Bli kund Annonsera
onsdag 6 juli 2022
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 19 juni 2017,

Ny regel om preskription inom strandskyddet? Reflektion med anledning av ett par MÖD-avgöranden

Två strandskyddsmål av Miljöverdomstolen väcker frågan om ny mark (eller strand) kan ha brutits och en preskriptionsregel inom strandskyddsrätten införts, skriver Peter Wencel vid rättsenheten vid Länsstyrelsen Skåne.

VERKTYG

»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Två avgöranden som väcker frågor

Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, har i april 2017 avgjort två strandskyddsmål som väcker frågan om ny mark (eller strand om man så vill) kan ha brutits och en preskriptionsregel inom strandskyddsrätten införts (domar den 19 april 2017 i mål nr M 3186-16 och M 7737-16).

Förevarande korta rader har intet anspråk på att vara heltäckande och är bara ett försök att utanför de vanliga ärende- och målkanalerna initiera någon form av tankeutbyte som kanske kan kasta lite ljus över rättsläget.

Kort om strandskydd

Grunderna för strandskyddet får läsaren antas vara hjälpligt bekant med och för att spara på utrymmet görs inte någon grundligare genomgång här. Men kort kan sägas att den första lagen som skyddade landets stränder tillkom redan år 1950 varvid länsstyrelserna utsåg de områden där strandskydd skulle gälla, i syfte att trygga tillgången till platser för bad och friluftsliv för allmänheten. Men lagstiftningen visade sig vara otillräcklig för att hejda den omfattande expansionen av bebyggelse och bestämmelser om ett generellt strandskydd infördes i dåvarande naturvårdslagen (1964:822) med tillämpning från och med den 1 januari 1975 (prop. 1974:166) och återfinns i dag i 7 kapitlet miljöbalken, MB. Strandskyddet syftar idag till att långsiktigt trygga allemansrättslig tillgång till strandområden samt bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Eftersom strandskyddet ska ses i ett långsiktigt perspektiv saknar det betydelse att ett strandområde för närvarande kanske sällan besöks och idag kanske inte anses vara av särskilt stort värde. Det kan inte nog betonas att med långsiktigt måste menas så långt att det inte direkt kan överblickas. Ser man till främst de större städernas utbyggnad under 1900-talet så kan man bara föreställa sig hur utvecklingen kan se under resten av detta sekel, med ett sådant ökat tryck på mark att dagens minsta och obetydligaste vattendrag kan få en oväntad attraktion. Strandskyddet är således mycket viktigt i det långa perspektivet.

Strandskyddet är utformat som en generell förbudsregel och syftar till att freda ett område från all vanlig påverkan som kan medföra att området kan uppfattas av utomstående som privatiserat, i bemärkelsen enskilt, som tomt eller motsvarande. Det finns härvid inte heller någon slags gränsregel om att mindre åtgärder skulle vara tillåtna utan strandskyddsdispens. Det är annars en vanlig uppfattning att ”bara en liten brygga till” eller motsvarande inte avhåller allmänheten etc. Invändningen är densamma som för bygglov på jordbruksmark där ”bara ett hus till” inte gör någon skillnad. Att det kanske redan finns ett eller ett par hus som byggts förut (eftersom de inte heller ”gjort någon skillnad”) och att andra snart med samma argument också vill bygga brukar inte avskräcka sökandena, vilket med de små stegen kan leda till att den åkermark det gäller snart inte finns kvar, skyddet i bl.a. 3 kap. 4 § MB till trots. Samma gäller alltså för strandskyddet och de områden som detta ska värna och man kan inte freda sig med att säga att det ju ”bara är en så liten åtgärd”.

Sedan införandet av det generella strandskyddet är utgångspunkten i princip att åtgärder som är vidtagna före den 1 januari 1975 ska anses vara lagenliga, och åtgärder som är vidtagna därefter och saknar strandskyddsdispens ska anses vara olagliga (observera dock att även åtgärder utan dispens på mark som omfattas av strandskydd enligt bestämmelser före 1975 är olagliga). Efter en skärpning av dispensbestämmelserna år 2009 återfinns en i princip uttömmande uppräkning möjliga undantag och dispensgrunder i 7 kap. MB. Ibland åberopas den allmänna intresseavvägningen som dispensskäl men den utgör inte någon dispensgrund i lagens mening. Den som bryter mot strandskyddet kan enligt 26 kap. MB föreläggas att vidta rättelse. Någon preskriptionsregel likt den för bygglov finns inte. Så bara för att något funnits på en plats olovligen under lång tid gör inte det lovligt, även om det är lätt att hemfalla åt resonemanget att ”varför peta i något som funnits på platsen i årtionden”. Men givet bl.a. svårigheten att övervaka alla landets synnerligande omfattande kuststräckor, vattendrag och vattenbryn och många fastighetsöverlåtelser, skulle med ett sådant resonemang strandskyddet snabbt urholkas på ett sätt som lagstiftaren inte tänkt sig. Och att något kan ha gjorts av tidigare ägare förändrar inte heller detta. Frågan om det finns strandskyddsdispens eller inte är vanligen lätt att avgöra, och även om exempelvis en säljare kan ”förlägga handlingar”, ”inte minnas riktigt” eller ”minnas fel” så ska kommunernas tillstånds- och tillsynsmyndigheter ha kopior arkiverade, precis som gäller bygglov, eller länsstyrelsen för tiden före år 2009 då länsstyrelsen prövade ansökningar om strandskyddsdispens.

Möjlighet att förelägga fastighetsägare att ta bort olovligheter från strandskyddat område

Den som bryter mot strandskyddet kan som sagt enligt 26 kap. MB föreläggas att vidta rättelse. Om överträdelsen har skett av tidigare fastighetsägare kan nuvarande fastighetsägare ändå föreläggas att vidta rättelse, om tidigare ägare av fastigheten kunnat föreläggas att vidta rättelsen, men bara om det är skäligt, enligt 26 kap. 12 § MB. Paragrafen har viss motsvarighet i 39 och 39 a §§ Naturvårdslagen, NVL, och medger myndigheter att kräva att den nye ägaren rättar till något som denne inte rår för utan som en tidigare ägare är skyldig till. Härvid ska dock en skälighetsbedömning göras, varvid motiven hänvisar till förarbetena till NVL:s motsvarande regel, där det framhålls att en avvägning måste ske mellan hänsyn till naturvården och den enskildes intresse. Fastighetsägarens ekonomiska intressen sägs behöva vägas in så att den enskildes intresse inte drabbas av oskäliga kostnader, men de bör inte väga särskilt tungt om det finns sannolika skäl för att överlåtelsen har föranletts av en önskan att hindra ingripanden från samhällets sida. Man kan dock konstatera att lika lite som den allmänna intresseavvägningen kan utgöra en i lagen inte inskriven dispensgrund bör den ekonomiska oskäligheten kunna freda en fastighetsägare annat än i speciella fall. För ju mindre åtgärden är desto enklare är det att ta bort den och ju större åtgärd desto mer motiverar naturvårdens intresse och intrånget i strandskyddet ett borttagande. 

Nu aktuella avgöranden

I de nu aktuella avgörandena av MÖD var det fråga om en brygga på ca 90 kvm och komplementbyggnad på 15 kvm (mål nr M 3186-16) respektive en bryggdel på 40 kvm (mål nr M 7737-16). I båda mål hade både länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen avslagit överklagandena av Värmdö kommuns föreläggande att ta bort vad som uppförts olovligen. I båda fallen hade uppförandena skett för runt tre decennier sedan.

Den principiella frågan är densamma i målen och vi kan begränsa oss till målet M 7737-16, eftersom det innehåller en passus som det andra avgörandet inte har. MÖD:s domskäl är så korta att de kan återges i sin helhet här.

Inledningsvis gör Mark- och miljööverdomstolen ingen annan bedömning än underinstanserna i fråga om den uppförda bryggan kräver dispens från reglerna om strandskydd i 7 kap. miljöbalken. Inte heller finner Mark- och miljööverdomstolen att omständigheterna, även med beaktande av den tid som förflutit, är sådana att särskilda skäl för dispens från strandskyddet enligt 7 kap. 18 c § miljöbalken föreligger eller att nämndens uttagande av avgift för åtalsanmälan enligt 26 kap. 2 och 27 kap. 1 §§ miljöbalken varit felaktigt.

Enligt 26 kap. 9 § miljöbalken får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att miljöbalken ska följas. Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas. Av 26 kap. 14 § miljöbalken följer att beslut om föreläggande får förenas med vite. Vidare framgår av 26 kap. 12 § miljöbalken att, om en tidigare ägare av en fastighet kunnat föreläggas att avhjälpa skada eller olägenhet som uppstått vid deras användning av en fastighet enligt bl.a. 7 kap. miljöbalken, så får en tillsynsmyndighet ge ett föreläggande mot en ny ägare, om det är skäligt.

Av utredningen i målet framgår inte annat än att den aktuella bryggan funnits i varje fall sedan 1989 och det står klart att det varit möjligt att förelägga tidigare ägare till fastigheten att riva den. Fastigheten förvärvades 2012 av CA och åtgärderna vidtogs således en avsevärd tid innan hennes förvärv. Det har inte framkommit något som tyder på att överlåtelsen av fastigheten skett i syfte att kringgå strandskyddet eller att CA haft anledning att misstänka att strandskyddsdispens saknades (jfr prop. 1981/82:220 s. 138). Det kan vid dessa förhållanden inte anses skäligt att på det sätt nämnden, länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen gjort förelägga CA att riva bryggan (jfr Mark-och miljööverdomstolens dom den 22 oktober 2012 i mål nr M 9474-11).

Det kan då konstateras att MÖDs domskäl kan punktas upp enligt följande:

• bryggan har funnits sedan 1989,

• det har varit möjligt att förelägga tidigare ägare till fastigheten att riva den,

• åtgärderna vidtogs avsevärd tid innan CAs förvärv 2012,

• inget tyder på att överlåtelsen av fastigheten skett i syfte att kringgå strandskyddet

• CA har inte haft anledning att misstänka att strandskyddsdispens saknades.

= det kan vid ”dessa förhållanden” inte enligt 26:12 MB anses skäligt att förelägga CA att riva bryggan.

Analys – vad hände?

Beträffande den första punkten kan konstateras att den omständigheten att bryggan har funnits sedan 1989 inte i sig har någon betydelse för strandskyddet och möjligheten att kräva rättelse eftersom det inte finns någon preskription inom strandskyddet. Hade det varit fråga om samme ägare som uppfört bryggan så hade denne aldrig kunnat freda sig med att han undgått upptäckt så länge.

Passusen som finns i detta avgörande men inte det andra är att det har varit möjligt att förelägga tidigare ägare till fastigheten att riva bryggan. Detta utgör en förutsättning i 26:12 MB för att kunna förelägga nye ägaren och antyder förhoppningsvis inte någon kritik mot att kommunen inte har beivrat felet tidigare. Vidare kan noteras att klaganden i det andra avgörandet hade utifrån samma grund hävdat att kommunen skulle ha varit medveten om bryggan genom existensen av nyare ortofoton och att kommunen då på något sätt skulle ha accepterat bryggan, en invändning som inte berördes i MÖD och förhoppningsvis inte färgat av sig på avgörandena. Ser man till en kommun som Värmdö och dess kuststräcka på alla halvöar och öar måste man inse det fullständigt omöjliga för kommunen att kontrollera varje strandbit om någon uppfört något olovligt utan strandskyddsdispens. Med hänsyn härtill faller en invändning om en kommunal passivitetsacceptans eller någon slags konkludent indirekt bakväga strandskyddsdispens på sin orimlighet. Detta omfattar givetvis även andra mindre vattenutsatta kommuner.  

Att åtgärderna vidtogs avsevärd tid innan CAs förvärv 2012 kan inte heller ha betydelse eftersom strandskyddsolovligheter inte omfattas av preskription bara för att en fastighet byter ägare. 

Att inget tyder på att överlåtelsen av fastigheten skulle ha skett i syfte att kringgå strandskyddet är bara en förutsättning för att över huvud taget kunna tala om ett upphävande av det överklagade föreläggandet, men kan inte sedan vara ensamt avgörande.

Den återstående punkten är att CA inte har haft anledning att misstänka att strandskyddsdispens saknades. Detta skulle visserligen kunnat ha varit ett bärande skäl i enlighet med tanken bakom 26:12 MB – men bara om det hade varit svårt för nye ägaren att få reda på att strandskyddsdispens saknats. Men såsom kommunen anfört i det andra målet hade det varit lätt att upptäcka att det saknades strandskyddsdispens om köparna av fastigheten kontaktat kommunen, eller länsstyrelsen. Det kan alltså konstateras att vi inte rör oss inom någon slags svårutredd allmän godtrosförvärvsproblematik utan antingen finns det papper eller så gör det inte det, och i sistnämnda fall saknas antagligen strandskyddsdispens. Så om en köpare av en fastighet underlåter att kontrollera så grundläggande saker som om åtgärder på fastigheten har bygglov och strandskyddsdispens så kan denne inte sedan hävda sig inte haft anledning att misstänka att strandskyddsdispens saknades, eller att (dolt) fel i fastigheten skulle föreligga. Något utrymme för god tro bör således inte finnas här. 

I sammanhanget kan noteras lagmotivens flyktiga beröring av frågan om fel i fastighet och konstaterandet att det är en civilrättslig fråga som inte borde ha något inflytande i sammanhanget. Frågan om fel i fastighet och köpares i tiden begränsade möjlighet att civilrättsligt kräva säljaren för felet kan knappast vara en bärande invändning i fråga om just strandskyddsdispens. Vidare ska man förhålla sig med stor försiktighet till lagmotiv som tas över från äldre lagstiftning och deras relevans/kvalitet för dagens bedömningar. För såsom mark- och miljödomstolen i ett tidigare MÖD-avgörande (dom den 22 oktober 2012, m 9474-11, åberopad i de här behandlade MÖD-avgörandena, även det med samma utgång och avseende Värmdö kommun) konstaterade så har köpare en långtgående undersökningsplikt som innefattat bl.a. om anläggnings- och byggnadsåtgärder företagits med stöd av lov och dispenser. Så med hänsyn till att det räcker med ett telefonsamtal till aktuell kommun för att kontrollera om det finns bygglov och strandskyddsdispens kan man inte gärna hävda att det skulle ha varit svårt för nye ägaren att få reda på att strandskyddsdispens saknades. Och någon god tro avseende strandskyddsdispens finns som nämnts inte. Så köpare bör i avsaknad av presenterade handlingar från säljaren alltid kontrollera detta med kommunen, eller möjligen länsstyrelsen för förhållanden före år 2009. Gör man inte det är det inte oskäligt att ta konsekvensen av sin bristande undersökning av köpeobjektet, vare sig såvitt avser strandskyddsdispens eller fel i fastighet.  

Avslutningsvis konkluderar MÖD med att föreläggandet vid ”dessa förhållanden” inte anses skäligt. Men med hänsyn till att dessa förhållanden var för sig saknar bäring blir summan och utgången inte klarare och eftersom domstolsavgöranden bärs upp av sina skäl och dessa inte håller gör utgångarna det inte heller.

In casu eller banbrytande ändring av fast praxis?   

Resultatet är att många som kommer i kontakt med strandskyddsreglerna har svårt att dra några andra slutsatser än att utgången har styrts av speciella omständigheter som inte riktigt anges. För alternativet är att MÖD här tillskapar en regel om preskription inom strandskydd i alla fall, i varje fall vid överlåtelse, som man då kan kalla för ”överlåtelsepreskription”. Men frågan är om lagstiftningen ger detta utrymme. Innebörden skulle i så fall vara även att köparen befrias från undersökningsplikt vid fastighetsförvärv.

Avgörandena riskerar att leda till uppfattningen att det inte längre går att beivra överträdelser av strandskyddet vid överlåtelsefall. För om en ny ägare förvärvar en fastighet, med något inte alltför nyligen uppfört inom strandskyddat område, och aktar sig för att kontrollera saken med kommunen, och det inte framgår att det hela skulle vara ett kringgående av strandskyddet, så kan man utifrån dessa avgöranden ”klara sig”.

Huruvida MÖD har avsett att införa en överlåtelsepreskription inom strandskyddet eller inte kommer förhoppningsvis att besvaras i fler kommande avgöranden. För om en preskription skulle smyga sig in på detta område kan konsekvenserna för strandskyddet vara oöverskådliga och ödesdigra. – Tills det förtydligats om en kursändring från en sedan länge väl etablerad och fast praxis avsetts tolkar många att dessa avgöranden har styrts av speciella omständigheter i det enskilda fallet utan prejudikatintresse.  

--------------------------------------

Peter Wencel, länsassessor, rättsenheten vid Länsstyrelsen Skåne (i samarbete med en rad kollegor)

6 TIDIGARE KOMMENTARER
Linda L
3 juli 2017 12:31

Klockren analys. Motiveringen i domarna håller inte. Det finns ett engelskt uttryck om att ”the plural of anecdote isn’t data”. Ibland försöker domstolar knåpa ihop en motivering utifrån inte i sig själv bärkraftiga delar. Men i strandskyddsmål kan man inte som i andra mål argumentera utifrån inte bevisade indicier som tillsammans skulle göra brottet sannolikt så att säga. Det gäller bara att inte läsa domen snabbt/slarvigt och låta sig luras av ”summan av skälen” utan ta sig tid att analysera delkomponenterna. Alla delar måste hålla eftersom summan av nollor aldrig kan bli ett. Då ingen av delkomponenterna i motiveringen håller är utgången inte heller underbyggd på ett juridiskt hållbart sätt. Så utifrån hur hovrätten valt att formulera sina domskäl har de helt enkelt gjort fel. Det gör alla av och till så man bör inte ta det så dramatiskt att konstatera det. För oavsett motivering och praxisbildning ger lagstiftningen inte något utrymme för en preskription.

Anmäl inlägg för olämpligt innehåll
Stefan
4 juli 2017 16:50

Att miljöinkvisitionen ogillar MÖD:s avgöranden bör inte förvåna någon. Det är glädjande att MÖD i dessa två vägledande avgöranden har funnit att det vid en avvägning mellan den enskildes rätt (den s.k. "äganderätten") och det allmännas anspråk på all egendom finns en gräns för vad den enskilde ska behöva tåla.

Anmäl inlägg för olämpligt innehåll
Anders
14 juli 2017 16:31

Fel Stefan. MÖD har inte gjort någon sådan intresseavvägning i dessa mål och den s.k. "äganderätten" har inte behandlats där. Vad som avgjorde utgången är högst oklart och såsom med stor förtjänst analyserats i artikeln är dessa två avgöranden allt annat än ”vägledande”. Frågan om vad ”den enskilde ska behöva tåla” är också tveeggad och strandskyddet avser just att skydda den stora majoriteten enskilda som strandskyddet är till för.

Anmäl inlägg för olämpligt innehåll
Rådet
25 juli 2017 20:25

Kollegorna på hovrätten har väl helt enkelt, som man ibland gör, istället för att först granska fallet ”on the merits” först bestämt sig för utgången och sedan letat skäl för den. Sådant kan funka om ingen granskar det allt för noga. Men i det här fallet blev det inte så bra. Det brukar bli bättre om man först ser var fakta leder och sedan försöker placera in dem i rättsläget. Eftersom det inte finns någon preskription av sådana överträdelser så ryms avgörandet inte inom de ramar som lagstiftningen ger och kan därför bortses ifrån.

Anmäl inlägg för olämpligt innehåll
Malin
29 juli 2017 22:49

Dom tyckte väl helt enkelt att en 35 år gammal brygga inte stör nån och är en skitsak att jaga folk för och det kanske dem har rätt i. Kan annars hålla med om att miljöinkvisitionen tilltar och det är länge sen folk började bötfällas för att ha lagt fel grej i fel soptunna på återvinningscentralen och sånt. Måste allt va så noga.

Anmäl inlägg för olämpligt innehåll
Rådet
10 augusti 2017 22:24

Att en gammal brygga inte stör någon kan man inte veta när den tysta förbipasserande allmänheten inte har någon röst här och man därför inte kan veta. Man kan inte veta denna tysta allmänhets beteendemönster kan ha påverkats av sagda brygga. Men även om en gammal brygga inte stör någon så innebär det inte att man kan hemfalla åt godtycke och börja laga efter lägligheten utanför lagen. Tyvärr tilltar godtycket i samhället men det är extra allvarligt när de rättsvårdande myndigheterna ägnar sig åt det.

Anmäl inlägg för olämpligt innehåll

Nya delägare i Vinge

Vinge har utsett två nya delägare och sex nya counsels.

Ny prefekt på Juridiska institutionen i Uppsala

Den 1 juli 2022 tillträdde Vladimir Bastidas, docent i europarätt, som ny prefekt för Juridiska institutionen vid Uppsala universitet. Han efterträder professorn i civilrätt, Bengt Domeij, som innehaft tjänsten i tre år.

Ny delägare i Baker McKenzie

Advokaten Stefan Balazs inträder som delägare i Baker McKenzie.

Nya lagar och förordningar inför halvårsskiftet

Regeringskansliet publicerar en skrift om ett antal av de nya lagar och förordningar som träder i kraft vid halvårsskiftet 2022.

Polisen måste bli bättre på att gallra

Integritetsskyddsmyndigheten har granskat polisens misstankeregister och konstaterar att polisen måste bli bättre på att gallra uppgifter som inte längre får finnas kvar i registret.

Roschier nyanställer

Advokat Emma Johansson ansluter till Roschiers konkurrensrättsteam i Stockholm.

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 22 juni utnämnt fem nya domare.

Foto Andrey Popov

Nya domare

Fredagen den 16 juni utnämnde regeringen elva nya domare.

Advokater åtalas

Två advokater, som utelöts ur Advokat-samfundet i juni förra året, åtalas för brott som de misstänks ha begått under tiden de var advokater. En av männen åtalas för bland annat förberedelse till mord.

InfoTorg - Juridik - Kommentar 1 kommentar

Foto Mikhail Kokhanchikov

Advokatsamfundets journalistpris

Jens Littorin tilldelas Advokatsamfundets journalistpris för sin bevakning av matchfixning inom svensk idrott.

40 nya advokater

Advokatsamfundet har antagit 40 ledamöter och 14 ledamöter har lämnat samfundet.

IMY inleder tillsyn av apotekskedjor

Integritetsskyddsmyndigheten ska utreda incidenter där personuppgifter har överförts från tre apoteks webbshopar till Facebook.

Ny domstolsbyggnad i Vänersborg

Domstolsverket har genomfört en upphandling av en ny domstolsbyggnad för tingsrätten samt mark- och miljödomstolen i Vänersborg.

38 nya advokater

Advokatsamfundet har antagit 38 ledamöter och 18 ledamöter har lämnat samfundet.

Ny COO på DLA Piper

Advokatbyrån DLA Piper har rekryterat Anders Fernström till rollen som chief operating officer i Stockholm.

IMY publicerar vägledning för politiska aktörer

Integritetsskyddsmyndigheten har tagit fram en vägledning för politiska aktörer som beskriver hur dessa bör följa och tillämpa dataskyddsförordningen i samband med valkampanjer.

Nya riktlinjer om sanktionsavgifter och ansiktsigenkänning

Europeiska dataskyddsstyrelsen har antagit två nya riktlinjer om beräkning av sanktionsavgifter och brottsbekämpande myndigheters användning av ansiktsigenkänning.

IMY granskar Klarna

Integritetsskyddsmyndigheten har tagit emot ett antal klagomål från bland annat Tyskland och Finland mot Klarnas Checkout-tjänst och har nu därför inlett en tillsyn av bolaget.

Magnusson rekryterar

Advokat Ulf Djurberg lämnar Setterwalls och ansluter till Magnusson.

Ny delägare på Lindskog Malmström

Advokaten Erik Öhrskog har inträtt som ny delägare på Lindskog Malmström Advokatbyrå.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt