksåklagaren har överklagat en uppmärk-sammad hovrättsdom till Högsta domstolen och yrkat att en man i Hudiksvall ska dömas för mord istället för synnerligen grov misshandel på sin före detta sambo.

Foto Roland Magnusson

Föreslås bli ny AD-chef

Domarnämnden föreslår nu Catharina Nordlander som ny ordförande i Arbetsdomstolen.

Överklagar dom om beslag av minneskort

Vice riksåklagare överklagar nu ett hovrättsbeslut om beslag av ett minneskort till en kamera.

PRAKTIKERARTIKEL

Ingen vägledning ges om hyresundantaget

Avtal om hyra av fastighet har uttryckligen undantagits från tillämpningsområdet för lagen om offentlig upphandling (3 kap. 19 §). Den närmare innebörden av detta s.k. hyresundantag och hur lagen i övrigt ska tillämpas, t.ex. i fall då en byggnad ska uppföras för en upphandlande myndighets räkning och sedan hyras av myndigheten, har varit föremål för prövning i flera fall under senare tid. Det saknas dock i stor utsträckning vägledande avgöranden på området. Det skriver Johan Linder Säverman, Wistrand Advokatbyrå, om i en ny praktikerartikel.

Foto Högsta domstolen

Nya justitieråd i HD

Anders Perklev och Margareta Brattström tillträder som nya justitieråd i Högsta domstolen.

DOMARBLOGGEN

Domstolarnas arbete vid brott mot barn

Hur jobbar polisen, socialtjänsten och åklagaren vid brott mot barn? Det fick medarbetare på Södertörns tingsrätt veta mer om under en föreläsning nyligen och om detta handlar veckans inlägg på Domarbloggen.

Foto Wavebreakmedia

Nya domare

Regeringen har den 13 april utnämnt åtta hovrättsråd och två chefsrådmän.

PRAKTIKERARTIKEL

Granskning av utländ-ska direktinvesteringar

I linje med EU-kommissionens uppmaning till medlemsländerna att införa harmoniserade och koordinerade granskningssystem av investeringar i känsliga verksamheter, lämnade regeringen nyligen en lagrådsremiss avseende ett nytt granskningssystem och anmälnings-skyldighet för utländska direktinvesteringar. Om detta skriver advokaternaa Niclas Rockborn, Foad Hoseinian och Pierre Olsson, Gernandt & Danielsson i en ny praktikerartikel.

Åklagare begär hov-rättsdom överklagad

Kammaråklagare Birgitta Fernlund har formellt begärt att hovrättens dom från den 30 mars rörande ett mordåtal - och där hovrätten ändrade Hälsinglands tingsrätts dom - ska överklagas till Högsta domstolen.

Allt fler felaktiga uppgifter stoppas

Skatteverket stoppar allt fler felaktiga inkomstuppgifter och falska individuppgifter. Det innebär en stor besparing för samhället och hindrar bedrägerier mot utbetalande myndigheter och banker.

Foto Roland Lundgren

Ny rättschef i UD

Regeringen har utsett Helena Swenzén till rättschef i Utrikesdepartementet.

21 nya domare

Regeringen har den 5 april utnämnt 21 nya domare.

Migrationsverket ber om undantag från förvaltningslagen

Migrationsverket, Domstolsverket och tre förvaltningsdomstolar föreslår att man tillfälligt ska pausa prövningen av ärenden där enskilda begär att deras ärende ska avgöras, så kallad dröjsmålstalan.

Framgångsrik samverkan mot organiserad brottslighet

I en ny rapport om myndigheters samverkan mot organiserad brottslighet slås det fast att myndigheternas gemensamma arbete har haft ett framgångsrikt år.

Nytt rättsligt ställnings-tagande om statslöshet

I ett nytt ställningstagande klargör Migrationsverket hur statslöshet ska definieras och hur myndigheten ska utreda frågan.

Petra Lundh föreslås bli ny hovrättspresident

Efter att Anders Perklev lämnade sin befattning som hovrättspresident i höstas för att bli nytt justitieråd i Högsta domstolen, föreslås nu Riksåklagare Petra Lundh ta över hans tjänst.

Advokatsamfundet stämmer nätsajt

Sveriges advokatsamfund har beslutat att lämna in en stämningsansökan mot det bolag och den person som står bakom webbplatsen advokatguiden.se.

Foto Wavebreakmedia

Sveriges Domstolar populärast bland studenter

Sveriges domstolar är Sveriges mest attraktiva arbetsgivare bland juriststudenter enligt undersökningsföretaget Universums årliga undersökning.

Kampanj för fler icke-politiska nämndemän

Domstolsverket genomför nu en kommuni-kationskampanj inför årets nämndemannaval och uppmanar till en mer allsidig samman-sättning samt att fler nämndemän rekryteras utanför partipolitiken.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt