Bli kund Annonsera
onsdag 19 juni 2024
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 19 april 2024,

AI och digitaliseringens påverkan på framtida lagstiftning

I en värld där tekniken ständigt utvecklas och förändrar vårt sätt att leva, är det inte förvånande att också den juridiska sektorn genomgår en evolution. Men vad krävs av framtida lagstiftning för att kunna följa med utvecklingen, och riskerar vi att demokrati ersätts av teknokrati? Detta analyseras i en studie av professor Peter Wahlgren Stockholms Universitet..

VERKTYG

»
Tipsa en vän

Peter Wahlgren, professor i rättsinformatik vid Stockholms universitet, har under perioden 2019–2023 varit innehavare av Torsten och Ragnar Söderbergs professur i rättsvetenskap. Professuren har ägnats åt projektet ”Lagstiftningsteknik”, som har utforskat lagstiftningsteknik i en digital miljö alltmer präglad av tillämpningen av artificiell intelligens (AI).

Projektet tar avstamp i beskrivningen av hur lagstiftning under historien har utvecklats från att i huvudsak bestå av strikt skriven lag – på latin: Lex Scripta – till att bli allt mer rörlig och anpassningsbar. Det är en utveckling som skett genom inslag av mer flexibla regelformer såsom avtal, rekommendationer och frivilliga riktlinjer. Så kallat ”Soft law”. Dessa lagformer framhävs ofta som mer snabba och mer effektiva, vilket gjort att de nu inte sällan förespråkas i de fall som de är praktiskt möjliga att tillämpa på ett område.

Utöver denna ”strikta” och ”mjuka” lagstiftning finns det idag också lagar och regler som är möjliga att inprogrammera i tekniska system och som där har möjligheten att verka mer självständigt. Exempel på detta är brandväggar som skyddar datorer mot skadlig kod, hastighetsskyltar som ändras beroende på mängden trafik eller datorer som automatiskt hanterar skatteavdrag efter gällande skatteregler. Dessa typer av regler har fördelen att de till viss del kan anpassa sig efter olika förhållanden, men de kan dock inte hantera okända situationer.

Från reaktiv problemhantering till proaktiv kontroll

Trots att vi alltså kan urskilja flera olika distinkta lagstiftningstekniker som alla har sina egna styrkor och svagheter, så ställer den digitala evolutionen än högre krav på flexibilitet och modernitet för att möta upp den snabba utvecklingen. En verklighet där vi inte helt kan förutspå hur framtiden kommer att se ut när det kommer till tekniska framsteg och resultaten av dessa.

Här talar Peter Wahlgren om behovet av Lag 4.0 – ett dynamiskt och flexibelt rättsligt ramverk med möjlighet att anpassa sig till nya situationer. Detta skulle ha syftet att komplettera och, i kombination med redan existerande former av lagstiftning, täcka de behov och krav som finns för att kunna hantera nya teknologier på ett effektivt och rättssäkert sätt.

I övrigt beskriver Wahlgren att vi genom utvecklingen av AI och ökad digitalisering nu kan notera ett skifte, där lagar har kommit att växla från att tidigare i huvudsak varit verktyg som är ämnade att reagera på och lösa faktiska problem - till att nu bli verktyg som syftar till att reglera de system som förväntas ta hand om problemen.

Tydliga exempel på detta är lagar som GDPR och AI Act, vilka proaktivt förebygger och minimerar riskerna för oönskade effekter av digitalisering och användning av AI-teknologi. Effekter vi bara kan sia om idag, men som mycket väl skulle kunna uppstå om nyttjandet av modern teknologi sker gränslöst.

AI både skapar och förebygger problem

Utvecklingen av tekniken har dock inte bara medfört ett behov av lagstiftning som agerar proaktivt, den skapar också många nya möjligheter visar Wahlgrens analys. Att ny lagstiftning ska vara digitaliserings- och automationsvänlig har därmed närmast blivit ett krav.

Begreppet "kod som lag", som tas upp i studien som exempel, innebär att regleringar nu alltmer kan integreras direkt i digitala system och programvara. Detta gör bestämmelserna mer effektiva och tillgängliga, samtidigt som det också minskar behovet av manuellt ingripande.

Och fördelarna stannar inte heller där. Utöver möjligheten att implementera lagar effektivare i teknik, innebär AI en ökad förmåga att bedöma konsekvenserna av lagstiftningens effekter. Genom att systematiskt samla in och analysera data om hur olika regler tillämpas och vilka utfall de ger, kan lagstiftaren i princip skräddarsy regleringar för att på bästa möjliga vis öka effektiviteten och minska negativa bieffekter av dem.

Nyttan på detta område är så pass framstående att det i framtiden blir ett krav att konsekvent samla in kontrolldata när nya lagar implementeras menar Wahlgren. Denna metodik skulle inte bara förbättra lagstiftningens precision och effektivitet, utan också bidra till en mer transparent och ansvarsfull lagstiftningsprocess.

Framtidens jurister måste rustas för utvecklingen

För att kunna dra nytta av AI fullt ut, utan att samtidigt äventyra rättssäkerheten, krävs dock gedigen kunskap om de tekniska och etiska utmaningar som följer med en sådan utveckling. Här kommer framtidens jurister att spela en viktig roll – och inte minst besitter de som tillhandahåller juridisk utbildning en central roll.

Peter Wahlgren konstaterar att den ökade användningen av AI och digitaliseringen av den juridiska sektorn ställer nya krav på juristyrket. Utöver att den tekniska utvecklingen troligen kommer att leda till att behovet av vissa traditionella juridiska tjänster utmönstras - eftersom de framgent kan erbjudas via en app eller någon annan digital plattform - så kommer AI:s ökande roll i textgenerering ha en djupgående påverkan på juridiken, från allt om hur juridiska dokument skapas till hur rättsliga beslut fattas och tolkas.

Blivande jurister måste med andra ord vara rustade för den ökade komplexiteten och de nya arbetsmetoderna som digitaliseringen medför. Wahlgren menar att en omorientering av juristutbildningen kommer att krävas för att möta dessa förändrade behov, i vilken både juridiska, datavetenskapliga och sociologiska metoder behöver integreras.

Detta för att den framtida juristen professionellt måste kunna delta i de processer där lagar och regleringar skapas, utföra riskbedömningar och ha en förståelse för tekniska lösningar och deras konsekvenser.

Ligger utanför den rättsliga sektorns kontroll

Sammanfattningsvis belyser Peter Wahlgrens forskning kritiska juridiska frågor som uppstår i takt med den teknologiska utvecklingen. Hans noggranna analys leder till slutsatsen att de förändringsprocesser som sker ligger utanför den rättsliga sektorns direkta kontroll. Detta på grund av människans naturliga benägenhet att dra nytta av tekniska lösningar för att uppnå effektivisering, kostnadsbesparing och förbättrad kvalitet. Därför kommer teknik även i fortsättningen att vara en drivande kraft i utvecklingen av rättsväsendet.

Lika tydligt är dock att AI utmanar grundläggande rättsprinciper och påverkar rättsväsendets integritet. Resultaten understryker därav vikten av att aktivt följa och anpassa rättsväsendet till den snabba digitala transformationen.

Här pekar Wahlgrens arbete på behovet av en kontinuerlig dialog mellan teknikexperter, juridiska experter och beslutsfattare för att skapa en rättvis och balanserad rättslig miljö i en alltmer digitaliserad värld.

Framtida studier och initiativ inom detta område kommer att vara avgörande för att utveckla ett robust och anpassningsbart juridiskt ramverk som kan möta de komplexa utmaningar och möjligheter som AI och digitalisering medför.

Wahlgrens forskning erbjuder en solid grund för dessa framsteg, och understryker vikten av en samordnad ansträngning över disciplingränserna för att upprätthålla och stärka de demokratiska principerna i den digitala eran.

Enkätundersökning

Svara på frågor om nyhetstjänsten

Infotorg Juridiks nyhetstjänst vill gärna höra dina åsikter om vår rapportering av juridiska nyheter och genomför därför en enkätundersökning.

50 nya advokater

Styrelsen för Sveriges advokatsamfund antog 50 nya ledamöter vid sitt sammanträde den 13 juni.

Foto Stuart Miles

IMY vill utreda bakgrundskontroller

Integritetsskyddsmyndigheten vill att det tillsätts en utredning med uppdrag att säkerställa en lämplig balans mellan behovet av att utföra bakgrundskontroller och skyddet för den personliga integriteten.

Ny advokat till Fylgia

Advokaten Chabo Afrim har anslutit till Advokatfirman Fylgia.

Juridiklärare prisas

Fyra skickliga universitetslärare tilldelas i år Stockholms universitets pedagogiska pris Årets lärare. En av dessa är Christina Ramberg, professor i civilrätt och ämnesföreståndare för allmän förmögenhetsrätt vid Juridiska institutionen.

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 5 juni utnämnt sex nya domare.

STUDENTARTIKEL

Avdrag för rådgivning vid aktieavyttring

Det är normalt att rådgivningstjänster förvärvas i samband med överlåtelse av dotterbolags-andelar. I ljuset av att överlåtelse av dessa andelar är momsfri uppkommer frågan om möjligheten att dra av ingående moms för de förvärvade rådgivningstjänsterna. Studenten Hemen Yazdanfar försöker bringa klarhet i vilka förutsättningar som behöver vara uppfyllda för att avdragsrätt ska föreligga.

DOMARBLOGGEN

Svensk domare i Kosovo

Domaren Mats Persson är utsänd till Kosovo som rättslig rådgivare och om sitt arbete där skriver han nu på Södertörns tingsrätts Domarblogg.

Foto GAMMA-MAN

Domstolsverket kom-menterar JO:s kritik

JO riktar kritik mot Domstolsverkets införande av DiBa, verksamhetsstödet för hantering av brottmålsavgöranden i tingsrätt. Även om flertalet av de problemområden som JO lyfter fram numera är åtgärdade tar Domstolsverket till sig av kritiken.

Snabbare lagföring för unga i hela landet

Regeringen har nu beslutat om att utöka ett tidigare uppdrag om försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål för lagöverträdare under 18 år. Försöksverksamheten ska fortsätta och byggas ut till samtliga polisregioner i landet.

Vd utsatte kvinna för sexuella trakasserier

Diskrimineringsombudsmannen, DO, begär att ett bolag i Storstockholmsområdet ska betala 100 000 kronor i diskrimineringsersättning till en anställd kvinna som har utsatts för sexuella trakasserier av bolagets vd.

STUDENTARTIKEL

Aktiekapitalets vara eller icke vara

Aktiekapitalets vara eller icke vara i privata aktiebolag har sedan lång tid tillbaka varit uppe för debatt. Med anledning av detta granskar studenten Hemen Yazdanfar kapitalkravet för privata aktiebolag med fokus på borgenärssyftet.

Bank diskriminerade döva personer

Diskrimineringsombudsmannen, DO, anser att det var diskriminering när en bank nekade två personer som är döva att utföra bankärenden.

Nio nya partners

Skattebyrån CauseyWestling har valt in nio nya partners.

Foto Högsta domstolen

Nytt justitieråd föreslås

Rättschefen Katrin Hollunger Wågnert föreslås nu bli nytt justitieråd i Högsta domstolen.

DOMARBLOGGEN

EU-rätten och Sverige

Den 9 juni är det EU-val och i upptakten till detta får EU:s lagar ovanligt stor uppmärk-samhet. Om EU-rätten och hur den blir till handlar Södertörns tingsrätt domarblogg den här veckan.

Ny ordförande i Lindahls

Lindahls har utsett Mårten Steen till ny ordför-ande. Han axlar ansvaret efter Johan Herrström, Managing Partner i Malmö.

Foto Inbj

Kritik mot förslag om prövningstillstånd

Domstolsverkets förslag om utökat prövnings-tillstånd är problematiskt. Det anser Sveriges Advokatsamfund.

Framtida konkursforum

Samtliga tingsrätter och hovrätter ska även fortsättningsvis ska vara behöriga att handlägga konkursfrågor. Det anser Domstolsverket, som nu redovisat sitt regeringsuppdrag.

Foto ANDREY POPOV

31 nya advokater

Sveriges advokatsamfund antog 31 nya ledamöter vid sitt sammanträde den 16 maj.

Foto David Naylor

Uppsalaforskare prisas

Johanna Chamberlain, docent vid Uppsala universitet, är 2024 års mottagare av Stig Strömholms pris för humanistisk rätts- och samhällsvetenskaplig forskning.

Nya domare

Regeringen har den 23 maj utnämnt sex nya domare.

Bättre insatser vid barns grova brottslighet

Riksrevisionens granskning visar att statens insatser vid grov brottslighet bland barn inte är tillräckligt effektiva, och att det behövs en tydligare nationell styrning.

Yttrande lämnas in i Auroramålet

Institutet för mänskliga rättigheter har inkommit med ett så kallat amicus-yttrande till Högsta domstolen i Auroramålet i syfte att klargöra målets betydelse för de mänskliga rättigheterna.

Ny delägare i MAQS

Junli Shu lämnar Setterwalls och ansluter som ny delägare i MAQS Advokatbyrå.

Åklagare prisas

Åklagaren Lisa dos Santos får Natur & Kulturs debattbokspris för boken "Älskade bror – en rapport från gängvåldets Sverige", som skildrar gängkriminaliteten ur en åklagares perspektiv.

DOMARBLOGGEN

Om skyddet för den allmänna rösträtten

Inför det kommande EU-valet, skriver tings-notarien Jonas Ene om de straffbestämmelser som ska skydda den allmänna rösträtten.

Ny vice ordförande i Försäkringskassan

Regeringen har beslutat att förordna den före detta lagmannen Anita Linder som vice ordförande i Försäkringskassan.

Foto Jiri Hera

Åklagarnas arbete med brottsvinster

Ett av Åklagarmyndig-hetens viktigaste och prioriterade uppdrag är att begränsa vinster av brott och brottslig verksamhet.

Nya domare

Regeringen har den 16 maj utnämnt 15 nya domare.

Foto STELLASALANDER

Professor i civilrätt blir ny universitetsrektor

Regeringen har beslutat att anställa Mia Rönnmar som rektor vid Malmö universitet.

46 nya advokater

Sveriges advokatsamfund antog 46 nya ledamöter vid sitt senaste sammanträde.

Får granska söktjänster

I ett nytt rättsligt ställningstagande gör IMY bedömningen att myndigheten är behörig att inleda tillsyn mot söktjänster med utgivnings-bevis med anledning av klagomål från enskilda.

DOMARBLOGGEN

Straffskärpning för brott i nätverksmiljö

Veckans inlägg på Domarbloggen handlar om den straffskärpningsregel för brott i kriminella nätverk som infördes för snart ett år sedan.

RÅ vill genomföra fler bakgrundskontroller

Riksåklagaren har lämnat en begäran till regeringen om att kunna genomföra utökade bakgrundskontroller av fler medarbetare än vad som är möjligt i dag.

Klartecken för ny domstolsbyggnad

Regeringen har gett tillstånd till Domstolsverkets begäran om att ingå hyresavtal för en ny domstolsbyggnad i Växjö.

Foto TOMAS PICH

Ny domarutnämning

Johan Sjöö har av regeringen utnämnts att vara lagman i Malmö tingsrätt. 

Foto Högsta domstolen

Stefan Lind- skog till CMS Wistrand

Stefan Lindskog, tidigare justitieråd i Högsta domstolen, ansluter till CMS Wistrand som senior rådgivare.

Foto Boris Breytman

Förslag till ny president i Svea hovrätt

Efter att intervjuförfarande nu har genomförts konstaterar Domarnämnden att justitiekanslern Mari Heidenborg är lämplig för anställning som hovrättspresident i Svea hovrätt.

DOMARBLOGGEN

En vanlig dag i kammarrätten

Förvaltningsmålen handlar om frågor som i stort och smått berör oss alla och det samhälle vi lever i, men trots detta är rapporteringen därifrån betydligt lägre än från den allmänna domstolarna.

Klimatförändringarnas påverkan på juridiken

Vad betyder klimatförändringarna för rätten och juristprofessionen? Det var temat för dagen när Climate Change Counsel och JP Infonet höll i en konferens om rätten och klimatförändringarna.

Lindahl rekryterar arbetsrättsspecialist

Advokatfirman Lindahl rekryterar advokaten och arbetsrättsspecialisten Elin Pettersson. Hon tillträder den 29 april till Lindahls kontor i Uppsala.

Nya ledamöter i brotts-skadeersättningsnämnd

Regeringen har nu beslutat om en ny sammansättning i Brottsoffermyndighetens nämnd för brottsskadeersättning.

Foto Stuart Miles

Digitaliseringens på-verkan på lagstiftningen

Vad krävs av framtida lagstiftning för att kunna följa med den snabba tekniska och digitala utvecklingen, och riskerar vi att demokrati ersätts av teknokrati? Detta analyseras i en studie av professor Peter Wahlgren vid Stockholms Universitet.

Foto Vinge

Vinge prisades i London

Vinge tog nyligen emot fyra utmärkelser vid Managing IP EMEA Awards 2024 i London.

Kriminell mc-miljö växer i Sverige

I en ny nulägesrapport om den kriminella mc-miljön konstateras bland annat att denna miljö fortsätter att växa.

Delphi arrangerade GDPR-dag

För femte året i rad anordnade Advokatfirman Delphi i veckan GDPR-dagen i Göteborg.

Ny chefsjurist på Alecta

Karin Cederbaum blir ny chefsjurist och chef för avdelning Juridik på Alecta.

DOMARBLOGGEN

DNA som bevisning

Om DNA-bevisning i olika typer av brottmål handlar det senaste inlägget på Domarbloggen.

Jurist får pris

Upphandlingsjurist Fredrik Rogö har fått utmärkelsen Årets inköpare 2024.

Misstänkt samband mellan tre sprängningar

Åklagarna ser ett samband mellan de sprängningar som inträffade i Hässelby, Linköping och Storvreta i slutet av september 2023, och händelserna kopplas till en konflikt mellan kriminella nätverk. Förundersökningarna har nu därför samordnats.

STUDENTARTIKEL

Ett urholkat anställningsskydd?

Studenten Zack Norén granskar hur arbetsbristuppsägningar i rättspraxis står sig i jämförelse med LAS ursprungliga syfte.

Foto Andrey Popov

Ersättning utreds

En särskild utredare ska nu se över regelverket för ersättning till rättsliga biträden

PRAKTIKERARTIKEL

Sanningen om könstillhörighetslagen

Den 17 april ska riksdagen besluta om en ny könstillhörighetslag som ska göra det enklare att ändra juridiskt kön. Vad innebär det egentligen – rent rättsligt?

Foto © Harvepino

Förordnandetaxan fungerar väl

Domstolsverket har nu gjort en uppföljning av den taxa i förordnandemål som infördes den 1 juni 2023.

DOMARBLOGGEN

Om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

FN: s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning fyller femton år i år och om den handlar det senaste inlägget på Domarbloggen.

Bar diskriminerade gravid kvinna

Diskrimineringsombudsmannen, DO, anser att det var diskriminering när en restaurang- och sportbar nekade en gravid kvinna fortsatt timanställning.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt