Bli kund Annonsera
fredag 24 maj 2024
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 16 februari 2023,

Ansvar för varumärkesintrång på e-handelsplattformar

I en ny praktikerartikel kommenterar Erik Ullberg och Andreas Salehi, Wistrand Advokatbyrå, EU-domstolens dom i varumärkesmålet mellan Louboutin och Amazon.
Erik Ullberg
Andreas Salehi

VERKTYG

»
Tipsa en vän

EU-domstolen har den 22 december 2022 meddelat dom i målen mellan Louboutin och Amazon (C-148/21 och C-184/21) som handlar om huruvida företag som tillhandahåller e-handelsplattformar själva begår varumärkesintrång genom att tillåta annonser av piratkopierade varor från oberoende säljare som använder plattformarna. Genom avgörandet utvecklar EU-domstolen begreppet ”användning” i artikel 9 i EU:s varumärkesförordning (2017/1001).

Allmänt om ”användning” av annans varumärke

Ett varumärkesintrång förutsätter i allmänhet att den påstådde intrångsgöraren utan tillåtelse ”använt” en annans varumärke för varor eller tjänster. Av tidigare rättspraxis från EU-domstolen framgår att det i användningsbegreppet ligger ett krav på en aktiv handling och att denna handling ska vara kontrollerad, antingen direkt eller indirekt.

Detta innebär att ett varumärkesintrång inte kan begås genom underlåtenhet. Vidare framgår det att ett företag som tillhandahåller e-handelsplattformar inte ”använder” en annans varumärke, om annonser som visas på denna marknadsplats kommer från användarna av plattformarna och inte företaget själv.

Bakgrunden till målet

Klädföretaget Louboutin tillhandahåller bland annat högklackade skor med en rödfärgad yttersula. Denna rödfärgade yttersula är registrerad som både ett Beneluxvarumärke och ett EU-varumärke. Amazon driver e-handelsplattform för försäljning av olika varor som erbjuds av både Amazon självt och av tredjepartssäljare. På dessa e-handelsplatser annonserades skor med röda sulor utan Louboutins medgivande.

Louboutin väckte därför talan mot Amazon inför såväl belgisk som luxemburgsk domstol och gjorde gällande att Amazon begått varumärkesintrång genom att visa annonser av piratkopierade varor samt genom att ha förvarat, expedierat och levererat sådana varor. Inom ramen för dessa mål har Tribunal d’arrondissement de Luxembourg och Tribunal l’entreprise francophone de Bruxelles begärt förhandsavgörande från EU-domstolen för att i huvudsak få svar på under vilka förutsättningar ett företag som driver en e-handelsplattform kan tillräknas otillåten användning av annans varumärke i reklam som visas på plattformen.

Annan situation

EU-domstolen gick igenom tidigare rättspraxis rörande användningsbegreppet och konstaterade att den föreliggande situationen skilde sig från denna såtillvida att det inte prövades vilken betydelse det har att den aktuella e-handelsplattformen innehåller försäljningserbjudanden från den som driver plattformen.

Därefter slog EU-domstolen fast att ett tillräknande kan ske under förutsättning att användare av plattformen kan få intrycket att tillhandahållaren av e-handelsplattformen saluför de aktuella varorna under det intrångsgörande varumärket. Följande omständigheter kan medföra att ett sådant intryck föreligger:

- Att tillhandahållaren av e-handelsplattformen visar annonser för sina egna varor samtidigt som annonser från tredjepartssäljare visas.

- Att tillhandahållaren av e-handelsplattformen använder sig av ett enhetligt sätt att presentera de annonser som publiceras så att det inte går att urskilja om en produkt säljs av denne eller en tredjepartssäljare.

- Att tillhandahållaren av e-handelsplattformen visar sin logotyp på annonserna, oavsett om annonsen i fråga kommer från en tredjepartssäljare, och

- Att tillhandahållaren av e-handelsplattformen erbjuder tredjepartssäljare kompletterande tjänster bestående av bland annat lagerhållning, expediering av varor och hantering av returer.

Varumärkesintrång brott

EU-domstolen stärker rättighetshavarnas ställning genom att möjliggöra för dem att rikta anspråk inte bara mot näringsidkare som utan tillåtelse använder deras varumärken i annonser utan även under vissa förutsättningar mot dem som tillhandahåller e-handelsplattformarna på vilka dessa annonser publiceras.

Avgörandet är även intressant med hänsyn till att varumärkesintrång kan utgöra ett brott. En utvidgning av användningsbegreppet kan i praktiken medföra att det kriminaliserade området blir bredare. Hur detta förhåller sig till den straffrättsliga legalitetsprincipen är en svår fråga som kan komma att diskuteras i framtiden.

Foto Inbj

Kritik mot förslag om prövningstillstånd

Domstolsverkets förslag om utökat prövnings-tillstånd är problematiskt. Det anser Sveriges Advokatsamfund.

Framtida konkursforum

Samtliga tingsrätter och hovrätter ska även fortsättningsvis ska vara behöriga att handlägga konkursfrågor. Det anser Domstolsverket, som nu redovisat sitt regeringsuppdrag.

Foto ANDREY POPOV

31 nya advokater

Sveriges advokatsamfund antog 31 nya ledamöter vid sitt sammanträde den 16 maj.

Foto David Naylor

Uppsalaforskare prisas

Johanna Chamberlain, docent vid Uppsala universitet, är 2024 års mottagare av Stig Strömholms pris för humanistisk rätts- och samhällsvetenskaplig forskning.

Nya domare

Regeringen har den 23 maj utnämnt sex nya domare.

Bättre insatser vid barns grova brottslighet

Riksrevisionens granskning visar att statens insatser vid grov brottslighet bland barn inte är tillräckligt effektiva, och att det behövs en tydligare nationell styrning.

Yttrande lämnas in i Auroramålet

Institutet för mänskliga rättigheter har inkommit med ett så kallat amicus-yttrande till Högsta domstolen i Auroramålet i syfte att klargöra målets betydelse för de mänskliga rättigheterna.

Ny delägare i MAQS

Junli Shu lämnar Setterwalls och ansluter som ny delägare i MAQS Advokatbyrå.

DOMARBLOGGEN

Om skyddet för den allmänna rösträtten

Inför det kommande EU-valet, skriver tings-notarien Jonas Ene om de straffbestämmelser som ska skydda den allmänna rösträtten.

Åklagare prisas

Åklagaren Lisa dos Santos får Natur & Kulturs debattbokspris för boken "Älskade bror – en rapport från gängvåldets Sverige", som skildrar gängkriminaliteten ur en åklagares perspektiv.

Ny vice ordförande i Försäkringskassan

Regeringen har beslutat att förordna den före detta lagmannen Anita Linder som vice ordförande i Försäkringskassan.

Foto Jiri Hera

Åklagarnas arbete med brottsvinster

Ett av Åklagarmyndig-hetens viktigaste och prioriterade uppdrag är att begränsa vinster av brott och brottslig verksamhet.

Nya domare

Regeringen har den 16 maj utnämnt 15 nya domare.

DOMARBLOGGEN

Straffskärpning för brott i nätverksmiljö

Veckans inlägg på Domarbloggen handlar om den straffskärpningsregel för brott i kriminella nätverk som infördes för snart ett år sedan.

Foto STELLASALANDER

Professor i civilrätt blir ny universitetsrektor

Regeringen har beslutat att anställa Mia Rönnmar som rektor vid Malmö universitet.

46 nya advokater

Sveriges advokatsamfund antog 46 nya ledamöter vid sitt senaste sammanträde.

Får granska söktjänster

I ett nytt rättsligt ställningstagande gör IMY bedömningen att myndigheten är behörig att inleda tillsyn mot söktjänster med utgivnings-bevis med anledning av klagomål från enskilda.

RÅ vill genomföra fler bakgrundskontroller

Riksåklagaren har lämnat en begäran till regeringen om att kunna genomföra utökade bakgrundskontroller av fler medarbetare än vad som är möjligt i dag.

Klartecken för ny domstolsbyggnad

Regeringen har gett tillstånd till Domstolsverkets begäran om att ingå hyresavtal för en ny domstolsbyggnad i Växjö.

Foto TOMAS PICH

Ny domarutnämning

Johan Sjöö har av regeringen utnämnts att vara lagman i Malmö tingsrätt. 

DOMARBLOGGEN

En vanlig dag i kammarrätten

Förvaltningsmålen handlar om frågor som i stort och smått berör oss alla och det samhälle vi lever i, men trots detta är rapporteringen därifrån betydligt lägre än från den allmänna domstolarna.

Foto Boris Breytman

Förslag till ny president i Svea hovrätt

Efter att intervjuförfarande nu har genomförts konstaterar Domarnämnden att justitiekanslern Mari Heidenborg är lämplig för anställning som hovrättspresident i Svea hovrätt.

Foto Högsta domstolen

Stefan Lind- skog till CMS Wistrand

Stefan Lindskog, tidigare justitieråd i Högsta domstolen, ansluter till CMS Wistrand som senior rådgivare.

Klimatförändringarnas påverkan på juridiken

Vad betyder klimatförändringarna för rätten och juristprofessionen? Det var temat för dagen när Climate Change Counsel och JP Infonet höll i en konferens om rätten och klimatförändringarna.

Lindahl rekryterar arbetsrättsspecialist

Advokatfirman Lindahl rekryterar advokaten och arbetsrättsspecialisten Elin Pettersson. Hon tillträder den 29 april till Lindahls kontor i Uppsala.

Nya ledamöter i brotts-skadeersättningsnämnd

Regeringen har nu beslutat om en ny sammansättning i Brottsoffermyndighetens nämnd för brottsskadeersättning.

Foto Stuart Miles

Digitaliseringens på-verkan på lagstiftningen

Vad krävs av framtida lagstiftning för att kunna följa med den snabba tekniska och digitala utvecklingen, och riskerar vi att demokrati ersätts av teknokrati? Detta analyseras i en studie av professor Peter Wahlgren vid Stockholms Universitet.

Foto Vinge

Vinge prisades i London

Vinge tog nyligen emot fyra utmärkelser vid Managing IP EMEA Awards 2024 i London.

Kriminell mc-miljö växer i Sverige

I en ny nulägesrapport om den kriminella mc-miljön konstateras bland annat att denna miljö fortsätter att växa.

Delphi arrangerade GDPR-dag

För femte året i rad anordnade Advokatfirman Delphi i veckan GDPR-dagen i Göteborg.

Ny chefsjurist på Alecta

Karin Cederbaum blir ny chefsjurist och chef för avdelning Juridik på Alecta.

DOMARBLOGGEN

DNA som bevisning

Om DNA-bevisning i olika typer av brottmål handlar det senaste inlägget på Domarbloggen.

Jurist får pris

Upphandlingsjurist Fredrik Rogö har fått utmärkelsen Årets inköpare 2024.

Misstänkt samband mellan tre sprängningar

Åklagarna ser ett samband mellan de sprängningar som inträffade i Hässelby, Linköping och Storvreta i slutet av september 2023, och händelserna kopplas till en konflikt mellan kriminella nätverk. Förundersökningarna har nu därför samordnats.

STUDENTARTIKEL

Ett urholkat anställningsskydd?

Studenten Zack Norén granskar hur arbetsbristuppsägningar i rättspraxis står sig i jämförelse med LAS ursprungliga syfte.

Foto Andrey Popov

Ersättning utreds

En särskild utredare ska nu se över regelverket för ersättning till rättsliga biträden

PRAKTIKERARTIKEL

Sanningen om könstillhörighetslagen

Den 17 april ska riksdagen besluta om en ny könstillhörighetslag som ska göra det enklare att ändra juridiskt kön. Vad innebär det egentligen – rent rättsligt?

Foto © Harvepino

Förordnandetaxan fungerar väl

Domstolsverket har nu gjort en uppföljning av den taxa i förordnandemål som infördes den 1 juni 2023.

DOMARBLOGGEN

Om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

FN: s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning fyller femton år i år och om den handlar det senaste inlägget på Domarbloggen.

Bar diskriminerade gravid kvinna

Diskrimineringsombudsmannen, DO, anser att det var diskriminering när en restaurang- och sportbar nekade en gravid kvinna fortsatt timanställning.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt