Bli kund Annonsera
fredag 24 maj 2024
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 24 februari 2023,

Registrering av nyckelbiotoper - överklagbart eller inte överklagbart

Frågan om Skogsstyrelsens registrering av nyckelbiotoper utgör ett överklagbart beslut har på sistone blivit högaktuell. Bara under de senaste månaderna har samma kammarrätt kommit fram till helt olika slutsatser i frågan. I denna artikel redogör juristerna Emilie Steen & Annie Kolvi kort för frågeställningen och för kammarrättens båda avgöranden.
Emelie Steen
Annie Kolvik

VERKTYG

»
Tipsa en vän

''Biotop'' är en term för ett mark- eller vattenområde som på grund av sina särskilda egenskaper utgör värdefulla livsmiljöer för vissa växter och/eller djur. Biotoper med höga naturvärden, och som har en mycket stor betydelse för flora och fauna, kallas för nyckelbiotoper. Ofta utgörs nyckelbiotoper av rester av miljöer som har försvunnit i det omgivande landskapet och där vissa arter, som inte kan klara sig i den övriga omgivningen, därför samlas. Bevarandet av dessa miljöer är således viktigt för den biologiska mångfalden.

Från 1990-talet till och med december 2021 har Skogsstyrelsen, med stöd av olika regeringsuppdrag, inventerat och registrerat nyckelbiotoper och objekt med naturvärden på skogsfastigheter. På sistone har det diskuterats i praxis huruvida registreringen av nyckelbiotoper utgör förvaltningsbeslut som kan överklagas av ägarna till fastigheter där nyckelbiotoper har registrerats.

Handlingsdirigerande effekt

Fastighetsägarna har framfört att registreringen ska anses vara överklagbar, bland annat med hänvisning till att registreringsåtgärden har en handlingsdirigerande effekt, är avsedd att ligga till grund för senare beslut som utgör direkta handlingsdirektiv, samt har en negativ inverkan på skogsägarens faktiska möjligheter att nyttja sin skogsfastighet.

En av Sveriges domstolsinstanser som har behandlat frågan i närtid är Kammarrätten i Göteborg. Den 3 november 2022, mål nr 1603-22, bedömde Kammarrätten att Skogsstyrelsens registrering av nyckelbiotoper har en sådan påvisbar effekt för den enskilde skogsägaren att det mycket riktigt ska anses vara fråga om ett överklagbart förvaltningsbeslut.

En av domstolens ledamöter anförde i skiljaktig mening att registreringarna visserligen har en sådan handlingsdirigerande effekt att de ska anses utgöra förvaltningsbeslut, men att de inte ska bedömas som överklagbara eftersom de inte kan anses ha utformats på ett sådant sätt de är ägnade att uppfattas som bindande. Domen är överklagad till Högsta förvaltningsdomstolen som i skrivande stund ännu inte har avgjort frågan om prövningstillstånd.

Motsatt utgång

Utgången blev emellertid den motsatta i en färsk dom från samma kammarrätt. I dom den 31 januari 2023, mål nr 1841-22, gjorde nu Kammarrätten i Göteborg – dock i en annan sits jämfört med i mål nr 1603-22 – bedömningen att Skogsstyrelsens registrering förvisso utgjorde ett förvaltningsbeslut men att registreringen inte kan anses ha någon sådan faktisk verkan för den enskilde att den utgör ett överklagbart beslut. Även i detta fall fanns en skiljaktig mening från en av domstolens ledamöter, som emellertid delade majoritetens slutsats att registreringen utgör ett förvaltningsbeslut som inte kan överklagas. Den skiljaktiga meningen gällde istället skälen till varför registreringen inte skulle bedömas som överklagbart. I skrivande stund har domen i mål nr 1841-22 ännu inte överklagats.

Det är onekligen intressant att samma kammarrätt, i två avgöranden som rör exakt samma fråga, har kommit fram till helt olika slutsatser. Frågan om vad som ska anses utgör ett överklagbart förvaltningsbeslut är inte alltid lätt att bedöma, och har varit föremål för prövning inom många olika förvaltningsrättsliga områden genom åren.

De båda motsägelsefulla avgörandena från Kammarrätten i Göteborg, inklusive de skiljaktiga meningarna, illustrerar inte minst att frågan om hur just Skogsstyrelsens registrering av nyckelbiotoper ska bedömas är kontroversiell. Det hade varit välkommet med ett vägledande uttalande om saken från Högsta förvaltningsdomstolen. Fortsättning lär följa.

Foto Inbj

Kritik mot förslag om prövningstillstånd

Domstolsverkets förslag om utökat prövnings-tillstånd är problematiskt. Det anser Sveriges Advokatsamfund.

Framtida konkursforum

Samtliga tingsrätter och hovrätter ska även fortsättningsvis ska vara behöriga att handlägga konkursfrågor. Det anser Domstolsverket, som nu redovisat sitt regeringsuppdrag.

Foto ANDREY POPOV

31 nya advokater

Sveriges advokatsamfund antog 31 nya ledamöter vid sitt sammanträde den 16 maj.

Foto David Naylor

Uppsalaforskare prisas

Johanna Chamberlain, docent vid Uppsala universitet, är 2024 års mottagare av Stig Strömholms pris för humanistisk rätts- och samhällsvetenskaplig forskning.

Nya domare

Regeringen har den 23 maj utnämnt sex nya domare.

Bättre insatser vid barns grova brottslighet

Riksrevisionens granskning visar att statens insatser vid grov brottslighet bland barn inte är tillräckligt effektiva, och att det behövs en tydligare nationell styrning.

Yttrande lämnas in i Auroramålet

Institutet för mänskliga rättigheter har inkommit med ett så kallat amicus-yttrande till Högsta domstolen i Auroramålet i syfte att klargöra målets betydelse för de mänskliga rättigheterna.

Ny delägare i MAQS

Junli Shu lämnar Setterwalls och ansluter som ny delägare i MAQS Advokatbyrå.

DOMARBLOGGEN

Om skyddet för den allmänna rösträtten

Inför det kommande EU-valet, skriver tings-notarien Jonas Ene om de straffbestämmelser som ska skydda den allmänna rösträtten.

Åklagare prisas

Åklagaren Lisa dos Santos får Natur & Kulturs debattbokspris för boken "Älskade bror – en rapport från gängvåldets Sverige", som skildrar gängkriminaliteten ur en åklagares perspektiv.

Ny vice ordförande i Försäkringskassan

Regeringen har beslutat att förordna den före detta lagmannen Anita Linder som vice ordförande i Försäkringskassan.

Foto Jiri Hera

Åklagarnas arbete med brottsvinster

Ett av Åklagarmyndig-hetens viktigaste och prioriterade uppdrag är att begränsa vinster av brott och brottslig verksamhet.

Nya domare

Regeringen har den 16 maj utnämnt 15 nya domare.

DOMARBLOGGEN

Straffskärpning för brott i nätverksmiljö

Veckans inlägg på Domarbloggen handlar om den straffskärpningsregel för brott i kriminella nätverk som infördes för snart ett år sedan.

Foto STELLASALANDER

Professor i civilrätt blir ny universitetsrektor

Regeringen har beslutat att anställa Mia Rönnmar som rektor vid Malmö universitet.

46 nya advokater

Sveriges advokatsamfund antog 46 nya ledamöter vid sitt senaste sammanträde.

Får granska söktjänster

I ett nytt rättsligt ställningstagande gör IMY bedömningen att myndigheten är behörig att inleda tillsyn mot söktjänster med utgivnings-bevis med anledning av klagomål från enskilda.

RÅ vill genomföra fler bakgrundskontroller

Riksåklagaren har lämnat en begäran till regeringen om att kunna genomföra utökade bakgrundskontroller av fler medarbetare än vad som är möjligt i dag.

Klartecken för ny domstolsbyggnad

Regeringen har gett tillstånd till Domstolsverkets begäran om att ingå hyresavtal för en ny domstolsbyggnad i Växjö.

Foto TOMAS PICH

Ny domarutnämning

Johan Sjöö har av regeringen utnämnts att vara lagman i Malmö tingsrätt. 

DOMARBLOGGEN

En vanlig dag i kammarrätten

Förvaltningsmålen handlar om frågor som i stort och smått berör oss alla och det samhälle vi lever i, men trots detta är rapporteringen därifrån betydligt lägre än från den allmänna domstolarna.

Foto Boris Breytman

Förslag till ny president i Svea hovrätt

Efter att intervjuförfarande nu har genomförts konstaterar Domarnämnden att justitiekanslern Mari Heidenborg är lämplig för anställning som hovrättspresident i Svea hovrätt.

Foto Högsta domstolen

Stefan Lind- skog till CMS Wistrand

Stefan Lindskog, tidigare justitieråd i Högsta domstolen, ansluter till CMS Wistrand som senior rådgivare.

Klimatförändringarnas påverkan på juridiken

Vad betyder klimatförändringarna för rätten och juristprofessionen? Det var temat för dagen när Climate Change Counsel och JP Infonet höll i en konferens om rätten och klimatförändringarna.

Lindahl rekryterar arbetsrättsspecialist

Advokatfirman Lindahl rekryterar advokaten och arbetsrättsspecialisten Elin Pettersson. Hon tillträder den 29 april till Lindahls kontor i Uppsala.

Nya ledamöter i brotts-skadeersättningsnämnd

Regeringen har nu beslutat om en ny sammansättning i Brottsoffermyndighetens nämnd för brottsskadeersättning.

Foto Stuart Miles

Digitaliseringens på-verkan på lagstiftningen

Vad krävs av framtida lagstiftning för att kunna följa med den snabba tekniska och digitala utvecklingen, och riskerar vi att demokrati ersätts av teknokrati? Detta analyseras i en studie av professor Peter Wahlgren vid Stockholms Universitet.

Foto Vinge

Vinge prisades i London

Vinge tog nyligen emot fyra utmärkelser vid Managing IP EMEA Awards 2024 i London.

Kriminell mc-miljö växer i Sverige

I en ny nulägesrapport om den kriminella mc-miljön konstateras bland annat att denna miljö fortsätter att växa.

Delphi arrangerade GDPR-dag

För femte året i rad anordnade Advokatfirman Delphi i veckan GDPR-dagen i Göteborg.

Ny chefsjurist på Alecta

Karin Cederbaum blir ny chefsjurist och chef för avdelning Juridik på Alecta.

DOMARBLOGGEN

DNA som bevisning

Om DNA-bevisning i olika typer av brottmål handlar det senaste inlägget på Domarbloggen.

Jurist får pris

Upphandlingsjurist Fredrik Rogö har fått utmärkelsen Årets inköpare 2024.

Misstänkt samband mellan tre sprängningar

Åklagarna ser ett samband mellan de sprängningar som inträffade i Hässelby, Linköping och Storvreta i slutet av september 2023, och händelserna kopplas till en konflikt mellan kriminella nätverk. Förundersökningarna har nu därför samordnats.

STUDENTARTIKEL

Ett urholkat anställningsskydd?

Studenten Zack Norén granskar hur arbetsbristuppsägningar i rättspraxis står sig i jämförelse med LAS ursprungliga syfte.

Foto Andrey Popov

Ersättning utreds

En särskild utredare ska nu se över regelverket för ersättning till rättsliga biträden

PRAKTIKERARTIKEL

Sanningen om könstillhörighetslagen

Den 17 april ska riksdagen besluta om en ny könstillhörighetslag som ska göra det enklare att ändra juridiskt kön. Vad innebär det egentligen – rent rättsligt?

Foto © Harvepino

Förordnandetaxan fungerar väl

Domstolsverket har nu gjort en uppföljning av den taxa i förordnandemål som infördes den 1 juni 2023.

DOMARBLOGGEN

Om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

FN: s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning fyller femton år i år och om den handlar det senaste inlägget på Domarbloggen.

Bar diskriminerade gravid kvinna

Diskrimineringsombudsmannen, DO, anser att det var diskriminering när en restaurang- och sportbar nekade en gravid kvinna fortsatt timanställning.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt