Bli kund Annonsera
lördag 25 mars 2023
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 2 mars 2021,

Något om bestämmelserna om entledigande av skiljemän i skiljeförfaranden och handläggningsfrågor

Advokaterna Dan Engström och Elin Nilsson skriver om ett nyligen meddelat beslut från Stockholms tingsrätt i frågan om en parts invändning, innan skiljedom meddelas, att en skiljeman inte är opartisk eller oberoende.

VERKTYG

»
Tipsa en vän

Med nedanstående korta rader, önskar vi lämna några synpunkter från den praktiserande juristens vardag.

Att en skiljeman ska vara opartisk och oberoende är grundläggande för ett skiljeförfarande och regleras i 8 § lag (1999:116) om skiljeförfarande (”LSF”). Om en skiljeman inte uppfyller detta, utgör det klandergrund enligt 34 § 1 stycket 6 p LSF. Detta var även fallet enligt den tidigare lagen (1929:145) om skiljemän (”LSM”), låt vara att reglerna återfanns i andra paragrafer.

I LSM användes ordet ”jäv” avseende skiljemännen, medan LSF istället för att bruka ordet jäv, använder sig av uttrycket, om det finns ”någon omständighet som kan rubba för­troendet för skiljemannens opartiskhet eller oberoende”. Valet av det senare framför det förra, var ett aktivt val från lagstiftarens sida, som inte ville leda tankarna till reglerna om jäv som återfinns i rättegångsbalken. Lagstiftaren konstaterade vidare att modellagen, som var förebild för LSF,[1] inte innehåller någon motsvarighet till termen ”jäv”.[2]

Möjlighet till domstolsprövning

Enligt LSM var den enda möjligheten för en part att få frågan om en skiljemans opartiskhet och oberoende domstolsprövad, att klandra skiljedomen efter dess meddelande. Vid den nya skilje­för­farandelagens tillkomst, framfördes dock att det inte var processekonomiskt att en part som i början av ett förfarande hade invändningar mot en skiljemans opartiskhet eller oberoende, var tvungen att medverka i hela skiljeförfarandet, som skulle kunna vara omfattande och kostsamt, för att först därefter kunna få till en domstolsprövning.[3] Därför infördes i LSF en lagstadgad möjlighet att redan under skiljeförfarandets gång, få en sådan invändning prövad i domstol och, om invändningen hade fog för sig, att få en skiljeman entledigad. Den bestämmelsen återfinns i 10 § 3 stycket LSF. Detta gäller dock främst ad hoc-förfaranden, eftersom skiljedomsinstitut har möjlighet att i sina regler ge skilje­doms­institutet rätt att slutligt pröva frågan i enlighet med 11 § LSF. Stockholms Handels­kammares Skiljedomsinstitut har gjort så i sina regler,[4] och det gör att en domstols­prövning under förfarandets gång inte är möjlig för skiljeförfaranden vid Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.

Bestämmelsen i 10 § 3 stycket LSF ger dock skiljenämnden två valmöjligheter: antingen att avvakta domstolens prövning av frågan, eller att fortsätta handläggningen, inklusive att meddela dom. Det senare alternativet infördes av lagstiftaren för att inte försämra skiljeförfarandets effektivitet. Sålunda gavs skiljenämnden som nämnts, rätten att fortsätta förfarandet under domstolsprövningen och även att meddela skiljedom.[5] Det får dock förstås så att lagstiftaren förväntade sig att en skiljenämnd skulle välja det första alternativet och avvakta med att meddela skiljedom, om skiljemännen bedömde att det finns risk för att skiljemannen skulle entledigas av domstol, även om skiljenämnden fann invändningen sakna fog.[6]

Avgöranden från domstolarna

Så, om vi lämnar den teoretiska spelplanen och istället betraktar två autentiska fall, varav ett är ett färskt avgörande från Stockholms tingsrätt.

Bakgrunden till rättsfallen är följande fråga: En part invänder, innan skiljedom meddelas, att en skiljeman inte är opartisk eller oberoende och ber skiljenämnden pröva den frågan. När skiljenämnden ogillar påståendet om partiskhet eller beroende, väcker samma part talan om entledigande i enlighet med 10 § 3 stycket LSF. Låt oss anta, att parten först aviserar, att parten avser att vända sig till domstol (möjligen i syfte att på det sättet förmå skiljenämnden att hålla tillbaka skiljedomen), men att skiljenämnden skriftligen meddelar att nämnden likväl avser att meddela skiljedom (möjligen för att skiljenämnden finner det föga sannolikt, att allmän domstol gör en annan bedömning i frågan än den skiljenämnden just gjort). Anta vidare, att parten gör verklighet av sin avisering och väcker talan om entledigande av skiljeman i enlighet med 10 § 3 stycket LSF, men skiljenämnden hinner meddela dom innan tingsrätten prövat frågan. Hur ska då tingsrätten förfara handläggnings­mässigt?

I den nu beskrivna situationen finns inte längre någon skiljeman att entlediga i rent lexikalisk mening, eftersom skiljemannens uppdrag är slutfört i och med meddelandet av den slutliga skiljedomen, enligt 27 § 4 stycket LSF, med några undantag enligt 32 och 35 §§ LSF. Ett entledigande skulle inte heller påverka skiljedomens giltighet i sig, eftersom en meddelad skiljedom endast kan upphöra genom en klandertalan enligt 34 § 1 stycket 6 p LSF.

Frågan hur denna situation praktiskt ska handläggas, tas inte upp i förarbetena till LSF.

I ett fall från 2001 prövades detta av Svea hovrätt i ärende ÖÄ 7914-01, där Svea hovrätt meddelade beslut den 19 november 2001. Svea hovrätt uttalade att en förutsättning för att bifalla ett yrkande om att skilja en skiljeman från sitt uppdrag, ”av naturliga skäl” är att skiljemannauppdraget inte har upphört när domstolen meddelar beslut i ärendet. Eftersom skiljedom i det fallet hade meddelats och skiljemannauppdraget därmed enligt 27 § LSF var avslutat, menade hovrätten att talan fick anses vara förfallen.[7] Ett hovrättsråd skrev sig dock skiljaktig till detta och menade att beslutet saknade stöd i lag.

Detta beslut från Svea hovrätt verkar emellertid inte helt ha klargjort rättsläget. Före detta justitierådet Stefan Lindskog har nämligen även därefter uttalat att en talan vid tingsrätten bör förfalla i ett sådant läge, men att ordningen inte är given.[8] Lindskog argumenterar, med fog menar vi, för att det inte är meningsfullt för tingsrätten att entlediga en skiljeman efter det att skiljedomen har hunnit meddelas. Så har också beslutsskälen i Stockholms tingsrätts ärende Ä 19441-00 utformats, vilket Svea hovrätt i ärende ÖÄ 7914-01 hänvisade till. Frågan huruvida ett förtroendeskadligt förhållande föreligger, får istället, menar Lindskog, antagligen prövas genom att en klandertalan väcks.[9]

Syftet med en talan enligt 10 § 3 stycket LSF är som nämnts ovan att få stopp på skilje­förfarandet innan skiljedom meddelats. Det syftet får anses ha förfallit i och med meddelandet av skiljedomen. Om tingsrätten i en sådan situation, efter skiljedomens meddelande, skulle pröva frågan och finna att en skiljeman inte är opartisk eller oberoende, men sökanden underlåter att klandra skiljedomen, saknar ett sådant beslut från tings­rätten all mening.

Det har nu kommit ett nytt beslut som ytterligare belyser denna frågeställning, nämligen Stockholms tingsrätts beslut av den 18 februari 2021 i ärende nr Ä 18929-20.

Stockholms tingsrätt utvecklar resonemanget mer, och i vår mening bättre, i beslutet från 2021, än det tidigare ärendet från 2001.

Sökandena hade vid tingsrätten i 2021 års fall, gjort en invändning mot två skiljemäns oberoende. Denna invändning hade prövats och ogillats av skiljenämnden innan skiljedom meddelats. Sökandena ansökte därefter hos tingsrätten om entledigande av de två skiljemännen. Skiljenämnden valde att fortsätta förfarandet och meddelade skiljedom innan Stockholms tingsrätt meddelat beslut. Strax innan Stockholms tingsrätts beslut meddela­des, klandrade även Sökandena skiljedomen.

Stockholms tingsrätt inleder sina beslutsskäl med att konstatera att skiljemännens uppdrag är avslutade i och med att skiljedomen meddelats, och att inga undantag avseende detta är aktuella.

Ärenden om entledigande av skiljeman enligt 10 § 3 stycket LSF, handläggs enligt lagen (1996:242) om domstolsärenden (”ärendelagen”). Stockholms tingsrätt hänvisar till 10 § 2 stycket ärendelagen om att tingsrättens ska avvisa en ansökan om det föreligger hinder för prövningen av den aktuella frågan. Ett sådant hinder, uttalar Stockholms tingsrätt, kan föreligga om den fråga som tingsrätten har att pröva har blivit överspelad och numera helt och hållet har förlorat sin omedelbara praktiska och rättsliga betydelse. Stockholms tings­rätt uttalar vidare att om de ändrade förhållandena inträtt under tiden ärendet vid dom­stolen pågår är den mest konsekventa lösningen att konstatera att ansökan inte föranleder någon vidare åtgärd av tingsrätten.

I Stockholms tingsrätts beslutsskäl från 2021 års beslut belyser tingsrätten frågan om vilken effekt det skulle få om tingsrätten ändå skulle pröva frågan och entlediga skilje­männen från det avslutade uppdraget som skiljemän, varvid tingsrätten fann att en sådan åtgärd, inte skulle få någon direkt inverkan på den meddelade skiljedomens giltighet.

I 2021 års avgörande hänvisar Stockholms tingsrätt till Svea hovrätts tidigare beslut från 2001 i ärende nr ÖÄ 7914-01, och redogör för att det i praxis har ansetts att ett bifall till ett yrkande om att entlediga en skiljeman förutsätter att skiljemannauppdraget inte upphört när domstolen ska fatta beslut i ärendet.

Mot bakgrund av detta, och med slutsatsen att den i ärendet aktuella ansökan varken kan leda till att skiljemännen entledigas eller att skiljedomen förlorar dess giltighet, menar Stockholms tingsrätt att ansökan är ändamålslös och har blivit desert. Stockholms tingsrätt menar att talan har förfallit och skrev därför av ärendet.

Enligt vår uppfattning är Stockholms tingsrätts beslut befogat och rimligt, och vi välkomnar detta förtydligande från tingsrätten.

Rättegångskostnader

Det kan i detta sammanhang finnas anledning att något belysa rättegångskostnadsfrågan i ett ärende av detta slag.

Det saknas en regel i 18 kap. rättegångsbalken, vilket ärendelagen hänvisar till i 32 §, som reglerar hur rättegångskostnaderna ska fördelas när en ansökan befinns ska skrivas av på grund av omständigheter som part ej råder över, i detta fall att skiljedom har meddelats under ärendets handläggning.

Stockholms tingsrätt fann i 2001 års ärende att när talan var förfallen på detta sätt, ska ingen av parterna vara att anse som tappande i förhållande till den andra. Detta kan ju dock i vår mening tyckas otillfredsställande, om omfattande arbete har lagts ned i ärendet.

Stockholms tingsrätt fann däremot i 2021 års ärende, att det fanns anledning att förhålla sig till bestämmelsen i 18 kap. 5 § andra stycket RB (som reglerar rättegångskostnadernas fördelning efter kärandens återkallelse). I en sådan situation har tingsrätten att ta ställning till hur målet skulle ha avgjorts i sak om målet hade avgjorts i sak istället för att skrivas av.

Sålunda valde Stockholms tingsrätt att pröva hela målet – trots avskrivningsbeslutet – för att kunna fatta ett beslut också i frågan om fördelningen av rättegångskostnaderna. Den prövningen utföll så, att samtliga Sökandenas yrkanden, enligt tingsrättens bedömning, skull ha avslagits om de hade upptagits till prövning. Därmed fick Sökandena solidariskt svara för rättegångskostnaderna i ärendet.

I vår mening är den senare inställning mer tillfredsställande. Å andra sidan innebär den att tingsrätten då ändå måste pröva frågan, trots avskrivningsbeslutet. Lagstiftarens val att låta olika instanser pröva frågan beroende på om den väcks under förfarandet eller efter, ter sig även mot denna bakgrund oförståelig.

Överklagandemöjligheter

Avslutningsvis får vi helt kort beröra överklagande­möjligheterna av tingsrättens beslut.

Som redogjorts för ovan, överklagades tingsrättens beslut i 2001 års ärende. Tingsrätten beslut innehöll i det fallet överklagandehänvisning och även Svea hovrätts beslut överklagades senare som nämnts. Det var emellertid samma regler som gällde i denna fråga då, som i 2021 års fall, nämligen 44 § LSF. I 44 § 3 stycket 2 meningen LSF anges att tingsrättens avgörande enligt 10 § 3 stycket LSF inte får överklagas. Tingsrätten angav i 2021 års fall, med hänvisning till just 44 § LSF och dess förarbeten, att tingsrättens beslut inte var överklagbart. Tingsrätten angav dock därefter i samma stycke följande, som väl får anses något udda: ” I doktrinen har denna ståndpunkt emellertid kritiserats såvitt avser frågan om möjligheten att överklaga beslut av aktuellt slag i den del det avser fördelningen av rättegångskostnader (se Lindskog, kommentaren till lagen om skiljeförfarande, punkterna 4.3.3–4).” Utan att därefter kommentera detta närmare, avslutas därmed tingsrättens beslut.

Avslutande iakttagelser

Vid revideringen av LSF genom SFS 2018:1954 med ikraftträdande den 1 mars 2019, vilket föregicks av prop. 2017/18:257, ändrades ordningen för prövningen av skiljenämndens behörighet enligt 2 § LSF. Enligt tidigare version av LSF kunde en part väcka fast­ställelse­talan vid tingsrätten om skiljenämndens behörighet under pågående skiljeförfarande. Det uttalades i förarbetena till revideringen att skiljeförfarandet inte sällan blir färdigt före domstolsprocessen, och att en klandertalan då väcks med åberopande av både skilje­nämndens bristande behörighet och annan grund.[10] Samma fråga – om skiljenämndens behörighet – blev då föremål för två domstolsprocesser samtidigt. Detta menade lagstiftaren var olämpligt, och vi kan inte annat än hålla med. Även om prövningen av en skiljemans opartiskhet och oberoende i regel går snabbare än prövningen av skilje­nämndens behörighet, menar vi dock – och har också sett prov på – att precis samma problem kan uppstå vid den förra prövningen som vid den senare. Att det ska bero på när i tiden frågan väcks – under eller efter ett skiljeförfarande – vilken instans som ska pröva frågan, är också enligt vår mening olämpligt. Förhoppningsvis är detta något som lag­stiftaren adresserar vid nästa revision.

I vart fall kan det nu konstateras, i enlighet med Stockholms tingsrätts senaste beslut, att en part som vill göra invändning mot någon skiljemans opartiskhet eller oberoende mot slutet av ett förfarande, inte kan forumshoppa och välja om man vill att tingsrätten eller hovrätten ska pröva frågan. Istället har det återigen bekräftats att när skiljedom väl har meddelats, är det endast hovrätten som ska pröva frågan.

-------------------------------------

Dan Engström och Elin Nilsson, advokater på Stockholm Arbitration & Litigation Center (SALC) Advokatbyrå AB


[1] Prop. 1998/99:35 s. 45.

[2] Prop. 1998/99:35 s. 82.

[3] Prop. 1998/99:35 s. 86 f.

[4] Se exempelvis § 19 (5) i Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts Skiljedomsregler.

[5] Prop. 1998/99:35 s. 87.

[6] Prop. 1998/99:35 s. 87 jämförd med s. 77.

[7] Svea hovrätts beslut överklagades och Högsta domstolen meddelade prövningstillstånd, men parterna förliktes därefter.

[8] Lindskog, Skiljeförfarande – En kommentar, 3 u., 2020 s. 994 f.

[9] Lindskog, Skiljeförfarande – En kommentar, 3 u., 2020 s. 493.

[10] Prop. 2017/18:257 s. 23.

Petra Lundh föreslås bli ny hovrättspresident

Efter att Anders Perklev lämnade sin befattning som hovrättspresident i höstas för att bli nytt justitieråd i Högsta domstolen, föreslås nu Riksåklagare Petra Lundh ta över hans tjänst.

Fem nya domare

Regeringen har den 23 mars utnämnt fem nya domare.

Advokatsamfundet stämmer nätsajt

Sveriges advokatsamfund har beslutat att lämna in en stämningsansökan mot det bolag och den person som står bakom webbplatsen advokatguiden.se.

Foto Wavebreakmedia

Sveriges Domstolar populärast bland studenter

Sveriges domstolar är Sveriges mest attraktiva arbetsgivare bland juriststudenter enligt undersökningsföretaget Universums årliga undersökning.

Två nya lagmän

Regeringen har den 23 mars utnämnt Annika Lowén och Mikael Westberg till kammarrättslagmän vid Kammarrätten i Stockholm.

Foto Yvonne Larsson

Så ska uppklarning av dödligt våld förbättras

Det behövs fler utredare med kompetens och erfarenhet att utreda grova våldsbrott i kriminella miljöer. Men det interna samarbetet behöver också utvecklas, särskilt i förhållande till Nationellt forensiskt centrum, NFC. Det framhålls i en ny studie från Brå.

Kampanj för fler icke-politiska nämndemän

Domstolsverket genomför nu en kommuni-kationskampanj inför årets nämndemannaval och uppmanar till en mer allsidig samman-sättning samt att fler nämndemän rekryteras utanför partipolitiken.

Foto Olga Galushko

Nya regler för att be-kämpa terrorist-aktiviteter på nätet

Polismyndigheten ska få effektivare verktyg för att förhindra att terrorisminnehåll sprids på internet. I ett lagförslag, som kompletterar en EU-förordning på området, föreslås en rad ändringar i detta syfte.

Nya delägare i Skierfe

Skierfe Advokatfirma har valt in två nya delägare, Christian Johard och Andreas Bülow.

Foto mikeD

Utökad användning av ordningsvakter

I en ny proposition föreslås anpassningar av regelverket för ordningsvakter till dagens förhållanden i syfte att ge förutsättningar för en mer flexibel och utökad användning av vakterna.

Nya domarutnämningar

Åtta nya domare utnämndes vid regeringens senaste sammanträde.

Foto David Naylor

Vill ta ny bevisforskning till rättssalen

Finns det bättre metoder att bedöma en persons ålder, om en människa ljuger eller vems dna som finns på en brottsplats? Det är frågeställningar i några av studierna man kommer att göra i det nya forskningsnätverket EB-CRIME vid Uppsala Universitet. Förhoppningen är att kunna ge åklagare och domare mer kött på benen när de gör sina bedömningar i olika brottmål.

Åtalas för mord och brott mot griftefriden

Två unga kvinnor åtalas nu för mord och brott mot griftefriden på en 21-årig kvinna i Vetlanda förra året.

Foto © tomloel

Betänkande om dom-stolarnas oberoende

Grundlagskommittén har överlämnat sitt betänkande till justitieministern. Bland annat föreslås att det blir svårare att ändra grundlag och att skyddet för domstolarnas och domarnas oberoende ska stärkas.

Fler gärningspersoner betalar skadestånd

Under 2022 ökade intäkten från Brottsoffermyndighetens regressverksamhet med nära tio miljoner kronor. Det är en ökning med 25 procent från förgående år och innebär att fler gärningspersoner nu får ta ansvar för den skada de orsakat.

Foto Andrey Popov

Nya domarutnämningar

Nio nya domare har utnämnts av regeringen.

Åtgärder när barn misstänks för brott

Regeringen har lämnat över en proposition till riksdagen innehållande en rad åtgärder som ska förbättra regelverket när barn misstänks för brott.

Fem personer åtalas för mord i södra Stockholm

Åtal har väckts mot fyra män och en kvinna misstänkta för delaktighet i våldsbrott och vapenbrott som inträffade i Haninge i mars 2022. Brotten kan enligt åklagaren kopplas till en konflikt mellan olika kriminella grupperingar i Stockholmsområdet.

Ingen förundersökning om utlämnade av personuppgifter

Det inleds ingen förundersökning i ett ärende där en åklagare polisanmälts för att ha lämnat ut namn och bild på två efterlysta män till ett tv-program. Efter att programmet sänts blev en person, som var anhörig till en av männen, mördad i sitt hem.

DOMARBLOGGEN
Foto Anders Ludvigson

Invändningar om sömn-körning i domstolarna

Vad är sömnkörning och varför åberopas det ibland i trafikmål? Om det handlar det senaste inlägget på Domarbloggen.

Brå granskar bak-grundsfaktorer för brott

I en ny rapport granskar Brottsförebyggande Rådet (Brå) vilka faktorer som kan medföra att vissa personer löper en ökad risk att begå brott.

Svenska Spel vinner varumärkespris

Signumpriset är instiftat av varumärkesbyrån Groth & Co och delades i år ut för 28:e gången.

PRAKTIKERARTIKEL

Överföring av person-uppgifter till USA - är vi närmare en lösning?

Sedan Schrems II- domen från juni 2020 har det varit mycket svårt att säkerställa en GDPR-förenlig användning av amerikanska IT-tjänsteleverantörer. Nu tycks perioden av osäkerhet gällande överföring av personuppgifter till USA lida mot sitt slut. Om detta skriver Erik Ullberg och Michaela Örtberg, Wistrand Advokatbyrå, i en ny praktikerartikel.

Yttrande om uppmärk-sammad våldtäktsdom

Överåklagaren på Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum har yttrat sig till riksåklagaren i ett uppmärksammat mål om våldtäkt mot barn och anser att det finns skäl att överklaga domen till Högsta domstolen.

Advokat åtalas för grova ekobrott

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten har väckt åtal mot en advokat i Stockholm för grova ekobrott.

IMY kritiserar inkassobolag

Integritetsskyddsmyndigheten riktar kritik mot inkassobolag som brutit mot inkassolagen genom att driva in tvivelaktiga fordringar.

Foto User_61482

Förbud mot omarkerad reklam i sociala medier

Konsumentombudsmannen har beslutat om ett förbudsföreläggande mot en känd influencer för bristande reklammarkering i inlägg som gör reklam för hudvårdsprodukter.

Förväntad ökning av resurskrävande brott

De kommande tre åren beräknas särskilt resurskrävande brott såsom mord och våldtäkter att öka. Den bedömningen gör fem myndigheter i rättsväsendet i en ny rapport.

DOMARBLOGGEN

Europeiskt samarbete för starkare domstolar

Domaren Carin Westerlund representerar Sverige i det europeiska nätverket ENCJ och om arbetet däri skriver hon på Domarbloggen.

Ineffektiv hantering av mängdbrott

Polisens hantering av mängdbrott är ineffektiv, visar Riksrevisionens granskning. Bristerna beror bland annat på att polisen inte har lyckats bemanna lokalpolisområdena i tillräcklig utsträckning, inte genomför nödvändig kompetensutveckling och sätter för snäva gränser för antalet civilanställda.

Foto Roland Magnusson

Nytt forskningsinstitut för bolagsstyrning

Swedish Corporate Governance Institute (SCGI) är sedan 2022 en ny del av Stockholm Centre for Commercial Law vid juridiska fakulteten, Stockholms universitet och bedriver tillämpad forskning och utbildning inom bolagsstyrningsområdet.

PRAKTIKERARTIKEL

Om överklagande av nyckelbiotoper

Frågan om Skogsstyrelsens registrering av nyckelbiotoper utgör ett överklagbart beslut har på sistone blivit högaktuell. Bara under de senaste månaderna har samma kammarrätt kommit fram till helt olika slutsatser i frågan. I en praktikerartikel redogör juristerna Emilie Steen & Annie Kolvi för frågeställningen.

Åtal väckt i stort momsbedrägerimål

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten har väckt åtal mot tolv personer i Sveriges hittills största momsbedrägerimål. Åtalen rör grova skattebrott, grova penningtvättbrott samt grova bokföringsbrott.

IMY granskar Uppsalas hantering av e-post

Integritetsskyddsmyndigheten inleder en granskning av om Region Uppsala har vidtagit tillräckliga säkerhetsåtgärder för att skydda patientuppgifter i e-post.

Foto Åke E:son Lindman

HFD presenterar 2022

Högsta förvaltningsdomstolens verksamhets-berättelse för 2022 har nu publicerats och den innehåller alltifrån statistik, vägledande avgöranden till artiklar som beskriver verksamheten och medarbetare på domstolen.

Två nya delägare i Foyen

Helena Strömbeck och Anders Eriksson har valts in som nya delägare i Foyen

Ny delägare i Eversheds Sutherland

Eversheds Sutherland har valt in Sara Malmgren som delägare och ansvarig för byråns IT-juridik.

Årets advokatbyrå

Analysföretaget Regi har sammanställt sin kvalitets- och branschstudie där klienter till affärsjuridiska advokatbyråer har utvärderat relationen med sin byrå under året som gått.

HD presenterar verksamhetsberättelse

Högsta domstolen publicerar sin verksamhets-berättelse för 2022. Den innehåller bland annat en presentation av två nya justitieråd och ny kanslichef samt redogörelser för viktiga händelser under året.

PRAKTIKERARTIKEL

Konkurrensklausuler i anställningsavtal – pågående trend mot totalförbud

Inom en snar framtid kan det finnas behov av att se över hur företag effektivt kan bibehålla och skydda know-how och kundrelationer i samband med att medarbetare lämnar företaget. Bakgrunden är att i USA finns ett förslag om att förbjuda konkurrensklausuler i anställningsavtal. En sådan utveckling kan på sikt komma att påverka även övriga världen. Dels för att andra jurisdiktioner kan komma att vara mer restriktiva med att tillåta konkurrensklausuler, dels på grund av det genomslag som internationella amerikanska företags beteende har på lokala marknader. Det skriver tre jurister från Gernandt & Danielsson om i en ny praktikerartikel.

Ny delägare i Lindahl

Advokatfirman Lindahlhar rekryteriat Anna Wahlbom som ny delägare.

Foto Igor Stevanovic

Hur åklagare utreder krigsbrott

Åklagarmyndigheten har hållit ett seminarium om krigsbrott där kammaråklagare berättat om arbetsmetoder, erfarenheter och utmaningar i arbetet med att utreda folkrättsförbrytelser samt om arbetet med att utreda krigsbrott i Ukraina.

PRAKTIKERARTIKEL

Ansvar för varumärkes-intrång vid e-handel

I en ny praktikerartikel kommenterar Erik Ullberg och Andreas Salehi, Wistrand Advokatbyrå, EU-domstolens dom i varumärkesmålet mellan Louboutin och Amazon.

NY LITTERATUR

Riskabelt att ge myndig-heter för mycket makt

Under coronapandemin utfärdade Folkhälso-myndigheten allmänna råd som kraftigt begränsade enskilda individer och företag. Henrik Wenander, professor i offentlig rätt vid Lunds Universitet, belyser i en ny bok vilka svårigheter den här typen av råd och föreskrifter kan ge.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt