Bli kund Annonsera
tisdag 23 juli 2024
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 3 maj 2023,

Provokation som förmildrande omständighet i svensk straffrätt

I en ny avhandling från Stockholms universitet utforskar jur. dr. Maria Rasmussen de straffrättsliga förutsättningarna för att bedöma provokation som en förmildrande omständighet i fall av våldsbrott.

VERKTYG

»
Tipsa en vän

Maria Rasmussen disputerade fredagen den 21 april på avhandlingen: ”Provokation, affekt och den straffrättsliga värderingen av våldsbrott”. Opponent var professor Kimmo Nuotio från Juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet, Finland.

Trots att provokation både är och har varit ett sedan länge omdiskuterat begrepp i många länder och i juridisk litteratur, har det inte uppmärksammats i svensk straffrätt på samma sätt. I denna avhandling riktas därför intresset särskilt mot värderingen av provokationsfall i den svenska straffrätten idag, med utgångspunkt i brotten misshandel och uppsåtligt dödande. Projektet handlar om de straffrättsliga förutsättningarna för att privilegiera dessa fall, men också om de psykologiska och etiska idéer som finns om hur människor fungerar och bör agera som ligger bakom denna privilegiering.

Avhandlingsprojektet tar avstamp i en situation där en person i ett upprört sinnestillstånd har begått ett våldsbrott efter att ha blivit utsatt för ett kränkande beteende av offret. Som typfall kan framhållas en situation, till exempel i krogmiljö, där en person har känt sig förolämpad av vad någon annan sagt och i vrede begått en misshandel som riktat sig mot denna person - en så kallad provokationssituation. Vid den straffrättsliga värderingen av dessa fall så bedöms omständigheterna ofta vara förmildrande. Detta innebär att en gärningsperson i många fall får ett lägre straff i en sådan situation jämfört med vad denne hade fått om den inte hade blivit provocerad.

Hänvisar till forskning inom psykologi

Syftet med Marias forskningsprojekt har varit att dra slutsatser om hur de straffrättsliga reglerna relaterade till provokationsfall lämpligen bör utformas och tillämpas, samt att utröna något om hur privilegieringen av provokationsfall förhåller sig till vissa försvårande omständigheter - såsom hatbrott, hedersmotiv och planering. Två relevanta bestämmelser i detta sammanhang är 29 kap. 3 § 1 p. och 29 kap. 3 § 2 p. i brottsbalken.

Genom att studera rättskällor – men också historiskt och utländskt straffrättsligt material – drar Maria slutsatsen att särbehandlingen av våldsbrott begångna efter provokation motiveras utifrån idéer om känslor. Sådana idéer handlar bland annat om vad ilska är och vilka reaktioner som kan anses vara förståeliga för en arg person. En viktig del av avhandlingen är att jämföra dessa idéer med nutida psykologisk forskning om känslor och aggression.

Maria drar slutsatsen att sinnesrörelser i de flesta fall inte bör ses som något som nedsätter en gärningspersons förmåga att kontrollera sitt handlande. Hon menar att provokation bör utgöra en förmildrande omständighet, men endast i de fall där en gärningsperson har blivit utsatt för ett uppenbart kränkande beteende riktat mot självkänslan och att omständigheterna då också ska avvika från vad som kan ses som normalfallet av våldsutövning. Ett varningens finger lyfter hon också mot att det finns en tendens bland domstolarna att betrakta frånvaron av provokation som en försvårande omständighet i sig.

Manar till vidare diskussioner

Sammanfattningsvis ger Maria Rasmussens avhandling ”Provokation, affekt och den straffrättsliga värderingen av våldsbrott” en ögonöppnande insikt om bedömningen av provokation inom svensk rätt. I en tid då frågor som ansvar och ansvarsfrihet har kommit att bli allt mer aktuella – bland annat då man från politiskt håll signalerar om en fortsatt utveckling mot högre straff för våldsbrott – så blir den ett viktigt verktyg som också öppnar upp för en vidare diskussion om ämnet.

OM DISPUTATIONEN

Opponent var professor Kimmo Nuotio från Juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet (Finland).

I betygsnämnden satt professor Ragna Aarli, Universitetet i Bergen (Norge), professor Kerstin Nordlöf, Örebro universitet och professor Thomas Elholm, Köpenhamns universitet (Danmark) .

Handledare och ordförande på disputationen var professor Claes Lernestedt, Stockholms universitet. Handledare har även varit docent Annika Suominen, Stockholms universitet.

IMY får ny GD

Regeringen har utsett chefjuristen Eric Leijonram till ny generaldirektör och chef för Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Han tillträder tjänsten den 1 oktober.

Ny generaldirektör för Ekobrottsmyndigheten

Regeringen har beslutat att utse Rikard Jermsten till ny generaldirektör och chef för Ekobrottsmyndigheten. Anställningen gäller från och med den 1 oktober.

Foto Gamma-Man

Amicusyttrande tillåts

Institutet för mänskliga rättigheter skickade i maj in ett så kallat amicus curiae-yttrande till Högsta domstolen för att belysa sambandet mellan mänskliga rättigheter och klimatförändringarna i Auroramålet och domstolen beslutade den 3 juli att tillåta yttrandet.

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 4 juli utnämnt 14 nya domare.

Nya delägare till Vinge

Vinge har utnämnt fyra nya delägare och en ny counsel på sitt kontor i Stockholm.

Foto Micheal Erhardsson

Nya lagar i juli

Vid halvårsskiftet den 1 juli trädde en rad nya lagar och förordningar i kraft.

Rättspsykatriska under-sökningar i mordmål

Södertörns tingsrätt har beslutat att rätts-psykiatrisk undersökning ska genomföras av två av de personer som står åtalade för inblandning i mord i Västberga och Tullinge i oktober 2023.

Enkätundersökning

Svara på frågor om nyhetstjänsten

Infotorg Juridiks nyhetstjänst vill gärna höra dina åsikter om vår rapportering av juridiska nyheter och genomför därför en enkätundersökning.

InfoTorg - Juridik - Kommentar 2 kommentarer

STUDENTARTIKEL

Fast etableringsställe vid exklusiva avtal

EU-domstolen har nyligen meddelat ett förhandsavgörande rörande tolkningen av begreppet fast etableringsställe enligt artikel 44 i mervärdesskattedirektivet. Studenten Hemen Yazdanfar undersöker hur pass långtgående slutsatser som kan dras av förhandsavgörandet och vilken betydelse domen har för svensk rätt.

Ny styrelseordförande i Pensionsmyndigheten

Justitierådet Anders Perklev förordnas som ordförande i styrelsen för Pensionsmyndigheten från och med den 1 juli 2024.

Sanktionsavgift mot Avanza

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) utfärdar en sanktionsavgift på 15 miljoner kronor mot Avanza Bank AB.

Nya domare utsedda

Regeringen har den 20 juni utnämnt sju nya domare, varav bland annat två justitieråd i Högsta domstolen.

Foto Stuart Miles

IMY vill utreda bakgrundskontroller

Integritetsskyddsmyndigheten vill att det tillsätts en utredning med uppdrag att säkerställa en lämplig balans mellan behovet av att utföra bakgrundskontroller och skyddet för den personliga integriteten.

Juridiklärare prisas

Fyra skickliga universitetslärare tilldelas i år Stockholms universitets pedagogiska pris Årets lärare. En av dessa är Christina Ramberg, professor i civilrätt och ämnesföreståndare för allmän förmögenhetsrätt vid Juridiska institutionen.

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 5 juni utnämnt sex nya domare.

STUDENTARTIKEL

Avdrag för rådgivning vid aktieavyttring

Det är normalt att rådgivningstjänster förvärvas i samband med överlåtelse av dotterbolags-andelar. I ljuset av att överlåtelse av dessa andelar är momsfri uppkommer frågan om möjligheten att dra av ingående moms för de förvärvade rådgivningstjänsterna. Studenten Hemen Yazdanfar försöker bringa klarhet i vilka förutsättningar som behöver vara uppfyllda för att avdragsrätt ska föreligga.

DOMARBLOGGEN

Svensk domare i Kosovo

Domaren Mats Persson är utsänd till Kosovo som rättslig rådgivare och om sitt arbete där skriver han nu på Södertörns tingsrätts Domarblogg.

Foto GAMMA-MAN

Domstolsverket kom-menterar JO:s kritik

JO riktar kritik mot Domstolsverkets införande av DiBa, verksamhetsstödet för hantering av brottmålsavgöranden i tingsrätt. Även om flertalet av de problemområden som JO lyfter fram numera är åtgärdade tar Domstolsverket till sig av kritiken.

Snabbare lagföring för unga i hela landet

Regeringen har nu beslutat om att utöka ett tidigare uppdrag om försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål för lagöverträdare under 18 år. Försöksverksamheten ska fortsätta och byggas ut till samtliga polisregioner i landet.

Vd utsatte kvinna för sexuella trakasserier

Diskrimineringsombudsmannen, DO, begär att ett bolag i Storstockholmsområdet ska betala 100 000 kronor i diskrimineringsersättning till en anställd kvinna som har utsatts för sexuella trakasserier av bolagets vd.

STUDENTARTIKEL

Aktiekapitalets vara eller icke vara

Aktiekapitalets vara eller icke vara i privata aktiebolag har sedan lång tid tillbaka varit uppe för debatt. Med anledning av detta granskar studenten Hemen Yazdanfar kapitalkravet för privata aktiebolag med fokus på borgenärssyftet.

Bank diskriminerade döva personer

Diskrimineringsombudsmannen, DO, anser att det var diskriminering när en bank nekade två personer som är döva att utföra bankärenden.

Nio nya partners

Skattebyrån CauseyWestling har valt in nio nya partners.

Foto Högsta domstolen

Nytt justitieråd föreslås

Rättschefen Katrin Hollunger Wågnert föreslås nu bli nytt justitieråd i Högsta domstolen.

DOMARBLOGGEN

EU-rätten och Sverige

Den 9 juni är det EU-val och i upptakten till detta får EU:s lagar ovanligt stor uppmärk-samhet. Om EU-rätten och hur den blir till handlar Södertörns tingsrätt domarblogg den här veckan.

Ny ordförande i Lindahls

Lindahls har utsett Mårten Steen till ny ordför-ande. Han axlar ansvaret efter Johan Herrström, Managing Partner i Malmö.

Foto Inbj

Kritik mot förslag om prövningstillstånd

Domstolsverkets förslag om utökat prövnings-tillstånd är problematiskt. Det anser Sveriges Advokatsamfund.

Framtida konkursforum

Samtliga tingsrätter och hovrätter ska även fortsättningsvis ska vara behöriga att handlägga konkursfrågor. Det anser Domstolsverket, som nu redovisat sitt regeringsuppdrag.

Foto ANDREY POPOV

31 nya advokater

Sveriges advokatsamfund antog 31 nya ledamöter vid sitt sammanträde den 16 maj.

Foto David Naylor

Uppsalaforskare prisas

Johanna Chamberlain, docent vid Uppsala universitet, är 2024 års mottagare av Stig Strömholms pris för humanistisk rätts- och samhällsvetenskaplig forskning.

Bättre insatser vid barns grova brottslighet

Riksrevisionens granskning visar att statens insatser vid grov brottslighet bland barn inte är tillräckligt effektiva, och att det behövs en tydligare nationell styrning.

Yttrande lämnas in i Auroramålet

Institutet för mänskliga rättigheter har inkommit med ett så kallat amicus-yttrande till Högsta domstolen i Auroramålet i syfte att klargöra målets betydelse för de mänskliga rättigheterna.

Ny delägare i MAQS

Junli Shu lämnar Setterwalls och ansluter som ny delägare i MAQS Advokatbyrå.

Åklagare prisas

Åklagaren Lisa dos Santos får Natur & Kulturs debattbokspris för boken "Älskade bror – en rapport från gängvåldets Sverige", som skildrar gängkriminaliteten ur en åklagares perspektiv.

DOMARBLOGGEN

Om skyddet för den allmänna rösträtten

Inför det kommande EU-valet, skriver tings-notarien Jonas Ene om de straffbestämmelser som ska skydda den allmänna rösträtten.

Ny vice ordförande i Försäkringskassan

Regeringen har beslutat att förordna den före detta lagmannen Anita Linder som vice ordförande i Försäkringskassan.

Foto Jiri Hera

Åklagarnas arbete med brottsvinster

Ett av Åklagarmyndig-hetens viktigaste och prioriterade uppdrag är att begränsa vinster av brott och brottslig verksamhet.

Foto STELLASALANDER

Professor i civilrätt blir ny universitetsrektor

Regeringen har beslutat att anställa Mia Rönnmar som rektor vid Malmö universitet.

Får granska söktjänster

I ett nytt rättsligt ställningstagande gör IMY bedömningen att myndigheten är behörig att inleda tillsyn mot söktjänster med utgivnings-bevis med anledning av klagomål från enskilda.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt